برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هرچند اگر ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

2 To making Granola you need some oats,some nuts,some raisins,a banana,some yogurt and some honey ١٣٩٩/٠٤/١١
|

3 دیگر .....نیست
No longer soft
دیگر نرم نیست
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

4 شیرهای آتش نشانی ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

5 مقداری که: That's how much this TV costs ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

6 کار کرده ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

7 شدیدتر ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

8 تا آنجا ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

9 دفتر مرکزی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

10 یک نوع مراسم رقص ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

11 کوچکترین کرانه ی بالایی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

12 بی وقفه،پیوسته،متوالی،غیر منقطع ١٣٩٨/١١/٢٦
|

13 بیش از حد استرس داشتن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

14 یکی از هر ١٣٩٨/١١/١٥
|

15 منطقه ی کوهی ١٣٩٨/١١/١٥
|

16 ناخواهری ١٣٩٨/١١/١٥
|

17 آغاز مرحله تمام کردن و خاتمه دادن(رابطه) ١٣٩٨/١١/٠٦
|

18 به جهت،به دلیل ١٣٩٨/١١/٠٦
|

19 نشستن با خستگی زیاد ١٣٩٨/١١/٠٦
|

20 به شما وابسته ایم.به شما تعلق خاطر داریم ١٣٩٨/١١/٠٥
|

21 مجری ١٣٩٨/١١/٠٥
|

22 کسی که زود جوش می آورد زود عصبانی می شود ١٣٩٨/١١/٠٥
|

23 غیرخطی ١٣٩٨/١١/٠١
|

24 خوش بگذران ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

25 مسافت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

26 فروشنده ها ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

27 مسلط بودن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

28 وسیله های شهر بازی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

29 جذاب ١٣٩٨/١٠/١٧
|

30 چاقی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

31 چاق ١٣٩٨/١٠/١٧
|

32 آهسته رفتن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

33 به شدت ١٣٩٨/١٠/١١
|

34 مسئول ١٣٩٨/١٠/١١
|

35 بر انداخته شده،سرنگون شده ١٣٩٨/١٠/١١
|

36 دلداری دادن ١٣٩٨/١٠/١١
|

37 دور کردن از ١٣٩٨/١٠/١١
|

38 حذف شدن ١٣٩٨/١٠/١١
|

39 دارای بدهی معوقه ١٣٩٨/١٠/١١
|

40 مجبور کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

41 کمتر ١٣٩٨/١٠/١١
|

42 بار معنایی ١٣٩٨/١٠/١١
|

43 فرود ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

44 تنگنا ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

45 ترفیع گرفتن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

46 کاهش دادن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

47 عبور کردن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

48 انحرافی،فرعی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

49 چه برای ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

50 جواب دادن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|