انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri@gmail.com

ebitaheri@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کمک هزینه آموزشی ، کمک هزینه دانشگاهی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

2 تکلیف کاری ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

3 [برق و موتور برق]

جابجاگر قطب
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

4 المپیک معلولان ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

5 سَرآمد ، سَرترین ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

6 وزنه‌برداری قدرتی ، وزنه‌زَنی قدرتی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

7 فناوری رده‌بالا ، فناوری برتر ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

8 [اصطلاحاً به دلیل همانندی جغرافیایی با بین‌النهرین]

فرارودان
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

9 هم‌جایی ، هم‌جایگاهی ، هم‌جایمندی

[زبان‌شناسی]
هم‌آیندی ، هم‌پهلویی ، کنارِ همی
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

10 پرداخت ، پرداختِ تصویر ، پرداخت عکس ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

11 ژرف وانمود، جعلِ عمیق ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

12 [حسابداری]

بدهیِ بی‌برگشت ، بدهی بی‌بازگشت ، بدهی بی‌دریافت ، بدهی سوخته
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

13 نیمه‌شهوت ، نیمه‌شهوتی ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

14 زَنانگی‌دوست ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

15 زن‌گرا ، زن‌شیفته ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

16 بی‌عشق ، بی‌عشقی ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

17 چَندمِهری، عشق چندتایی ، عشق چندنفری ، عشق چندنفره ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

18 مردبیزاری ، مردگریزی ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

19 زن‌بیزاری ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

20 تَراجنس‌هراسی ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

21 همجنس‌گرا هراسی ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

22 جنسیت‌شکن ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

23 بی‌جنسیت ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

24 دوجنسیتی ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

25 هم‌سوجنس ، هم‌سوجنسی ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

26 به خواست خود ، با خواست خود

به اراده خود ، با اراده خود
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

27 [آهنگ و موسیقی]

لَب‌دَم‌زنی ، همگام‌خوانی ، بی‌صداخوانی
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

28 لَب‌همگامی ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

29 [پزشکی]

نواخت‌پریشی ، آهنگ‌پریشی
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

30 [پزشکی]

بی‌بَلعی ، بلع‌نداری ، بلع‌نداشتگی
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

31 [پزشکی]

دشوارخواری ، دشوارخوری ، دشواربَلعی ، دشواریِ بلع ، دشواری در بلع ، سخت‌بلعی ، سختیِ بلع ، سختی در بلع
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

32 [با معنای پیشوندی]
دشوار- ، دشواری(در) ، نارسا- ، نارسایی(در) ، سخت- ، سختی(در)

[با معنای پسوندی]
-پریشی
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

33 [پزشکی]

دشوارگویی ، گفتارپریشیِ زبانیِ جزیی ، نارساگویی زبانی جزیی
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

34 [زبان‌شناسی]

نواخت ، نواخت گفتار/کلام/بیان
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

35 [در ترکیب با واژه دیگر با معنای پسوندی]
-زاد ، -پدید ، -پدیدار ، -انگیخته

[در ترکیب با واژه دیگر با معنای پیشوندی]
پدید آمده از ، برآمده ...
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

36 پدیدار کردن/شدن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

37 [برق و الکترونیک]

خیزِ ولتاژِ ناگهانی/گذرا
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

38 [برق و الکترونیک]

اُفتِ ولتاژِ ناگهانی/گذرا
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

39 [پزشکی]

نارساگوییِ اندامی ، گفتارپریشیِ اندامی
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

40 [پزشکی]

نارساکُنِشی ، کارکردپریشی ، نارساییِ کارکرد
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

41 [پزشکی]

گفتارپریشیِ زبانیِ کامل ، نارساگوییِ زبانیِ کامل
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

42 [پزشکی]

عقل‌تباهی ، عقل از دست‌دادگی
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

43 [پزشکی]

شناخت‌پریشی ، نارسایی در شناخت
شناسایی‌پریشی ، نارسایی در شناسایی
ادراک‌پریشی ، نارسایی در ادراک
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

44 [پزشکی]

چهره‌شناسایی‌پریشی ، چهره ناشناسایی ، ناتوانی در شناسایی چهره‌ها ، چهره‌گُنگ‌بینی ، گنگ‌بینیِ چهره
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

45 زهر خوراندن ، زهرخور کردن ، سم خوراندن ، سم‌خور کردن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

46 تنها گذاشتن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

47 زور کردن ، به زور واداشتن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

48 کلید الاکلنگی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

49 سَنگ‌اَفراشت ، سنگِ افراشته ، افراشته‌سنگ ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

50 شاخک ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

51 جفت‌وجور ، چسبِ چسب ، به اندازه ، میزان ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

52 بیرون‌زده ، قلمبه ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

53 تو رفته ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

54 [ابزار]

کله‌گی ، سَرِه
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

55 سودبَر ، سود برنده ، سوددار ، دارای سود ، بهره‌مند ، نفع‌‌دار ، دارای نفع ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

56 دیده‌بانی ، پایش ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

57 نوشته ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

58 همگون ، همگون کردن/شدن ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

59 برتر ، ارشد

[در ترکیب با واژه دیگر با معنای پیشوندی]
سَر-
برای نمونه general commander به معنی سَرفرمانده
١٣٩٨/٠٧/١٢
|

60 گذاشت ، کارگذاشت ، کارگذاری ١٣٩٨/٠٧/١١
|

61 [برق و الکترونیک]

بَست محافظ کابل
١٣٩٨/٠٧/١١
|

62 فرزانش انسانی ، حکمت انسانی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

63 بانکداری یکپارچه ، بانکداری یکجا ، بانکداری متمرکز ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

64 تَراگنجایش ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

65 فراپیش‌بوسی ، بوسه ادب ، بوسه احترام ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

66 سگِ گرگی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

67 پیش‌آگاهی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

68 پُر تَنِش ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

69 شماره‌انداز ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

70 برهم زدن ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

71 سوپ سفت ، خمیره ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

72 سوپ سفت ، خمیره ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

73 سنتور تیغه‌ای ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

74 [نان و خوراکی]

چنددانه
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

75 گفت‌وگوی تلفنی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

76 درگیریِ گفتاری ، درگیری لفظی ، درگیری کلامی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

77 ناتوان از گفتار ، ناتوان از بیان ، زبان بندآمده ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

78 سوداگرایی ، بازاربست‌گرایی ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

79 موج‌نما ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

80 کاشت‌اندام ، اندامِ کاشتنی

کاشت‌ابزار ، ابزارِ کاشتنی
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

81 ابزاراندام ، ابزارِ اندامی ، اندامِ ساختگی ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

82 آتشبار ، آتشباری ، آتش‌ریز ، آتش‌ریزی

آتشبارشناسی ، دانش آتشبار ، دانش آتشباری
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

83 خرابکاری ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

84 [حالت شگفتی و تعجب]

اوه اوه! ، وای وای! ، چه گندی ، چه گُهی ، چه ریدنی ، چه ریدمانی ، چه تِری ، چه تِرزنیی
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

85 [حالت خشم و بیزاری و شگفتی]

اَه! ، کثافت! ، آشغال!
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

86 دردسر ، گرفتاری ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

87 ریزساختار زیست‌شناسی ، زیست‌شناسیِ ریزساختار ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

88 نوبتی

زمان‌اشتراکی ، زمانی اشتراکی
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

89 اشتراک‌سَواری ، سواریِ اشتراکی

اشتراک‌پیمایی ، اشتراکی‌پیمایی ، پیمایشِ اشتراکی

کرایهٔ اشتراکیِ سواری/خودرو/تاکسی
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

