برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کوچکترین کرانه ی بالایی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

2 بی وقفه،پیوسته،متوالی،غیر منقطع ١٣٩٨/١١/٢٦
|

3 بیش از حد استرس داشتن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

4 یکی از هر ١٣٩٨/١١/١٥
|

5 منطقه ی کوهی ١٣٩٨/١١/١٥
|

6 ناخواهری ١٣٩٨/١١/١٥
|

7 آغاز مرحله تمام کردن و خاتمه دادن(رابطه) ١٣٩٨/١١/٠٦
|

8 به جهت،به دلیل ١٣٩٨/١١/٠٦
|

9 نشستن با خستگی زیاد ١٣٩٨/١١/٠٦
|

10 به شما وابسته ایم.به شما تعلق خاطر داریم ١٣٩٨/١١/٠٥
|

11 مجری ١٣٩٨/١١/٠٥
|

12 کسی که زود جوش می آورد زود عصبانی می شود ١٣٩٨/١١/٠٥
|

13 غیرخطی ١٣٩٨/١١/٠١
|

14 خوش بگذران ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

15 مسافت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

16 فروشنده ها ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

17 مسلط بودن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

18 وسیله های شهر بازی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

19 جذاب ١٣٩٨/١٠/١٧
|

20 چاقی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

21 چاق ١٣٩٨/١٠/١٧
|

22 آهسته رفتن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

23 به شدت ١٣٩٨/١٠/١١
|

24 مسئول ١٣٩٨/١٠/١١
|

25 بر انداخته شده،سرنگون شده ١٣٩٨/١٠/١١
|

26 دلداری دادن ١٣٩٨/١٠/١١
|

27 دور کردن از ١٣٩٨/١٠/١١
|

28 حذف شدن ١٣٩٨/١٠/١١
|

29 دارای بدهی معوقه ١٣٩٨/١٠/١١
|

30 مجبور کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

31 کمتر ١٣٩٨/١٠/١١
|

32 بار معنایی ١٣٩٨/١٠/١١
|

33 فرود ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

34 تنگنا ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

35 ترفیع گرفتن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

36 کاهش دادن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

37 عبور کردن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

38 انحرافی،فرعی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

39 چه برای ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

40 جواب دادن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

41 برخورد کردن
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

42 Let me rest my weary bones
اجازه بده تن خسته ام استراحت کند
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

43 درباره ی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

44 همش همین بود ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

45 توهین کردن ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

46 تا وقتیکه ١٣٩٨/١٠/٠٤
|