انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠

2 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠

3 breaking news خبر جنجالی ١٣٩٦/١٠/١٢

4 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١

5 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩

6 USSD [موبایل]

unstructured supplementary service data
١٣٩٦/١٠/٠٩

7 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩

8 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩

9 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩

10 resume پیشینه کاری ، کارنامه ، کارنامه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩

11 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩

12 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩

13 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩

14 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩

15 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩

16 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩

17 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩

18 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩

19 robotic روباتی ، روبات‌مانند

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩

20 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩

21 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩

22 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦

23 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦

24 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦

25 by به کمک ، به دست

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦

26 keylogger [رایانه] کلیدنما

نوعی برنامه جاسوسی رایانه‌ای که کلیدهای فشار داده شده صفحه‌کلید را به سازنده برنامه گزارش می‌دهد
١٣٩٦/١٠/٠٦

27 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦

28 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦

29 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦

30 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦

31 Archaeopteryx ɑːrkiːˈɒptərɪks

کهن بال ، باستانی بال
١٣٩٦/١٠/٠٦

32 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦

33 breakthrough دستاورد ١٣٩٦/١٠/٠٦

34 hovering هواایستایی ، پرواز ایستا ١٣٩٦/١٠/٠٦

35 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦

36 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤

37 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤

38 stall [هوانوردی] واماندگی ١٣٩٦/١٠/٠٤

39 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤

40 after burner [هواپیمایی] پس سوز ١٣٩٦/١٠/٠٤

41 meditation تامل ١٣٩٦/١٠/٠٤

42 as در نقش

به نقش ، با نقش
١٣٩٦/١٠/٠٤

43 to رو به

معطوف به

خطاب به
١٣٩٦/١٠/٠٤

44 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤

45 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤

46 renewable بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤

47 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤

48 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤

49 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤

50 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤

51 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤

52 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠

53 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠

54 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠

55 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠

56 blackman مرد سیاه‌پوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠

57 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠

58 swap جابجایی ، جابجا کردن/شدن

دست به دست کردن/شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧

59 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک ١٣٩٦/٠٩/٢٧

60 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧

61 transportability ترابردپذیری ١٣٩٦/٠٩/٢٧

62 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧

63 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧

64 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

65 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦

66 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦

67 directory [رایانه] شاخه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

68 passenger رهگذر

سوار

[خودرو] پشت صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦

69 upcoming فرا رو ، فرارس ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦

70 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥

71 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥

72 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥

73 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ١٣٩٦/٠٩/٢٥

74 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥

75 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

76 resident پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥

77 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

78 rise بَردمیدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

79 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥

80 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥

81 finding در جستجوی ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥

82 wolverine گرگ نما ١٣٩٦/٠٩/٢٥

83 coffee mate شیرِ قهوه

همراه قهوه
١٣٩٦/٠٩/٢٥

84 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥

85 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥

86 exposure نورگیری ١٣٩٦/٠٩/٢٤

87 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤

88 objective دیداری ، نمایشی

نمودی ، نمود یافته

تماشایی
١٣٩٦/٠٩/٢٤

89 Informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧

90 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧

91 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧

92 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧

93 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١

94 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١

95 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠

96 libration [ماه،قمر زمین] رُخ‌گردی ١٣٩٦/٠٩/١٠

97 conjunction [ستاره‌شناسی] هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری ١٣٩٦/٠٩/١٠

98 wanted پیگرد ١٣٩٦/٠٩/١٠

99 misfire ناکامیابی ، نافرجامی

شلیک نافرجام
١٣٩٦/٠٩/١٠

100 probiotic زیست سرشار ١٣٩٦/٠٩/١٠

101 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠

102 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠

103 nocebo US ---> nō'sēbō

UK ---> nəˈsiːbəʊ

زهرنما ، شبه زهر
١٣٩٦/٠٩/١٠

104 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠

105 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠

106 shutdown بستن

[رایانه] خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦

107 red shift [ستاره‌شناسی] سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ ، انتقال سرخ ١٣٩٦/٠٩/٠٤

108 snack bar میان‌وعده فروشی ، میان‌وعده سرا ، فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات ١٣٩٦/٠٩/٠٤