90 دربست‌سَواری ، دربستی‌سواری

دربست‌پیمایی ، دربستی‌پیمایی ، پیمایشِ دربست ، پیمایش دربستی‌

کرایهٔ دربستِ سواری/خودرو/تاکسی
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

91 نوری برقی ، نوربرقی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

92 [ستاره‌شناسی و نجوم]

بازتابیدگی
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

93 گیر انداختن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

94 [حالت تعجب و تاکید]

شگفت هستش ، شگفت‌انگیز هستش ، عالی هستش ، معرکه است
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

95 در گذرِ ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

96 سکو ، سکوی نمایش ، سکوی نمایشی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

97 [کلاهبرداری]

دستگاه کپی کارت مغناطیسی ، دستگاه کپی کارت خودپرداز بانک
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

98 ارتباط بُرد نزدیک ، ارتباط محدوده نزدیک ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

99 [آهنگ و موسیقی]

صفحه پُرکُنی ، صفحه پُر کردن
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

100 هم‌راستای ، هم‌راستا با ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

101 شرایط آب‌وهوایی ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

102 ذهن‌خوان ، ذهن‌پرداز ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

103 [پزشکی]

برون‌زَد ، برون‌زدگی ، بیرون‌زد ، بیرون‌زدگی
١٣٩٨/٠٦/١٩
|

104 پنهانکاری ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

105 [آهنگ و موسیقی]

رَپ‌خوان
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

106 ماهیگیریِ کف‌روب ، ماهیگیری کف‌روبی ، ماهیگیری کف‌روبی کردن ، ماهیگیری کردن به روش کف‌روبی

صیدِ دریاییِ کف‌روب ، صید دریایی کردن به روش کف‌روب
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

107 [دلسوزی و تمسخر]

پرنده کوچولو
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

108 شُل

بی‌پایبند ، ناپایبند
١٣٩٨/٠٦/١١
|

109 زَناشویی بدون رابطه جنسی ، زَناشویی مصلحتی

ازدواج بدون رابطه جنسی ، ازدواج مصلحتی
١٣٩٨/٠٦/١١
|

110 قاچاقچی مواد مخدر ١٣٩٨/٠٦/١١
|

111 تراز ، ترازچین ، ترازچینی ،ترازچینش

تراز کردن ، تراز چیدن ، ترازچین کردن ، ترازچینی کردن ، ترازچینش کردن
١٣٩٨/٠٦/١١
|

112 [رایانه و نرم‌افزار]

شماره‌نما ، نشانگر شماره‌ای
١٣٩٨/٠٦/١١
|

113 ناآرمانشهر ١٣٩٨/٠٦/١١
|

114 پرتابِ تیرکمانی

[ستاره‌شناسی و نجوم]
پرتابِ کمک گرانش ، جابجاییِ کمک‌گرانشی ، حرکت کمک‌گرانشی
١٣٩٨/٠٦/١١
|

115 [زیست‌شناسی]

شانه‌گون
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

116 روددره ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

117 [فاصله و مسافت]

دور ، دوردست ، دور و دراز
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

118 کمبود ، کمی ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

119 همین هنگام ، در همین هنگام ، در این هنگام ، در میان ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

120 دریاکنار ، کناردریا ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

121 جدا کردن ، از برق جدا کردن ، از پریز جدا کردن
کشیدن ، از برق کشیدن ، از پریز کشیدن ، از پریز بیرون کشیدن
درآوردن ، از برق درآوردن ، از برق بیرو ...
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

122 جدا از برق ، از برق کشیده ، از برق درآورده ، قطع

[آهنگ و موسیقی]
اجرای بدون سازِ الکتریکی ، اجرا با ساز غیر الکتریکی
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

123 این اندازه ، تا این اندازه ، به این اندازه ، بدین اندازه ، تا اینقدر

اینگونه ، به اینگونه ، بدین گونه
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

124 کنده شدن ، قطع شدن ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

125 چه خبرها

خوب هستی ، خوب هستید
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

126 همین ، تنها همین ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

127 تمام فروخته ، تمام فروخته‌شده

تمام فروش ، تمام فروش‌رفته
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

128 بیشتر وقتها ، خیلی وقتها ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

129 وانمود ، وانمودگری ، وانمودسازی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

130 [مایعات و خوراکی‌ها]

سفت ، غلیظ ، پُر چرب
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

131 سرپیچی کردن

برگشتن ،پس رفتن

زیر حرف خود زدن ، منکر شدن

جا زدن ، پس کشیدن ، پا پس کشیدن ، پایبند نبودن
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

132 آشکارسازی ، روشن‌سازی ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

133 هم پا ، هم پایه ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

134 بنیان گذاشتن ، بنیان‌گذاری کردن

پایه گذاشتن ، پایه‌گذاری کردن ، پِی افکندن
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

135 ته کشیدن ، به ته رسیدن ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

136 پایان یافتن ، رو به پایان بودن ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

137 [آهنگ ، فیلم ، کتاب و ...]

کامیاب ، موفق ، پر موفقیت
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

138 [ستاره‌شناسی]

سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

139 بزرگواری ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

140 دستور آشپزی

راهنمای پخت/آشپزی
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

141 سرخ ارغوانی سیر ، قرمز ارغوانی سیر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

142 کاراندازی‌پذیر

خبرکِش ، کارآگاه
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

143 دوست‌داشته ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

144 کناردست ، کناردستی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

145 گله‌بان ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

146 زمان‌مَند ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

147 تاییدیه ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

148 زمینه‌چینی ، مقدمه‌چینی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

149 اقدام ، اقدام کردن ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

150 [در ترکیب با واژه دیگر بصورت پسوند]

سَرا
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

151 چای‌سَرا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

152 چایخانه ، چای‌سَرا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

153 ستاره باران ، ستاره باران‌زایی ، ستاره بارندگی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

154 درد گرفتن ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

155 بدون جا ، بدون جایی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

156 همه‌اش همین ، تنها همین ، فقط همین ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

157 کمک پزشکی ، امداد ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

158 یکسره ، تمام وقت ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

159 حس داشتن ، احساس داشتن

حال داشتن ، حال کسی جوری بودن
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

160 وقت ملاقات گرفتن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

161 دسترسی پیدا کردن(به) ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

162 سرما خوردن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

163 [رایانه و الکترونیک]

پایانگر ، پایان‌دهنده
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

164 پیش‌خوراک ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

165 در گذر ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

166 بیش از اندازه ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

167 پرداخت انجام دادن ، پرداخت کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

168 پول به حساب (بانک) ریختن ، به حساب (بانک) پول ریختن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

169 تو درست میگویی

راست میگویی ، راست میگویید

حق با تو است ، حق با شما است
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

170 برای همین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

171 چرخانه ، چرخشگر ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

172 درخت گلدانی ، درخت کوتوله ، درخت مینیاتوری ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

173 سَرِ ظهر ، هنگام ظهر ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

174 بارش فکری ، بارش ذهنی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

175 پابرجا ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

176 پیوند احساسی ، وابستگی احساسی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

177 بازی‌مانندی ، بازی‌مانندسازی ، بازی‌گونگی ، بازی‌وارگی ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

178 همه‌جانبه‌گرا ، همه‌جانبه‌نگر
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

179 [اقتصاد و بازار]

بازه قیمتی ، فاصله قیمتی ، تفاوت قیمتی
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

180 پس برداشتن ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

181 پیشتر ، زودتر ، قبل‌تر ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

182 غبضه‌سازی

غبضه(کردن)
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

183 [زمین‌شناسی]

گشت‌واره
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

184 کهن‌زیستی ، نخست‌زیستی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

185 [گونه‌ای دایناسور پرنده]

سوسمار بالدار
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

186 گاز پراکنی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

187 اقدام ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

188 خنده‌کُنان ، شادان ، شادی‌کنان ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

