برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dana Ghaffari

Dana Ghaffari This is Dana Ghaffari<br>I was born in November 12 1998<br>English instructor, translator, linguist, poet, writer and also I am into songwriting<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برو گورتو گم کن...
برو غلطی می خوای بکن...
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

2 یاد دادن
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

3 اختلافات ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

4 راغب ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

5 اقامت ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

6 در پی...
به دنبال...
سپس
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

7 وارد نبرد شدن ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

8 اطراف ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

9 حفظ کردن
سرپا ماندن
پایدار ماندن
استقامت کردن
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

10 تنش
اختلاف
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

11 درگیر شدن ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

12 به سرانجام رسیدن ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

13 به نفع کسی بودن
به سود یا منفعت کسی بودن
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

14 ته ریشی که تازه رشد کرده و مجددا تراشیده میشود...
مثلا مردی صبح ریشش را می تراشد، بعد از ظهر کمی رشد کرده است. به آن five o'clock shadow می گویند.
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

15 discent ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

16 شکل گرفتن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

17 اداره کردن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

18 توارث (تابعیت) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

19 میو_بئو (زبان کودکانه)
پیشی
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

20 ازدواج کردن
مزدوج شدن
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

21 نام آلبوم پنجم تیلور سوئیفت ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

22 تا بعد
فعلا
خداحافظ
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

23 پیاوه(نام جنگی ایتالیایی) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

24 حرفشم نزن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

25 ک ا ن د و م (در آمریکا) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

26 عشق بازی ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

27 هاپو(برای کودکان) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

28 صد سال سیاه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

29 قهرمان( معنی اسم خاص) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

30 سرپا شدن
جان گرفتن
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

31 مواظب حرف زدنت باش
مراقب گفتارت باشه
حرف دهنتو بفهم
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

32 اصل خون (در تابعیت) ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

33 فقید
از دنیا رفته
مرده
مرحوم
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

34 پایان دادن
خاتمه دادن
تمام کردن
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

35 قطعا
صد در صد
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

36 نشانه
نماد
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

37 ماهیت ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

38 شخصیت حقوقی ( با شخص حقوقی تفاوت دارد) ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

39 قانون نسل ( تابعیت) ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

40 قرض گرفتن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

41 غرق خوشحالی بودن
شادمانی زیاد
غرق در شور و شعف
١٣٩٩/٠٢/١١
|

42 چون
زیرا
به این دلیل
به این خاطر
١٣٩٩/٠٢/١١
|

43 با آرزو موفقیت ١٣٩٩/٠٢/١١
|

44 حالت تهوع داشتن
احساس بالا آوردن داشتن
١٣٩٩/٠٢/١١
|

45 روی چیزی تمرکز کردن
١٣٩٩/٠٢/١١
|

46 ارتقاع گرفتن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

47 تمام شدن شایعه
خوابیدن شایعه
١٣٩٩/٠٢/١١
|

48 زندگی کسی را نابود کردن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

49 خدانگهدار (عبارتی که دی جی خالد استفاده می کند)
خداحافظ
١٣٩٩/٠٢/١١
|

50 بی خیال چیزی شدن
فراموش کردن چیزی
١٣٩٩/٠٢/١١
|