109 beam باریکه

[چیزی که تابش شده] تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤

110 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤

111 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤

112 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤

113 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣

114 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣

115 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣

116 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣

117 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣

118 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢

119 osteoarthritis [بیماری] ساییدگی مفصل ، ساییدگی استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢

120 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١

121 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١

122 portfolio سبد سهام ١٣٩٦/٠٩/٠١

123 homecoming در راه خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١

124 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١

125 bookworm [آدم یا شخص] خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان

این واژه به معنی خرخوان نیست ، چون خرخوان تنها برای کتاب‌های آموزشی و درسی بک ...
١٣٩٦/٠٩/٠١

126 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١

127 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذار شده ، واگذارده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠

128 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠

129 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩

130 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩

131 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩

132 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩

133 time lapse گذر زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩

134 lapse گذر زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩

135 mechanics ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی

کارکردشناسی
١٣٩٦/٠٨/٢٩

136 stator [موتور] ایستانه ١٣٩٦/٠٨/٢٩

137 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩

138 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩

139 water dispenser آب پخش‌کن ، جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب ١٣٩٦/٠٨/٢٨

140 dimming نورکاهی ، کاهش نور ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

141 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

142 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨

143 derived برآمده(از) ، برخاسته(از) ، برگرفته(از) ، گرفته(از) ، ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨

144 gradient کشیدگی

تدریج
١٣٩٦/٠٨/٢٨

145 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨

146 stand by آماده‌باش ، آماده به کار ١٣٩٦/٠٨/٢٨

147 on demand هنگام نیاز ١٣٩٦/٠٨/٢٨

148 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨

149 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨

150 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

151 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی] بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی ، کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨

152 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری ، آب از دست‌روی ، کم آبی ، کم آب‌شدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

153 a couple of شماری ، شماری از ، چندتا ، چندتا از ، تعدادی از ١٣٩٦/٠٨/٢٨

154 incoming فرارس ، فرارو ، پیش رو ١٣٩٦/٠٨/٢٨

155 Take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨

156 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

157 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧

158 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

159 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧

160 band دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٢٧

161 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

162 populism [سیاست] مردم‌فریبی ، عوام‌فریبی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

163 tethering [اینترنت] پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

164 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

165 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧

166 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧

167 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧

168 positron [ذرات زیراتمی] پاد الکترون ١٣٩٦/٠٨/٢٧

169 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧

170 push button شستی فشاری

فشاری ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧

171 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧

172 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی ، هواجُنبی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

173 aerodynamic هواپویا ، هواشکاف ١٣٩٦/٠٨/٢٧

174 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧

175 hell or high water [اصطلاح]
هر چه بشود ، هر چه پیش بیاید

سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد

در هر شرایطی ، به هر صورت ممکن
١٣٩٦/٠٨/٢٧

176 ivory [رنگ] استخوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

177 lavender [رنگ] گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ ١٣٩٦/٠٨/٢٧

178 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

179 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧

180 pilot [بخاری و ابزار گرمایی] شمعک ١٣٩٦/٠٨/٢٧

181 walking راه‌پیمایی

همگام ، همراه
١٣٩٦/٠٨/٢٧

182 master welding current meter سنجشگر اصلی جریان جوشکاری ، جریان‌سنج اصلی جوشکاری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

183 morphology ساختارشئاسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦

184 snowing برف ریزان ١٣٩٦/٠٨/٢٦

185 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦

186 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤

187 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤

188 highland [زمین‌شناسی]
بلندی ، زمین بلند

ارتفاع ، زمین مرتفع
١٣٩٦/٠٨/٢٤

189 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

190 dating تاریخ‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

191 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤

192 automaton خودکاره ١٣٩٦/٠٨/٢٤

193 cupping بادکشی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

194 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤

195 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤

196 anarchy آشفتگی

دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤

197 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

198 oreo بیسکویت کرم دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤

199 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

200 fact نمود ، گواه ، نشانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤

201 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣

202 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣

203 queen اِوا ، اِوا خواهر ١٣٩٦/٠٨/٢٣

204 intersex بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣

205 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣

206 spike [برق و الکترونیک] خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی ١٣٩٦/٠٨/٢٣

207 medley [آهنگ و موسیقی] هم خوانی ، هم خوانندگی ، خوانندگی چندتایی ، خوانندگی چندنفری/چندنفره ١٣٩٦/٠٨/٢٣