189 نیرومندسازی ، توانمندسازی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

190 این طور است/هست ، همین طور است/هست

این جور است/هست ، همین جور است/هست
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

191 راه‌اندازی ، کاراندازی ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

192 کارگر

راه‌انداز ، کارانداز

کارورز ، نیروی کار ، نیروی کاری ، نیروی درگیر
١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

193 گسیل

[خودرو]
آلایندگی
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

194 دِگرش

جابجاشُد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

195 به ستوه آمدن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

196 وَرا ژنتیک ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

197 دوجور پا ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

198 لِنگ‌داز ، پا بلند ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

199 کبوترِ چاهی

[خودمانی و عامیانه]
کفتر چاهی
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

200 رَنجِش ، رنج‌کشیدگی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

201 کنار گذاشتنی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

202 لایه‌گذاری

[گیاه]
رویش ، ریشه‌زَنی ، ریشه‌دِهی ، ریشه‌رویی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

203 واگذاری ، تحویل

[در ترکیب با واژه دیگر]
-رسانی ، -دهی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

204 سرپا ، روپا ، برپا ، برخاسته ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

205 پس اندازی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

206 پیش‌اندازی ، پیش انداختن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

207 هم‌پهلو ، همبَر ، کنار هم ، کنار همی ، چسب هم ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

208 ریسمان تابیدن ، طناب تابیدن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

209 گولّه ، گولّه شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

210 [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

دوگانه بال
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

211 روایی

داستان‌گویانه ، داستان‌سرایانه
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

212 پیشبرد ، سوق‌دهی ، هدایت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

213 کمال مطلوب ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

214 آداب اینترنتی ، آداب شبکه اینترنت ، آداب فضای مجازی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

215 چندباره ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

216 نماینده ، گروه نماینده ، هیات نماینده ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

217 [خودرو]

کم آلاینده ، کم انتشار
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

218 دِیلَم ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

219 هم سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری باهم ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

220 آتش‌زنی ، جرقه‌زنی

سوخت‌سوزی ، سوخت‌افروزی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

221 بی‌کارماندگی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

222 [پیشوند]

کم ، اندک
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

223 مسافرسَرا

خوابگاه توراهی ، خوابگاه مسافری
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

224 دنباله‌یابی ، توالی‌یابی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

225 هفت‌گانه ، هفت‌تایی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

226 [پزشکی]

تار لرز ، تار لرزی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

227 برون زَناشویی ، بیرون از زناشویی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

228 ریزه‌کارانه ، با ریزه‌کاری ، ریز به ریز ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

229 فرا رَوی ، فرارفت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

230 مقررات‌بازی ، مقررات‌سالاری ، مقررات‌گذاری بیهوده

قانون‌بازی ، قانون‌گذاری بیهوده

تشریفات‌بازی ، تشریفات‌سالاری ، تشریفات بیهوده
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

231 شرکتِ گروهی ، گروه‌شرکت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

232 [معنی پسوندی]

وَش
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

233 محتمل‌نمایی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

234 صلاحیت‌سنجی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

235 گرایش

گرایش پوششی ، گرایش پوشاکی

سبک پوشش ، سبک پوششی ، سبک پوشاکی

باب پوششی ، باب پوشاکی
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

236 بند آمدگی ، گیر کردگی ، بسته‌شدگی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

237 دهنده ، خدمات‌دِه ، خدمات دهنده ، خدمات‌رسان ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

238 کار سِپار

گیرنده ، خدمات‌گیر ، خدمات گیرنده

مراجعه‌کننده
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

239 گچی شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

240 بیرون آوردن ، بیرون بردن ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

241 چکیده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

242 دَم‌آوری ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

243 پشت‌بند ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

244 پس زَنی
بازگشت

[در ترکیب با فعل‌ها]
دوباره ، باز

[حالت دستوری و امری]
برگرد ، برگردید
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

245 اَتمینگی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

246 لقی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

247 سوز باد ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

248 دگرپوش ، مردِ دگرپوش ، ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

249 آشوبناک ، پر آشوب ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

250 تراجنسینه ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

251 تراجنسینگی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

252 شیرآوری ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

253 پس گرا ، پس رَوَند ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

254 برگه ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

255 کاوه ، کاوند ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

256 کلیدِ الکترومغناطیسیِ ابزار فرمان ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

257 خیز ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

258 تپش‌ساز ، ضربان‌ساز ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

259 انحصار چندتایی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

260 باز نگهداشتن ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

261 تاری ، تار شدگی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

262 بارندگی موسمی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

263 [رایانه]

پشتیبان‌گیری قرینه‌ای ، پشتیبان‌گیری آینه‌ای
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

264 جابجایی ، تکان‌خوری ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

265 برترباوری ، برترپنداری ، برتری‌گرایی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

266 مهمانخانه کلبه‌ای ، راه‌سَرا ، اتراقگاه ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

267 بازگشت‌پذیر ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

268 پادبازتابی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

269 خودخواست ، خودخواسته

خود ارادی ، خود اراده‌ای
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

270 نیمه

رده میانی ، رده میانگین
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

271 پهنه یخی

یخ‌گستره ، گستره یخی
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

272 یخسار ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

273 دَم‌نوش ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

274 [گردشگری]

هتل‌کار ، هتل‌پیشه
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

275 بهین ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

276 بازویی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

277 دورریزی ، دور ریختن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

278 افت ، فرو رفت

کم‌فشار ، کم‌فشاری ، کاهش فشار ، وافشار ، وافشاری
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

279 آب زدودن ، آب‌زدوده کردن ، کم‌آب کردن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

280 [اقتصاد]

گرانی ، گران‌شدگی ، افزایش بها ، افزایش قیمت
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

281 بزنگاه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

282 ایراد دار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

283 [سیاست]

بهره‌کِش
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

284 رایاسنجی ، رایاسنجشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

285 سرشتار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

286 همانند ، همسانه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

287 نفس‌گیر ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

288 گنجاندن ، گنجانیدن ، گنجانده ساختن ، به شمار آوردن ، در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

289 هم‌گذرگاه ، گذرگاه تقاطعی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

290 پرحجم ، حجم‌دار

حجم افزودن ، حجم افزایی کردن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

291 [پزشکی]

تپش‌سنجی ، ضربان‌سنجی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

292 زیست‌سنجشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

293 دو اندازه ، دو اندازه‌ای

دو حالتی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

294 واپس‌زنی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

295 خودگردانی ، خودگردانندگی

خودفرمانی ، خودفرمان‌رانی ،خودفرمانروایی ، خودفرماندهی

خودکاری ، خودکارکردی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

296 بَرافزودن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

297 همسانی ، همانندی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

298 گردآمدگی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

299 ناجنس‌گرا ، جنس ناگرا ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

300 پهنه ، گستره ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

301 پادکُنِشگر ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

302 کام‌جویی ، کام‌یابی ، کام‌گیری ، کامِش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

303 هوا خنک ، هوا خنک‌شو ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

304 پرخاش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

305 سازشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

306 [روانشناسی]

برون‌سازگاری
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

307 وانهی ، وانهادن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

308 هم‌سود ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

309 نمایانی ، فرانمایانی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

310 نقشِ زمینه ، نقش زمینه کمرنگ ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

311 پوسته ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

312 یون زُدوده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

313 یون زُدوده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

314 [در جمله منفی و پرسشی]

هیچ چیز ، هیچی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

315 [همراه با اسم]

بفرما ، بفرمایید ، بیا ، بیایید ، ایناها ، ایناهاش
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

316 یک کم ، یک مقدار ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

317 پیش‌دیده ، حالت پیش‌دیده

پیش‌دیدگی ، حالت پیش‌دیدگی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

318 [شیمی]

