برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 she bought a new pair of shose especially for the trip او یک جفت کفش جدید مخصوص سفر خرید ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

2 حالت چهره ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

3 we have to take an exam at the end of each year ١٣٩٧/٠٩/٠١
|