برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به ویژه مخصوصا
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

2 نوک پستان، پستانک شیر بچه ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

3 مزاحمتان نمی‌شوم ١٣٩٨/٠١/١١
|

4 امتیاز آوردن در... ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

5 باد زدن (لاستیک دوچرخه، ماشین و غیره) ١٣٩٨/٠١/٠١
|

6 آلت ذکور به زبان محاوره غیر کتابی ١٣٩٨/٠١/٠١
|

7 قایقت رو پارو بزن ١٣٩٧/١٢/١٣
|

8 ریش

To grow a beard
ریش گذاشتن.
? Why didn't you grow a beard
چرا ریش نگذاشتی؟
١٣٩٧/١٢/٠٧
|