دست‌وارگی ، دست‌رسانی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

319 برجگان ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

320 نهان‌شدگی ، پنهان‌شدگی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

321 گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

322 گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

323 ساخت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

324 دل مشغولی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

325 سرخوشی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

326 پیشتاز ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

327 ستاره‌نما ، سیاره‌نما ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

328 همگونی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

329 برون‌رفت

گردش ، تفریح

مرخصی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

330 پیوسته ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

331 نمودبخشی ، نمودنمایی ، نمودارسازی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

332 [زیست‌ و نژادشناسی]

رگ ، رگه
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

333 ساختنی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

334 سازگاری‌خواهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

335 تنومند ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

336 ذهن آگاهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

337 کاهش ارزش ، افت ارزش ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

338 [گونه‌ای از دایناسورها]

کلاه‌دار سوسمار ، سوسمارِ کلاه‌دار
کلاه‌خود سوسمار ، سوسمارِ کلاه‌خودی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

339 [گونه‌ای از دایناسورها]

نیا سَر شاخی ، شاخ‌سَرِ نیایی
نیا کله شاخی ، شاخ‌کلهِ نیایی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

340 [پیشوند]

پیش ، نیا
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

341 [گونه‌ای از دایناسورها]

سِتَبر سَر سوسمار ، سوسمارِ سَر ستبری
ستبر سر مارمولک ، مارمولک سر ستبری
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

342 پیکر واره آسمانی ، صورت‌واره آسمانی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

343 تهی‌جا ، تهی‌گاه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

344 نوربرقی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

345 ابر فضایی ، ابرینه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

346 برهم‌نهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

347 واگِن(شدن) ، واگنی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

348 کیهان‌نوردی شناسی ، دانش کیهان‌نوردی

فضانوردی ، فضانوردی شناسی ، دانش فضانوردی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

349 هواتاب ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

350 نشان ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

351 [مکانیک و خودرو]

نیمه‌خودکار ، جعبه‌دنده نیمه‌خودکار ، گیربکس نیمه‌خودکار
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

352 [زیست‌شناسی و شیمی]

چهارتایه
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

353 پاره‌بندی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

354 [مکانیک و خودرو]

هم‌دُورساز ، هم‌دُورکننده
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

355 بیرون‌خواب ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

356 مَنِشی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

357 قانون‌گذاری ، مقررات‌گذاری ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

358 هواگرد ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

359 پیش‌نگری ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

360 گوده ، گوده‌گذاری ، گوده گذاشتن

[میوه]
هسته‌گیری ، هسته گرفتن ، هسته درآوری
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

361 بیرونی ، برون‌سو ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

362 پُر ، پر شده ، گرفته شده ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

363 رو به ، در آستانه ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

364 کباب‌کار ، برشته‌کار ، بریان‌کار ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

365 دستگاه جوجه‌کشی

محفظه نگهداری نوزاد زودرس ، محفظه رشد نوزاد زودرس
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

366 پا کام‌دهی ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

367 شهوت‌نگاره ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

368 ژن‌نمود ، نمودِ ژنی ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

369 دست کام‌دهی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

370 خویش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

371 نمونه نمایشی ، نمونه کوچک نمایشی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

372 گرفتگی ماهیچه ، گرفتگی اندام ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

373 آب‌ایستایی‌شناسی ، شار ایستایی‌شناسی

آب‌تَرازشناسی ، آب‌راستاشناسی
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

374 آسان‌ساز

راهنماگر ، هدایت‌گر ، هدایت‌کننده
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

375 نمایش آهنگین ، نمایشِ آوازی‌آهنگی

نمایشِ عاشقانهِ آهنگین ، نمایش عاشقانه آوازی‌آهنگی
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

376 [گونه‌ای از دایناسورها]

بزرگ سوسمار ، سوسمار بزرگ ، مارمولک بزرگ
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

377 آب میان‌‌بافتی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

378 یکدست ، یکنواخت ، یکرنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

379 اهرم ، اهرم بازی ، اهرم فرمان ، اهرم هدایت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

380 ایستا ، ایستاده ، سرپا ، برپا ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

381 گروهِ داوری ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

382 درون سرزمین ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

383 وهم‌انگاری ، وهم‌پنداری

نمایش ساختگی/توهمی/خیالی
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

384 زمین‌کَنی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

385 کشتار گروهی ، کشتار فراگیر ، فراکشتار ، کشتار دسته‌جمعی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

386 کارگُمار ، کارگمارنده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

387 فرایافته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

388 دلنشین ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

389 سرکرده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

390 رسید ، برگه ، برگ‌نوشته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

391 دفتر ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

392 خاک‌وَرزی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

393 بُرنایی ، بُرناشدگی ، بالندگی ، دوران بالندگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

394 کوتاه‌نویسی ، فشرده‌نویسی ، خلاصه‌نویسی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

395 تویی لاستیک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

396 گداخت ، گداختگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

397 هزینه‌کاهی

تاوان‌بخشی
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

398 فرزانش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

399 زیست‌پیدایش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

400 شناخت ، نگرش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

401 نمایش تلویزیونی(دنباله‌دار) ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

402 [ابزار رسم و طراحی]

دو نگاره‌کِش
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

403 سینمایی

[فیزیک،شیمی]
نوار ، نوار باریک
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

404 دوتایی کوچک ، دوگانه کوچک ، دوگانک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

405 درمانگری دستی

مفصل‌درمانگری

مفصل جااندازی ، مفصل جابجاگری
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

406 بزرگا ، توان ، قدرت ، شدت ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

407 برخورد ، لمس ، تماس ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

408 [جا،فضا،مکان]

باز ، سر باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

409 [جا،فضا،مکان]

بسته ، سربسته
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

410 پایشگرِ دما ، دماپایشگر ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

411 خَمِه ، خمینه ، نمودار منحنی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

412 ملاتِ شفته ، شفته‌ملات ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

413 بی‌باکی ، نترسی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

414 کالابَرگ ، برگه خرید کالا ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

415 آزمون کوتاه ، آزمون فشرده ، آزمون کوچک ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

416 همیاری ، شرکت همیاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

417 توده‌سالاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

418 ساختار هنری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

419 جهان‌سرزمین ، جهان‌کشور ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

420 جهان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

421 [در ترکیب]

-ران ، -باز
برای نمونه معنیِ kite runner میشود بادبادک‌ران یا بادبادک‌باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

422 چند جهان ، چند گیتی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

423 پیراستاره‌ای ، پیرامون ستاره‌ای ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

424 گوشت‌خوارسانان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

425 [جانور باستانی]

کفتاردَندان
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

426 نوآوری ١٣٩٨/٠١/٣١
|

427 [خودرو]

پنجره سقفی ، سقف آفتاب‌گیر
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

428 آزارگری ، آزارگری جنسی

آزارگرایی ، آزارگرایی جنسی

آزاررسانی ، آزاررسانی جنسی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

429 آزارگرایی ، آزاررسانی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

430 [ریخت]

گُرده‌ماهی ، گرده‌ماهی شکل ، گرده‌ماهی حالت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

431 هر روزه

[کار،برنامه،روال،روند]
یکنواخت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

432 [بیماری]

بیرون‌رَوی ، شکم‌رَوی ، ریق افتادگی ، به ریق افتادگی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

433 ماندگاری ، دیرپایی ، دیرهنگامی ، دراز هنگامی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

434 از ریخت افتادگی ، از ریخت افتادن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

