برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همبستگی بسیار بالا بین متغیر های مستقل ١٣٩٨/١٠/٣٠
|