برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمدرضا احمدی

احمدرضا احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 موخره ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

2 اندرز ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

3 عطف به ما سبق ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

4 کنجکاوی ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

5 تعیین موقعیت ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

6 تشریک مساعی ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

7 خویشتن محور، خویش محور ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

8 با پیشاهنگی، با طلایه داری ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

9 خط فک ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

10 عصب روانکاوی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

11 کارآمد ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

12 با انضباط، منظم ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

13 خطر یا واقعه ای که از بیخ گوش بگذرد ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

14 در برخی موارد بچگی کردن و خامی نیز معنی می دهد. مثل این جمله:
He was youth in intellectual capacity and manifestations.
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

15 مضاعف ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

16 سرکوب شده (مثل flattened emotions) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

17 سازهای بادی در ارکستر سمفونی (به طور تخصصی تر سازهای بادی برنجی) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

18 غیراختصاصی ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

19 از این لحاظ ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

20 گلبرگ (اکثرا برای گیاهان تیرۀ آستراسه مثل آفتابگردان یا قاصدک استفاده می شود) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

21 گلبرگ (اکثرا برای گیاهان تیرۀ آستراسه مثل آفتابگردان یا قاصدک استفاده می شود) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

22 رنگمایه ١٣٩٩/٠١/٢١
|

23 پسرفت ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

24 جهش ناگهانی، به ناگاه جهیدن ١٣٩٨/١٢/٠٢
|