435 چادرنشین ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

436 [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

437 [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

438 زهردار ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

439 فشار روانی

کشمکش درونی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

440 گذرگاه ، گذرگاه پیوندی ، گذرگاه ارتباطی

راهِ پیوندی ، راه ارتباطی

مسیر پیوندی ، مسیر ارتباطی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

441 [شبکیه چشم انسان]

گوده مرکزی
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

442 پردازه ، پردازش

فرآوری ، فرآوردن
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

443 نَماگر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

444 [زن]

نیم‌تنه ، لباس نیم‌‌تنه‌‌
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

445 اَنبرک ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

446 شاهزاده‌ِ پسر ، شاهزاده‌پسر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

447 گونه ، سان ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

448 تخمک‌افشانی ، تخمک افشاندن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

449 ناآشنا

نابومی
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

450 نوشدارو ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

451 بِدِه بِستان

تبدیل ارز ، مبادله ارز ، تبادل ارز
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

452 همراهی

نگهبانِ همراه ، محافظِ همراه
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

453 یخ‌بازی ، یخ‌سُرخوری ، یخ‌سرخوری بازی ، بازی یخ‌سرخوری

کفش یخ‌سرخوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

454 مانده ، ماندهِ انبار ، ماندهِ کالایِ انبار

کالایِ انبار مانده ، کالایِ برگشتیِ انبار مانده

کالایِ برگشتیِ کم‌کارکردِ انبار مانده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

455 قندیل آهکی چکیده ، قندیل آهکی کَف‌رُست

سنگ آهکی چکیده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

456 قندیل آهکی چِکَنده ، قندیل آهکی سقفی ، قندیل آهکی سقف‌آویز

سنگ آهکی چکنده

١٣٩٨/٠١/٢٦
|

457 اوج سرخوشی جنسی ، اوج هیجان جنسی ، اوج کامِش ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

458 نوازندگان ، گروه نوازندگان

همنوازان ، گروه همنوازان ، دسته همنوازان
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

459 نژاد ، تیره ، تبار ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

460 خودروشویی ، خودروشوری

ماشین‌شویی ، ماشین‌شوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

461 خدا ناباوری ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

462 دانایی‌شناسی

شناخت دانایی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

463 [هنر و رسانه]
جلد هنری ، روجلدی ، جلدنما ، جلدنمایه ، جلدنگاره ، رونما ، نگاره روی جلد ، طرح روی جلد ، تصویر روی جلد
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

464 نورشناخت ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

465 نمایش ساز و آوازی

نمایش آوازی/آوایی/آهنگین
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

466 اعلان

[نمایش،تئاتر،فیلم]
سخن‌رسانی ، سخن یاری‌رسانی ، سخن یادآوری
متن‌رسانی ، متن یاری‌رسانی ، متن یادآوری
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

467 فرا دریا ، آنسوی دریا ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

468 انسان‌ریخت ، انسان‌گونه ، انسان‌مانند ، انسان‌سان ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

469 [رایانش]
شماره‌ای

[اندازه،ارزش،کمیت،مقدار]
گسسته ، ناپیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

470 [رایانش]
سنجشی

[اندازه،ارزش،کمیّت،مقدار]
پیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

471 کار اندازی

راه‌اندازی ، راه انداختن

فعال‌سازی(کردن)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

472 دگرگون کردن ، دگرگون ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

473 [صنعت]

زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

474 [آمیزه‌ها و ترکیب‌ها]
ریزدانه

[صنعت]
زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

475 آتش‌گیری

پخت(با آتش) ، پختن(با آتش)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

476 [گیاه‌شناسی]

نام‌گذاری ، نام گذاشتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

477 تاریخ‌گذاری

تاریخ‌زَنی ، تاریخ زدن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

478 هسته‌گیری ، هسته گرفتن

مغزه‌گیری ، مغزه گرفتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

479 دَرهَم

[شبکه رایانه‌ای و اینترنت]
همه‌پیوند ، درهم پیوند
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

480 دنباله ، پی آیند ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

481 بیرون‌ریزی ، بیرون‌دهی ، بیرون‌رَوی

[آب]
آبدِه ، آب‌گذری

[نیرو،توان،انرژی]
تُهی‌شد ، تهی‌شدگی ، از دست‌رَوی ، از دست‌دهی ، کاهش
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

482 رَوان‌آب ، روان‌آبه ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

483 هر اندازه که ، هر اندازه‌ای که ، به اندازه‌ای که ، همان اندازه ، همان اندازه ... که ، همان اندازه‌ای که

تا آنجا که ، تا جایی که ، تا آن اندازه ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

484 تا الان ، تاکنون ١٣٩٨/٠١/٢١
|

485 گونه‌گونی ، فراوانی ، ناهمسانی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

486 راهِ سواره ، سواره‌رو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

487 رنگ‌بَرداری(کردن) ١٣٩٨/٠١/٢١
|

488 [سیاست]
تندگرا ، تندرو گرا ، افراطی


[فناوری]
پر شتاب
١٣٩٨/٠١/٢١
|

489 آشنا ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

490 خودکامه‌گرا

اقتدارگرا
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

491 شنوایی‌آزمایی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

492 یک تکه ، یکپارچه ، سر هم ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

493 سرِ راه ، در راه ، تو راه ، توی راه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

494 الانه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

495 هم‌فشردگی ، هم‌فشرده سازی ١٣٩٨/٠١/١٩
|

496 [هوانوردی]

دنباله بخار آب فشرده ، دنباله بخار آب تراکمی
١٣٩٨/٠١/١٩
|

497 نوشتار ١٣٩٨/٠١/١٩
|

498 رهنمودی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

499 پیش از اینکه ١٣٩٨/٠١/١٨
|

500 مقاومتِ جریانی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

501 مدارپیمایی کردن ، مدارگردی کردن ، مدارنَوَردی کردن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

502 اتحادیه انحصاری ١٣٩٨/٠١/١٧
|

503 سرمایه‌گذاری‌‌ گروهی

جذب سرمایه گروهی

تامین سرمایه‌ گروهی ، تامین سرمایه جمعی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

504 رَوِش ، چاره

راهکار کوتاه‌هنگام ، راهکار کوتاه‌دوره ، راهکار کوتاه‌مدت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

505 چوب غذاخوری ١٣٩٨/٠١/١٥
|

506 چاره‌اندیشی ، رایزنی ، گفتگوی رایزنانه

هم‌فکری
١٣٩٨/٠١/١٥
|

507 هماهنگ ، هم‌پا ، هم‌رَوَند ١٣٩٨/٠١/١٤
|

508 دیدار ، قرار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

509 چرخه ، چرخه زمانی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

510 برنامه‌افزار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

511 فراهم‌آوری ، فراهم‌سازی

واگذاری ، در دسترس گذاری ، در دسترس‌نهی

نمایش‌دهی ، به نمایش‌گذاری ، فراپیش نهی ، فراپیش گذاری ، در برابر دید گ ...
١٣٩٨/٠١/١٤
|

512 فلفل آتشین ، فلفل سرخ آتشین ١٣٩٨/٠١/١٤
|

513 ساخت‌وساز(کردن) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

514 رویِ همی ، هم‌گذاشته ، روی هم گذاشته ١٣٩٨/٠١/١٤
|

515 پایین و بالا ، جیک و پوک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

516 روان‌نَژَندی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

517 بیرون‌رو

بیرون‌رفت ، بیرون‌روی
١٣٩٨/٠١/١١
|

518 قایقِ کفی/کالابَر

قایق ترابر/ترابری

قایق فَرابر/فرابری
١٣٩٨/٠١/١٠
|

519 پرکاربرد

هم‌کاربرد ، همسان کاربرد ، همسان کار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

520 بازخواست کردن ، بازخواهی کردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

521 [هنگام نوشیدن]