208 amphitheater تالار نمایش پله‌ای/پله‌دار

سالن نمایش پله‌ای/پله‌دار

تماشاخانه پله‌ای/پله‌دار
١٣٩٦/٠٨/٢٣

209 mix کنار هم گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٣

210 alternative دگرگزین ، دگرگون شونده ، دگرگون پذیر

تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣

211 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢

212 benchmarking کارایی سنجی ، کارکرد سنجی

توان سنجی

ابزارسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

213 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

214 geek خوره ، شیفته

عشق چیزی یا کاری

در ترکیب با معنای پسوندی -باز

برای نمونه computer geek به معنی خوره رایانه ، شیفته رایانه ، عشق را ...
١٣٩٦/٠٨/٢٢

215 flexible نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده

تاشدنی ، تاشونده

خمشی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

216 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢

217 phishing وانمودگری ، وانمودسازی

کلاهبرداری وانمودی/وانمودگرانه ، فریب دهی وانمودی/وانمودگرانه ، گول زنی وانمودی/وانمودگرانه

داده‌گیری وانمودی/وا ...
١٣٩٦/٠٨/٢٢

218 electrode سر ، سره ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢

219 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢

220 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢

221 beige [رنگ] نخودی ١٣٩٦/٠٨/٢١

222 moderator کاهنده ، سرعت کاه ١٣٩٦/٠٨/٢١

223 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١

224 magenta [رنگ] سُرخابی ١٣٩٦/٠٨/٢١

225 effect دنباله

پدیده
١٣٩٦/٠٨/٢١

226 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١

227 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١

228 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١

229 hotspot [اینترنت و شبکه] پخشگاه ، پخش کننده ، دسترس گاه ، نقطه دسترسی ، نقطه تماس

ناحیه ناآرام
١٣٩٦/٠٨/٢١

230 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١

231 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١

232 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١

233 in addition to افزون بر ، افزون بر این ، نیز ١٣٩٦/٠٨/٢١

234 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١

235 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١

236 diaphragm [کالبدشناسی] پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی] نورگیر ، نوربند
١٣٩٦/٠٨/٢١

237 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو] بیراهه نورد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١

238 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١

239 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١

240 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١

241 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١

242 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١

243 nozzle سَرِه (به معنی سر یا نوک چیزی) ١٣٩٦/٠٨/٢١

244 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١

245 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١

246 delay دیرشُد ، دیرآمد ١٣٩٦/٠٨/٢١

247 crew [شرکت،سازمان و ...] نیرو ، نیروی کار ،نیروی کاری ، نیروها ١٣٩٦/٠٨/٢١

248 catalog فهرست نما

راهنما ، راهنمای کاربرد ، راهنمای کاربردی ، راهنمای کاری

دفترچه راهنما ، کتابچه راهنما
١٣٩٦/٠٨/٢١

249 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١

250 dressing آرایش ، تراش

برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١

251 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١

252 parking meter پارک سنج ١٣٩٦/٠٨/٢١

253 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١

254 drag [هوانوردی] پَس ران ، بازدارنده ، جلوگیر ١٣٩٦/٠٨/٢١

255 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١

256 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠

257 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠

258 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠

259 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠

260 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠

261 Electrically به روش برقی ١٣٩٦/٠٨/٢٠

262 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠

263 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠

264 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠

265 Parkinsons desease [بیماری] لرزش اندام ، لغوه ، رعشه ١٣٩٦/٠٨/٢٠

266 SOS پیام کمک ، پیام هشدار ، پیام فوری ، پیام اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠

267 sympatric هم زیست‌بوم ، هم زیستگاه

هم میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩

268 Homoptera هم بالان ١٣٩٦/٠٨/١٩

269 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩

270 topography زمین‌پیمایی ، عارضه‌نگاری ١٣٩٦/٠٨/١٩

271 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩

272 mayday پیام کمک ، پیام هشدار ، پیام فوری ، پیام اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩

