برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ناهید دریسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترجمه تخصصی این واژه در علوم ورزشی به معنای مکش است.
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

2 هدایت کردن ١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 بمباران شدن، در معرض محرک های زیاد قرار گرفتن ١٣٩٧/١٠/١٠
|

4 قابل انقباض ١٣٩٧/١٠/١٠
|

5 تغلیظ، ازیاد غلظت یک ماده، تمرکز، غلظت ١٣٩٧/١٠/١٠
|

6 همراه، مشایعت کننده ١٣٩٧/١٠/١٠
|

7 در علوم ورزشی: حرکت پایین آوردن لبه ی پایینی استخوان کتف، کاهش، افت. ١٣٩٧/١٠/١٠
|

8 معنادار ١٣٩٧/١٠/١٠
|

9 معین، تعیین شده ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

10 نیروبخش ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

11 ذخائر ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

12 جریان ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

13 دسترسی، به دست آوردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

14 فراورده ها ١٣٩٧/١٠/٠٤
|