سر سلامتی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

522 رحمت کردن ، مورد رحمت قرار گرفتن ، مورد رحمت قرار دادن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

523 [هنگام تایید و پاسخ]

معلوم است ، معلومه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

524 به‌جای آن ، به‌جایش ، به‌جاش ، عوضش ، در عوض آن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

525 ناز ، ناز نازی ، ناناز

گربه کوچک

[دلسوزی و تمسخر]
پیشی کوچولو
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

526 ریز ، خُرد ، خرده ، خرده‌پا

[زن]
کوچک‌اندام
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

527 [با حالت دلسوزی]

حیوونی! ، طفلکی!
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

528 [جمله پرسشی]

تو هستی؟ ، تویی؟

شما هستی؟ ، شمایید؟ ، شمایی؟

خودت هستی؟ ، خودتی؟
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

529 بی‌کم‌وکاست

معرکه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

530 بندر تفریحی/تفرجی

بندرگاه تفریحی/تفرجی

لنگرگاه تفریحی/تفرجی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

531 چند نوشابه ، نوشابه چندگانه

نوشیدنی چندگانه/ترکیبی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

532 ناگهان ، ناگهانی ، یکباره ، آنی ، لحظه‌ای

تُند ، پرشتاب ، برق‌آسا
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

533 گزارش ، گزارش روزانه/کار/سفر

گزارش‌نگار ، دفتر گزارش ، دفتر گزارش روزانه ، دفتر گزاش کار ، دفتر گزارش سفر ، دفتر ثبت

گزارش نوشتن/دادن/ ...
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

534 [زمین‌شناسی]

سیلاب گِلی ، گِل‌سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

535 دروغی ، ناراست ، ناراستین ، وانمودی ، وانمودین ، ناواقعی ، ناحقیقی

[خودمانی و عامیانه]
الکی ، چاخان
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

536 سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

537 سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

538 رَوِشمندانه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

539 اخلال ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

540 فرارَوی

بیش‌پرش ، پرش بزرگ ، پرش بیش از اندازه

بیش‌جهش ، جهش بزرگ ، جهش بیش از اندازه
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

541 قابلی ندارد ، حرفش را نزن ، حرفش را نزنید ، مهم نیست ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

542 تکینه‌شدگی

یکسان‌شدگی ، یکسانگی

تکسان‌شدگی ، تکسانگی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

543 [چرخ و تایر خودرو در هنگام هرزگردی و بکسوات]

دود درآمدن ، دود درآوردن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

544 دسترسی‌پذیری ، دسترسی‌داشتگی ، در دسترس‌بودگی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

545 فروشگاه روباز ، فروشگاه سرباز

بازارسَرا ، سرای بازار ، میدان‌گاه فروش ، محوطه فروش ، فضای فروش
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

546 آیینی

آیین‌نامه ، شیوه‌نامه ، پیمان ، پیمان‌نامه ، سازش‌نامه ، پذیرش‌نامه

روش کار ، کار رَوِش ، روش انجام ، روال ، کارکردنما
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

547 خرد همگانی/عمومی/جمعی

شعور همگانی/عمومی/جمعی
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

548 [در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی]

پی‌گیر ، پی‌گیرنده
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

549 [اصطلاح]

هر جور (که) شده ، هر جوری (که) شده ، هر طور (که) شده ، هر طوری (که) شده ، هر قیمتی که شده ، به هر قیمتی (که) شده
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

550 شمار بسیار(از) ، شمار بسیاری(از) ، شمار افزون(از) ، شمار افزونی(از) ، شمار زیادی(از)

[خودمانی،عامیانه]
یک خروار ، یک عالمه ، کلی
١٣٩٧/١٢/٢١
|

551 [اصطلاح]

به امید دیدار
١٣٩٧/١٢/٢١
|

552 دلتنگی کردن(برای) ، دل کسی برای کسی تنگ شدن

[وسیله جابجایی]
جا ماندن(از)

[جا و مکان]
گذشتن(از) ، رد کردن ، رد شدن

[تماس تل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

553 دزد فروشگاه

[خودمانی و عامیانه]
دَلِه دزد
١٣٩٧/١٢/١٨
|

554 سرنشین ، سرنشین‌دار ١٣٩٧/١٢/١٢
|

555 نامه رساندن ، نامه‌رسانی

نامه بردن ، نامه‌بَری
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

556 دوره‌گردی(کردن) ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

557 [زمین‌شناسی]

پیشازیستی ، پیشین زیستی
١٣٩٧/١٢/٠٢
|

558 یوتوب‌کار ، یوتوب‌باز ١٣٩٧/١٢/٠١
|

559 [چاپ]

گردِ چاپ ، پودر چاپ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

560 هموار ، صاف ، تخت

[حالت قرار گیری ابزار یا دستگاه]
خوابیده ، رو کف ، روی کف ، به کف
١٣٩٧/١١/٣٠
|

561 قاب

جای نوار ، جا نواری ، قاب نوار

جای فیلم ، جا فیلمی ، قاب فیلم

[دستگاه چاپ و چاپگر]
سینی کاغذ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

562 خنک کُن ، خنک کننده ١٣٩٧/١١/٣٠
|

563 تاب برداشتگی ١٣٩٧/١١/٣٠
|

564 فرمان بَر ، فرمان پذیر ، فرمان گیر ١٣٩٧/١١/٣٠
|

565 ایستادگی ، پایداری ، مقاومت ١٣٩٧/١١/١٩
|

566 چه غلطی می‌کنی ، چه غلطی داری می‌کنی ١٣٩٧/١١/١٨
|

567 [خودمانی]

این چه کوفتی هستش ، این چه کوفتیه
١٣٩٧/١١/١٨
|

568 منزلگاه ١٣٩٧/١١/١٧
|

569 گشوده ، رها ، آزاد ، وِل ١٣٩٧/١١/١٧
|

570 بسته ، بسته شده ١٣٩٧/١١/١٧
|

571 سازنده ابزار اصلی ، ابزارساز اصلی

سازنده قطعه اصلی ، قطعه‌ساز اصلی

تجهیزات‌ساز اصلی
١٣٩٧/١١/١٧
|

572 ابزار ، قطعه ١٣٩٧/١١/١٧
|

573 مغناط‌سپهر ١٣٩٧/١١/١٧
|

574 همتا ، همتاسازی

باز تولید ، باز تولید کردن
١٣٩٧/١١/١٧
|

575 جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، سرتاسر جهان ، در سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

576 جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، در سراسر جهان ، سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

577 در حال سوت زدن ، سوت‌زَنان ، سفیرکِشان ١٣٩٧/١١/١٥
|

578 سیاهپوش ١٣٩٧/١١/١٣
|

579 شبانگاه ، شباهنگام ١٣٩٧/١١/١٢
|

580 روز عاشقان ١٣٩٧/١١/١١
|

581 جوش‌خوردگی ١٣٩٧/١١/١٠
|

582 جابجایی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

583 تازیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

584 هموار کردن ، صاف کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

585 [در آغاز جمله برای تعارف و دادن چیزی به کسی،معمولا خودمانی]
بفرما ، بفرمایید ، بیا

برای نمونه here's your letter به معنی بفرما،نامه شما
...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

586 این هستش ، همین است ، این همان است ، این آن است ، خودش است

[خودمانی و عامیانه]
ایناهاش ، اینه ، همینه ، این همونه ، این اونه ، خودشه
١٣٩٧/١١/٠٦
|

587 اینجا ، اینجاست ١٣٩٧/١١/٠٦
|

588 ورزیدگی ، ورزیدگی اندام

آمادگی ، آمادگی اندام
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

589 [پیام ، داده ، علامت ، سیگنال]