273 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ١٣٩٦/٠٨/١٩

274 extraterrestrial فراخاکی ، ١٣٩٦/٠٨/١٩

275 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩

276 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩

277 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩

278 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩

279 carrier جابجاگر ، رساننده ١٣٩٦/٠٨/١٩

280 router [رایانه] رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩

281 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩

282 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩

283 accretion برافزایش ١٣٩٦/٠٨/١٩

284 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی
١٣٩٦/٠٨/١٩

285 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩

286 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩

287 noise cancelling نویزگیری ، نویزبرداری ، نویززدایی ١٣٩٦/٠٨/١٩

288 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩

289 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩

290 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩

291 exo [پیشوند] فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از ١٣٩٦/٠٨/١٩

292 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩

293 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩

294 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩

295 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩

296 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩

297 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩

298 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩

299 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨

300 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨

301 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨

302 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨

303 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨

304 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨

305 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨

306 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

307 terminator [ستاره‌شناسی] سایه مرز ١٣٩٦/٠٨/١٨

308 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هجا ١٣٩٦/٠٨/١٨

309 aberration کجی ، کج شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

310 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨

311 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨

312 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨

313 doping [ورزش] نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨

314 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨

315 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨

316 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨

317 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨

318 flux شارش ، شاریدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

319 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨

320 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨

321 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨

322 ramp up افزایش ناگهانی ، افزایش یکباره ١٣٩٦/٠٨/١٨

323 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨

324 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨

325 Its none of my business به من ربطی نداره ١٣٩٦/٠٨/١٨

326 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨

327 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨

328 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨

329 robocop پلیس آهنی ١٣٩٦/٠٨/١٨

330 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨

331 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧

332 teal [رنگ]
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به خاکستری
سبز دودی ، سبزِ خاکستری ، سبز رو به خاکستری
سبزآبی
یشمی تیره/پررنگ
١٣٩٦/٠٨/١٧

333 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧

334 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧

335 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧

336 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو] بچه در خودرو ، بچه توی خودرو ، بچه سوار خودرو ١٣٩٦/٠٨/١٧

337 wizard [رایانه] راهنما ، برنامه راهنما ١٣٩٦/٠٨/١٧

338 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧

339 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧

340 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧

341 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧

342 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧

343 bourgeois خرده سرمایه‌دار ، خرده مالک

بازاری خرده پا ، بازرگان خرده پا ، کاسب خرده پا
١٣٩٦/٠٨/١٧

344 secular نادین مدار ١٣٩٦/٠٨/١٧

345 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧

346 come on زود باش ، شتاب کن ، عجله کن ١٣٩٦/٠٨/١٧

347 No way هیچگاه ١٣٩٦/٠٨/١٧

348 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧

349 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧

350 mechanism کارکرد ١٣٩٦/٠٨/١٧

351 mechanical ابزاری ، دستگاهی ١٣٩٦/٠٨/١٧

352 holding company شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧

353 Mars Global Surveyor نقشه‌بردار سراسری مریخ ١٣٩٦/٠٨/١٧

354 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧

355 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧

356 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧

357 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧

358 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧

359 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧

360 forum [رایانه] تالار گفتگو ، نظرگاه

میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایش‌گاه
١٣٩٦/٠٨/١٦

361 blood [در ترکیب] هم خون ، تنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦

362 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦

363 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦

364 disorder [پزشکی] نارسایی ، بدکاری ١٣٩٦/٠٨/١٦

365 hyper فرا- ، بسیار- ١٣٩٦/٠٨/١٦

366 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦

367 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦

368 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار ١٣٩٦/٠٨/١٦

369 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦

370 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[بصورت پیشوند] چند- برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت
١٣٩٦/٠٨/١٦

371 crossover [خودرو] شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری ١٣٩٦/٠٨/١٦

372 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦

373 news feed خبررسانی ١٣٩٦/٠٨/١٦

374 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥

375 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤

376 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤

377 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

378 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤

379 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

380 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

381 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤

382 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

383 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤

384 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤

385 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤

386 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤

387 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤

388 filament [ابزارهای نوری ] رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی] سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤

389 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤

390 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣

391 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣

392 here we go برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣

393 Schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣

394 hypnotism خواب‏گری ، خواب‏وارگی ، خواب انگیزی ، خواب کردگی ، خواب القایی ١٣٩٦/٠٨/١٣

