برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پارسا جعفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام پسرانه به معنی جد و پدر پادشاهان ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|