چندگانه‌فرستیِ همزمانِ تک بستر
جابجایی چندگانه همزمان تک بستر
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

590 دور فرستی ، دور بَری

دور نوردی ، دورپیمایی ، دورپیمایش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

591 دادن ، گذاشتن ، نهادن

واگذاردن ، واگذاشتن

پیوند دادن/زدن/کردن ، پیوست کردن ، همراه کردن ، اِلصاق کردن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

592 پا متنی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

593 پا صفحه ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

594 گروه ١٣٩٧/١٠/٢١
|

595 [هنگام پذیرایی،تعارف یا دادن چیزی به کسی]

بفرما ، خدمتِ شما ، تقدیمِ شما
١٣٩٧/١٠/١٦
|

596 بزرگسال ١٣٩٧/١٠/١٤
|

597 همتا ، همتایه ، نسخه جایگزین ١٣٩٧/١٠/١٣
|

598 به گونه‌ای پیشبینی شده ١٣٩٧/١٠/١٣
|

599 اندازه‌نما

سَنجه ، سنجش‌نما
١٣٩٧/١٠/١١
|

600 دَلِه دزدی(کردن)

دزدی از فروشگاه ، از فروشگاه دزدیدن

دزدی از مغازه ، از مغازه دزدیدن
١٣٩٧/١٠/١١
|

601 فضای گسترده ، فضای پهناور ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

602 تازگی ، همین تازگی ، هم‌اکنون

صرفاً
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

603 به پا شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

604 راه‌نگاشت ، رَه‌نگاشت ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

605 دگرگون‌شدگی ، تحول ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

606 بخش غذاخوری ، جایگاه غذاخوری ، سَرای غذاخوری ، فضای غذاخوری ، محوطه غذاخوری ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

607 دورکاری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

608 برگرداندن ، بازگرداندن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

609 وب‌گردی ، اینترنت‌گردی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

610 جستجوگر ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

611 سُریدن ، سُرِش ، سر خوردن

نَوَردیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

612 به نامِ ، با نامِ ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

613 نما ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

614 وب نوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

615 کباب‌پز کردن ،

کباب با سیخ شبکه‌ای ، کباب روی سیخ شبکه‌ای

١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

616 کباب سیخی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

617 پارچه‌نوشته ، بَرنوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

618 انباره ، مخزن ، محفظه

[وسیله جابجایی و حمل‌ونقل]
سوخت‌رسان ، سوخت‌کِش ، سوخت‌بَر

[در ترکیب با واژه دیگر]
مخزنی ، مخزن‌دار ، -رسان ...
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

619 پایش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان پایش ، درون پایش

آرامش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان آرامش ، روان آرامی ، درون آرامش ، درون آرامی
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

620 [زیست‌شناسی]

نور پَروَرد ، نور پَرواره
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

621 سامان‌یافته
سر و سامان گرفته/پذیرفته
قانونمند ، قاعده‌مند
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

622 آراسته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

623 ریخت‌دهی ، ریخت‌سازی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

624 ریخت‌پذیر ، ریخت‌گرفتنی

موم مانند ، مانند موم

خمیر مانند ، مانند خمیر ، خمیرگونه
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

625 [آینده‌پژوهی]
پیش‌انگاری

[زیست‌شناسی]
پیش‌بُروزی ، بُروزیافتگی پیش‌افتاده ، بروزیافتگی پیشرِس
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

626 نَرمادگی‌نما ، شبه نرمادگی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

627 متاسفم

چه بد ، چقدر بد
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

628 چه بد ، چقدر بد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

629 فوریتی

سر برآورنده

تازه پیدا ، نو پیدا ، نو پدید ، نو پدیدار
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

630 دست‌سازه ، دست‌ساخته

کاردستی ، هنر دستی

ساخته هنری ، اثر هنری
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

631 انباشته ، هم انباشت ، هم انباشته ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

632 گداخت ناپذیر ، ذوب نشدنی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

633 قلب‌نگاره برقی ، قلب‌نگاشته برقی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

634 قلب‌نگاشت ، قلب نگاشته ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

635 جا نگهداری ، جا گیری ، جا کنارگذاری ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

636 خوراک‌دهی ، خورد و خوراک ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

637 [سلام و احوال‌پرسی خودمانی و غیررسمی]
چطور می‌گذرد ، چطور پیش می‌رود
روزگار چطور است ، روزگارت چطور است
حال‌‌وروز چطور است ، حال‌‌وروزت چطور ...
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

638 فلزینگی ، فلزی شدگی

ویژگی فلزی ، حالت فلزی ، شرایط فلزی
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

639 پژواک‌نگاری قلب ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

640 گردآور ، گردآورنده

نگهدارنده
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

641 نیرنگ ، نیرنگ‌بازی ، فریب

حقه‌بازی ، دغلکاری

اخاذی
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

642 گرداننده

سَر پرستار ، پرستار سرپرست
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

643 هم نشری ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

644 ارز ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

645 پسرانگی

دوران بچگی ، دوران پسربچگی
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

646 آزمایشگری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

647 ارزش‌گذاری ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

648 نمایشگر

دیده‌بان

پایشگر
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

649 حواس پرت کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

650 آهنگینی

آهنگِ گفتار/کلام/بیان

اُفت‌و‌خیزِ صدایِ گفتار/کلام/بیان
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

651 شماره‌گذاری ، شماره‌دهی ، شماره‌بندی

کُددهی ، کدبندی
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

652 همکار بنیان‌گذار ، بنیان‌گذار همکار

کمک بنیان‌گذار
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

653 به پیش رفتن ، جلو رفتن

سپری شدن ، گذر شدن ، در گذر بودن ، سِیْر شدن

دنبال شدن ، ادامه یافتن
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

654 یاری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

655 پیوند ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

656 بازآوری

[نظامی]
خشاب‌گذاری ، باز خشاب‌گذاری ، خشاب‌گذاری دوباره
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

657 خط راهه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

658 پیوسته‌انگاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

659 برهم افتادگی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

660 وا شُدن ، واجُفتیدن ، واجُفت شدن ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

661 چهارپایه ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

662 گام پیمایش ، دوره پیمایش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

663 بزرگ دندان ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

664 تاریخ‌نابهنجاری
تاریخ‌نابهنگامی ، نابهنگامی تاریخی
زمان‌بیگانگی ، بیگانگی با زمان
زمان‌نابهنجاری ، نابهنجاری زمانی
زمان‌پریشی ، زمان‌پریش ...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

665 بازنگاشت ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

666 باری ، به هر روی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

667 تاریک‌ورزی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

668 [دزدگیر خودرو]

جابجایی بازدار ، بازدارنده جابجایی
حرکت بازدار ، بازدارنده حرکت
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

669 آتش‌انداز

آتش‌مزاج
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

670 سال آموزشی ، سال تحصیلی

برای نمونه fifth grade به معنی سال پنجم آموزشی ، سال پنجم تحصیلی
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

671 قابلیت ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

672 بلند بُرد ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

673 مُنادی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

674 گسترش ، افزایش ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

675 نگاه یواشکی ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

676 ریزان ، فرو ریزان ، اُفتان ، فرو اُفتان ، فرو کِشان

رو به پایین ، رو به سرنگونی
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

677 فرو افتادن ، بَر افتادن ، وَر افتادن

سرنگون شدن

واژگون شدن
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

678 [رایانه]

خراب ، خارج از دسترس ، از دسترس خارج ، خارج از مدار ، از مدار خارج
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

679 شارژی ، شارژپذیر ، شارژ شونده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

680 رو زانو ، رو زانویی ، رو پا ، رو پایی ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

681 [ضرب‌المثل]

عجله باعث خرابی می‌شود ، عجله باعث خرابکاری می‌شود
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