395 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣

396 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣

397 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢

398 shuttle [هر نوع ابزار و ساخته] رفت و برگشتی ١٣٩٦/٠٨/١٢

399 positive [انسان] مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوشبین ١٣٩٦/٠٨/١١

400 negative [انسان] منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١

401 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١

402 ULA united launch alliance

اتحادیه یکپارچه پرتاب ، اتحادیه گروهی پرتاب ، اتحادیه مشترک پرتاب
١٣٩٦/٠٨/١١

403 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١

404 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١

405 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١

406 united مشترک ١٣٩٦/٠٨/١١

407 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١

408 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١

409 trailer [سینما] پیش نمایش ١٣٩٦/٠٨/١١

410 teaser [سینما] پیش نمایش ، پیش پرده

آگهی ، آگهی تلویزیونی ، پیام بازرگانی ، پیام بازرگانی تلویزیونی
١٣٩٦/٠٨/١١

411 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١

412 dessert پشت غذا ، پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١

413 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١

414 stress فشار روانی

فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١

415 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١

416 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١

417 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١

418 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١

419 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١

420 genome ژنگان ، ژن گاه ، ژن نامه ، ژن نما

گنجینه ژنی ، مجموعه ژنی ، ذخیره‌گاه ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١

421 corpus [زبان‌شناسی] پیکره ، پیکره زبانی ، مجموعه ، مجموعه زبانی ١٣٩٦/٠٨/١١

422 entry [واژه‌نامه و دیکشنری] سرواژه ١٣٩٦/٠٨/١١

423 tap [رایانه] زبانه ، برگه ، سربرگ ١٣٩٦/٠٨/١١

424 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی] نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠

425 wafer [رایانه] پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی ١٣٩٦/٠٨/١٠

426 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠

427 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠

428 die [رایانه] بستر ، بستر تراشه ١٣٩٦/٠٨/١٠

429 landscape [رایانه] افقی ، خوابیده ، به پهلو ١٣٩٦/٠٨/١٠

430 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠

431 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠

432 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠

433 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩

434 entanglement گیر کردگی ، گیر افتادگی

درهم تنیدگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

435 hybrid [خودرو] دوگانه‌سوز

دو کاره/کاربُرده/کاربردی/کارکردی
چند کاره/کاربرده/کاربردی/کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

436 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩

437 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩

438 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩

439 multiplex همپارچگی ، همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی/شدگی/گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

440 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

441 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩

442 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

443 paleo پارینه ، پیشین ، دیرین ، دیرینه ، کهن ، کهنه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

444 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩

445 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

446 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

447 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

448 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

449 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

450 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

451 billboard تابلوی آگهی ، آگهی نما ١٣٩٦/٠٨/٠٩

452 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩

453 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

454 postmodern پسانو گرا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

455 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

456 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

457 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

458 data sheet داده‌نما ١٣٩٦/٠٨/٠٩

459 Check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩

460 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩

461 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩

462 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩

463 stand up comedy نمایش طنز ایستاده ، نمایش طنز سَرپا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

464 portrait [عکاسی] رخ نما ، رخ نمایه ، نمای رخ ، رخ انداز ، رخ نگاره ، چهره نما ، چهره نگاره

[رایانه] ایستاده
١٣٩٦/٠٨/٠٩

465 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

466 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

467 tablet رایانه تخت ، رایانه تخته ای ، رایانه دستی تخت ١٣٩٦/٠٨/٠٨

468 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

469 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری ، حالت گرایی ، تجلی گرایی ، آب و تاب نمایی ، هیجان گرایی/نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

470 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

471 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

472 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند ، اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨

473 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨

474 comic strip داستان نمایشی دنباله‌دار ، داستان تصویری دنباله‌دار ، داستان نقاشی شده دنباله‌دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

475 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨

476 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨

477 accord [ آهنگ و موسیقی] چند نُت نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ] کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨

478 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی ، انحصار ، انحصارگرایی ، اقتدار ، اقتدارگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

479 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

480 celebrity [آدم و شخصیت] چهره ، سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا ١٣٩٦/٠٨/٠٨

481 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨

482 overhead سربالا ، رو سر ، رو سری ، بر فراز ١٣٩٦/٠٨/٠٨

483 playable نمایشی ، نمایش پذیر ، پخشی ، پخش شدنی ، اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٨

