برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دوردی پرشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پدری کردن، مادری کردن ١٣٩٧/١٢/١٧
|

2 ناکارآمد ١٣٩٧/١١/٢٦
|

3 خیلی برجسته و قابل توجه
١٣٩٧/١١/٢٢
|

4 خیلی عادی و تکراری ١٣٩٧/١١/٢١
|

5 سکس کردن، رابطه جنسی داشتن، همخوابگی ١٣٩٧/١١/١٨
|

6 شجاعت انجام کاری را داشتن، شهامت انجام کاری را داشتن، شجاع بودن، با شهامت بودن ١٣٩٧/١١/١٨
|

7 همسان همسان را جذب می کند.
شبیه، شبیه را جذب می کند.
١٣٩٧/١١/١٧
|

8 ابتدا، آغاز ١٣٩٧/١١/١٦
|

9 انتخاب گر ١٣٩٧/١١/١٦
|

10 جالب اینکه
١٣٩٧/١١/١٥
|

11 چالشی که ناگهان در زندگی ایجاد می شود. ١٣٩٧/١١/١٣
|

12 پیش بینی، پیشاپیش دانستن ١٣٩٧/١١/١٢
|

13 بی پول ١٣٩٧/١١/١٠
|

14 تا میزان محدودی ١٣٩٧/١١/١٠
|

15 اشتیاق زیاد برای بدست آوردن چیزی
١٣٩٧/١١/١٠
|