484 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨

485 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

486 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨

487 pleiades [ستاره شناسی] هفت خواهران ١٣٩٦/٠٨/٠٨

488 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر ، جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر ، ناشکافتنی ، شکافت ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٨

489 غنی سازی بارورسازی ، توانمندسازی ، ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

490 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

491 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

492 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨

493 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

494 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

495 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

496 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

497 enrichment بارورسازی ، توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧

498 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧

499 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

500 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧

501 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

502 lithography [طراحی پردازنده رایانه] الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری ، چاپ الگو/طرح/نقشه

[چاپ] سنگ‌نگاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧

503 head up [نمایشگر] بالا سر ، بالا سری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

504 velociraptor شکارگر سرعتی ، شکارچی سرعتی ، رباینده سرعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

505 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

506 firmware نرم‌افزار پایدار ، نرم‌افزار بی تغییر ١٣٩٦/٠٨/٠٧

507 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

508 interaction همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه ، کارکرد دوسویه/بینابینی
رفتار دوسویه/دوطرفه ، برخورد دوسویه ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧

509 action کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٧

510 socket [پردازنده رایانه] بستر ، پایه ، جایگاه ، نشیمنگاه ١٣٩٦/٠٨/٠٧

511 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧

512 issue واگذاری ، در دسترس گذاری ، در اختیار گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

513 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧

514 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه/دامنه پذیرش ، بازه/دامنه مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧

515 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧

516 ankylosaurus سوسمار/مارمولک خمیده ، سوسمار/مارمولک گوژپشت ، سوسمار/مارمولک قوزی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

517 dinosaur سوسمار ترسناک ، مارمولک ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧

518 hatchback [خودرو] بی صندوق(عقب)

گوژپشت ، قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧

519 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧

520 hooligan [فوتبال] هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور ١٣٩٦/٠٨/٠٧

521 propaganda سر و صدا ، سر و صدای بیهوده ، سر و صدا راه‌اندازی ، غوغا ، غوغاگری ، قیل و قال ، قیل و قال گری ، قیل و قال راه‌اندازی ، هوچی گری ، هوچی بازی ، شلوغ ... ١٣٩٦/٠٨/٠٧

522 pantomime نمایش اشاره ای ، بازی/بازیگری بی گفتار ، بازی/بازیگری بی صدا ، اَدابازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

523 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦

524 relay بازپخشی ، بازفرست ، بازفرستی

بازفرستنده

رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦

525 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

526 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦

527 connecting rod دسته/میل/میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦

528 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

529 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

530 pylon [هواپیما] گیره ، پایه ، آویزه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

531 suspension [خودرو] زیربندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

532 packet switching بسته گزینی

کلیدزنی/راه گزینی/مدارگزینی بسته ای
١٣٩٦/٠٨/٠٦

533 switching کلیدزنی ، مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

534 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦

535 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

536 underbody [در خودرو] زیر تنه ، زیر بدنه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

537 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری ، هدایت پذیری ، رانش ١٣٩٦/٠٨/٠٦

538 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[صفحه اینترنتی]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦

539 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦

540 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦

541 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦

542 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی] پخشی ، پخش شونده ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

543 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦

544 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

545 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦

546 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو

همچنین در ترکیب pop up window به معنی پنجره حبابی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

547 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦

548 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

549 gallery نمایشگاه عکس ، نمایشگاه هنری ، نمایشگاه خودرو

کارگاه هنری ، کارگاه نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦

550 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦

551 featured نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٠٦

552 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦

553 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦

554 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦

555 hub [شبکه رایانه‌ای] پخشگاه ، میان گاه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

556 Digital Living Network Alliance پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه زنده

پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه پویا
١٣٩٦/٠٨/٠٦

557 phonics آواشناسی ، شناخت آوا/صدا ، دانش شناخت آوا/صدا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

558 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

559 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

560 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦

561 driver راه‌انداز ، کارانداز
گرداننده ، سرپرست ، مسئول

در ترکیب ، با معنای پسوندی -ران ، برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران

...
١٣٩٦/٠٨/٠٦

562 backup پشتیبانی ، کمکی

جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦

563 stereo [آوا و صدا] دوکانالی ، دوکاناله ١٣٩٦/٠٨/٠٦

564 profile شناسه

ویژگی ، مشخصه ، مشخصات

حالت ، وضعیت

[ساخت و ساز] قوطی آهنی/پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦

565 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

566 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥

567 Responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

568 transition روند ، روندی ، رونده ، روند آهسته/آرام/تدریجی

دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی

آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده

آرام ...
١٣٩٦/٠٨/٠٥

569 stand alone خود ایستا ، خود بسنده ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥

570 hitman آدمکش ، آدمکش مزدور ، جنایتکار ، تبهکار ١٣٩٦/٠٨/٠٤

571 selfie خویش انداز , عکس خویش انداز ١٣٩٦/٠٨/٠٤

572 Estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤

573 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤

574 aphelion فرازینه ، فراز مداری ، بیشینه مداری‌‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٤

575 perihelion فرودینه ، فرود مداری ، کمینه مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤

576 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤

577 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

578 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤

579 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

در ترکیب ، با معنای پسوندی -پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مری ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

580 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ١٣٩٦/٠٨/٠٤

581 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤

582 parallax دیدگشت ، جایگشت ١٣٩٦/٠٨/٠٤

583 perspective فرادید ١٣٩٦/٠٨/٠٤

584 panorama سراسر نما ، نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

585 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

586 pan [فیلمبرداری ] افق گرد ، افق گردی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

587 عرضه واگذاری ، در دسترس گذاری ، نمایش دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

588 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤

589 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤

590 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤

591 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤

592 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤

593 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

594 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی ، انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری/هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤

595 necrosis بافت تباهی ، تباهی/نابودی بافت ١٣٩٦/٠٨/٠٣

596 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣

597 budgeting هزینه‌کَرد ، هزینه‌شُد ، هزینه‌گذاری ، هزینه‌دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

598 budget هزینه‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٣

599 monitoring بررسی ، دیدزنی ، نمایشگری ، پایشگری ، زیر نظر گیری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

600 estimated اندازه‌گیری شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

601 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

602 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

603 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣

604 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

605 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، کم بافت شدگی مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣

606 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣

607 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

608 theater نمایش ، تالار/سالن نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

609 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣

610 array چینش ، چیدمان ١٣٩٦/٠٨/٠٣

611 brand نماد بازرگانی/تجاری/صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

612 showman نمایش گردان ، نمایش پرداز ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

613 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

614 comedian طنزنویس ،طنزپیشه ، طنزپرداز ، بازیگر/هنرپیشه طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

615 start up کارانداز ی

در زمینه کار آفرینی نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار
١٣٩٦/٠٨/٠٣

616 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣

617 Spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣

618 On the go در راه ، همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت ، همسفر ١٣٩٦/٠٨/٠٣

619 hack [ رایانه ] رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

620 First things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣

621 resolution [نمایشگر رایانه و تلویزیون] خوانایی ، دقت نمایش

جدانمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٣

622 flashback گذشته نما ١٣٩٦/٠٨/٠٣

623 forward در زمینه رایانه بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

624 favourite پسندیده ، پسند شده ، مورد پسند ، گزیده ، گزیده شده ، گزینش شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

625 Engaged برگزیده ، گزیده شده ، گزینش شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

626 Omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣

627 Real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

628 Render [رایانه] بافت گذاری ، بافت پوشانی ، بافت پردازی ، بافت نمایی ، نمایش بافت ، نما پردازی

پرداخت ، پردازش
١٣٩٦/٠٨/٠٣

629 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

630 charismatic گیرا ، کِشَنده ،جذاب ، جذب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

631 charisma کشش ، کشندگی ، اثرگذاری ، تاثیرگذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

632 leasing کرایه‌فروشی ، فروش کرایه‌ای ، فروش اجاره‌ای ، فروش اعتباری ١٣٩٦/٠٨/٠٢

633 synchronous هماهنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٢

634 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢

635 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢

636 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢

637 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢

638 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢

639 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢

640 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢

641 commission کارگروه ، گروه کاری ، ١٣٩٦/٠٨/٠١

642 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده ، به طور شایسته/درخور/پسندیده ١٣٩٦/٠٨/٠١

643 overwhelming سرکوب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١

644 Infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١

645 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١

646 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

647 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠

648 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠

649 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

650 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

651 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

652 presentation نشان دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

653 presenting نمایانگر ، نمایش دهنده ، نشانگر ، نشان دهنده ، ارائه‌دهنده ١٣٩٦/٠٧/٣٠

654 Inferring دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

655 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠

656 nonexpansive ناگسترده ، ناگسترشی ، ناگستردنی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

657 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

658 modulation یکپارچه‌سازی ، وابسته سازی ، سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی، درهم آمیزی ، درهم آمیختگی ، بخش‌بندی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

659 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

660 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

661 family friendly خانواده‌دوست ، خانواده‌پسند ١٣٩٦/٠٧/٣٠

662 Benefits سود ، سودمندی ، فایده ، امتیاز ١٣٩٦/٠٧/٣٠

663 recovery room اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

664 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

665 authentication شناسایی ، هویت سنجی ، نمایش هویت ، تایید ، احراز ١٣٩٦/٠٧/٣٠

666 identification شناسه ، شناسه سنجی ، هویت سنجی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

667 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠

668 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

669 context نوشته ، نوشتار

شرایط
١٣٩٦/٠٧/٣٠

670 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠

671 sub فرو ، فرودست ، کنار ، کناری ، کناردست ، زیردست ، پایین دست ، زیرشاخه ، شاخه فرعی ، فرعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

672 dispatching پخش ، پخش بار ، پخش سازی ، تقسیم

[صنعت برق] نیرورسانی ، برق‌رسانی ، پخش نیرو/برق
١٣٩٦/٠٧/٣٠

673 Rangefinder بُردیاب ١٣٩٦/٠٧/٣٠

674 dispatch پخش ، پخش بار ، پخش کردن ، رساندن ١٣٩٦/٠٧/٣٠

675 cover روکش ، روپوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

676 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

677 campaign در زمینه سیاست به معنی کارزار ، جنبش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

678 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه جلب رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩

679 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، از جا درآمدگی ، از جا دررفتگی ، خارج شدگی ١٣٩٦/٠٧/٢٩

680 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣

681 destroying نابودی ، نابودگری ، نابودسازی ، ویرانی ، ویرانگری ، ویران‌سازی

نابودکننده ، نابودگر ، نابودساز ، ویران کننده ، ویران‌گر ، ویران‌ساز
١٣٩٦/٠٧/٢٣

682 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١

683 mobilized جابه‌جا شده ، همراه شده ١٣٩٦/٠٧/٢١

684 capturing ضبط ، تصویرگیری
گیراندازی

در ترکیب ، با معنای پسوندی -گیری ، -ستانی ، برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکترون س ...
١٣٩٦/٠٧/٢١

685 shale oil نفت ماسه سنگ ، نفت سنگ رُس ، نفت لایه رس ١٣٩٦/٠٧/٢١

686 shale ماسه سنگ ، سنگ رُس ، لایه رس ١٣٩٦/٠٧/٢١

687 organic زیستی ، زیست پایه ، زیست بنیان ، زیست نهاد

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد
١٣٩٦/٠٧/٢١

688 modernism پیشرفت‌گرایی ، پیشرفتگی ١٣٩٦/٠٧/٢١

689 postmodernism پَسانوگرایی ١٣٩٦/٠٧/٢١

690 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١

691 drilling سوراخ زَنی ، سوراخ کَنی

[صنعت نفت] چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١

692 Popsicle یخمک ، نوشمک یخی ١٣٩٦/٠٧/٢١

693 drill stem ساق مته ، دسته مته ١٣٩٦/٠٧/٢١

694 crosstalk هم‌پوشانی ، روی هم افتادگی ، درهم روی ، نشت ١٣٩٦/٠٧/٢١

695 embedded درون ساز ١٣٩٦/٠٧/١٨

696 crowdsourcing انبوه‌سپاری ، گروهی سپاری ، جمعی سپاری ١٣٩٦/٠٧/١٨

697 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨

698 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨

699 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨

700 suburban کنار شهری ، پیراشهری ، دور شهری ١٣٩٦/٠٧/١٨

701 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧

702 endangered در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧

703 bionics زیست ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٧/٠٦

704 hitch hike رایگان سواری ، مفت سواری ١٣٩٦/٠٧/٠٢

705 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١