682 شادی ، لذت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

683 پایِش ، بازرسی ، نظارت ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

684 به نمایش‌گذاری ، برجسته‌سازی ، برجسته‌نمایی

پیش‌بَری ، پیش‌رانی ، پیش‌اندازی

١٣٩٧/٠٦/٢١
|

685 ریزش ، اُفت ، فرو افت ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

686 بَر لبه ، در مرز

[فناوری]
پیشرفته ، بسیار پیشرفته ، نوین ، جلودار ، پیشرو ، پیشتاز ، پیشگام ، پیشاهنگ
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

687 رو به پیشرفت ، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

688 کنار گذاشتن/نهادن/افکندن

وا نهادن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

689 بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
١٣٩٧/٠٦/١١
|

690 [حالت دستوری]

وایستا! ، به ایست!
١٣٩٧/٠٦/١١
|

691 شادمانی ، سرخوشی ، پایکوبی ، دست‌افشانی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

692 کاربرد نادرست/نابجا/بد

استفاده بی‌مورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

693 به خیال اینکه ، با خیال اینکه
به این خیال که ، با این خیال که
به گمان اینکه ، با گمان اینکه
به این گمان که ، با این گمان که
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

694 راننده ، سرنشین

[در ترکیب]
-ران ، -سوار
برای نمونه ghost rider به معنی روح‌سوار ، روح‌ران
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

695 سوزان ، زبانه‌کِشان ، شعله‌کُنان ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

696 [در ترکیب]
-نما
برای نمونه barometer به معنی فشارنما
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

697 جا ، انباره ، ظرف ، مخزن

پخش کننده ، رساننده

[در ترکیب]
-ریز ، -رسان ، -پخش کُن ، - فِرِست
برای نمونه water dispenser به معنی آب‌ ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

698 هماهنگ ، هماهنگی
همخوان ، همخوانی
سازگار ، سازگاری
جفت‌وجور ، جفت‌وجوری
هماورد ، هماوردی
همتایابی(کردن) ، همتا یافتن

[در حالت م ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

699 سَرِه

فراز
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

700 [سیاست]

دسته ، گروه ، گروه سیاسی ، فراکسیون
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

701 هِی ، هَمَش

پُر ، پرشمار ، بسیار ، بَسی ، افزون ، زیاد

پِیاپِی ، پیوسته ، پشت هم ، پشت سر هم ، همیشه ، همواره ، یکسره ، یکدم ، بی اَمان
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

702 روده‌بُری ، روده‌بَرداری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

703 دور نگرش ، فرا نگرش

راهکار درازهنگام/درازمدت/بلندمدت

سیاست درازهنگام/درازمدت/بلندمدت
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

704 [اینترنت و وب]

گشت ، گشت‌وگذار ، گشت‌زنی ، پرسه‌زنی ، زمان‌گذرانی(در) ، زمان سِپَرانی(در)
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

705 داشته ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

706 عشقِ خرید ، خوره خرید ، دیوانه خرید ، شیفته خرید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

707 کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

708 دُور تا دُور ، دُور و بَر ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

709 نمایی ، نمادی ، نمادینه، نمایشی ، نِمودی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

710 جابجاگر

تسمه نواری/رونده
خط نواری/تسمه‌ای/رونده

نوار جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
تسمه جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

711 هیولایی ، هیولاوار ، هیولاسان ، هیولامانند ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

712 دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

713 برابرِ پیشبینی ، برابر با پیشبینی ، بر پایه پیشبینی ، مطابق پیشبینی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

714 مسیر زندگی/زندگانی

سپری کردن زندگی/زندگانی
زندگی سپری/سپرانی
زندگانی سپری/سپرانی
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

715 نفس بُر ، نفس بندآور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

716 برداشت ، برداشت وزنه ، بالابَری

بالای سر بردن
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

717 قالب‌زَنی ، قالب‌گذاری ، در قالب‌گذاری ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

718 در پایان ، در فرجام ، در انتها ، در آخر ، آخرسَر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

719 یادمان ، بنای یادمان

نشان یادمان ، نشان یادبود

اثرِ یادمان ، اثر یادبود ، اثر یادواره ، اثر یادگاری
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

720 خواسته

گرایش ، تمایل
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

721 نزدیک به ، رو به ، در آغاز ، در شروع ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

722 فرمان‌گر ، فرمان‌دهنده

راه‌انداز ، کارانداز ، آغاز کننده ، فعال‌گر ، فعال کننده
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

723 آدمی‌زاد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

724 چیره بودن ، مسلط بودن ، تسلط داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

725 چیره‌دستی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

726 بینوا ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

727 کارآمدی

چیره‌دستی ، کارشناسی ، کارکشتگی ، کاربلدی، بلدیت
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

728 [میوه]

گس
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

729 فرمان راندن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

730 با دوستی ، با مهربانی ، مهربانانه

[در ترکیب]
-دوست ، -پسند ، -گرا ، -راستا
برای نمونه user friendly به معنی کاربر دوست ، کاربر پسند ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

731 باز آمده

از گور برآمده ، گور برخاسته
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

732 خُفتگی ، از کار افتادگی ، خاموش شدگی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

733 دردکُنان ، دردکِشان ، درددار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

734 بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

735 هشیار ، آگاه

آماده ، آماده کار ، آماده به کار ، آماده پاسخ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

736 و مانند این ، و مانند اینها
و همینگونه تا پایان/تا آخر ، و همینطور تا پایان/تا آخر
و دیگر چیزها ، و چیزهای دیگر
و دیگر نمونه‌ها ، و نمونه‌ه ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

737 در گرو ، بسته به ، در پیوند(با) ، گره خورده با ، در ارتباط(با) ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

738 رو به
رو به جلو
سرگرم ، سرگرم کار ، در حال کار
رو به پیشرفت ، در حال پیشرفت
در گذر ، در جریان
در دست کار ، در دست انجام ، رو به انجام ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

739 اندازه‌گذاری ، اندازه‌دهی ، اندازه‌سازی

قانون‌گذاری ، قانونمندسازی
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

740 دست‌نیافتنی ، دسترس‌ناپذیر ، دسترسی‌ناپذیر

چیره‌ناپذیر ، تسخیرناپذیر
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

741 برآمدن(از) ، برگرفتن(از) ، ریشه گرفتن(از) ، برخاستن(از) ، نشات گرفتن(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

742 آفرینش

ریشه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

743 با سپاس(از) ، با تشکر(از) ، با قدردانی(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

744 [حالت مصدری]

خوش گذراندن ، خوشگذرانی کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

745 [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

746 [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

747 دوری کردن از

از ... دوری کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

748 نگاه ، دورنما ، فرادید ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

749 هنگام ، در هنگام ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

750 خونریزی مقعدی ، خونریزی دیواره مقعد ، درد و وَرَم رگ‌های دیواره مقعد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

751 دادگری ، دادوَرزی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

752 اَبَر جای‌گُزیدگی ، ابر برهم‌نِهی ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

753 جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری ، جنبش‌پذیری ، تحرک پذیری ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

754 توان‌افزایی ، افزایش توان

نیرو افزایی ، افزایش نیرو
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

755 افزاینده ، افزایشگر ، نیرو افزا

کمک ، کمکی ، نیروی کمکی ، کمک‌کار ، جانبدار

[معنای پسوندی و پیشوندی در ترکیب با واژه دیگر]
-افزا ، ک ...
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

756 آهنربا زُدایی کردن ، مغناطیس‌زدایی کردن
زدودن حالت آهنربایی/مغناطیسی
نابود کردن حالت آهنربایی/مغناطیسی
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

757 [رایانه]

کارکردافزایی ، افزایش کارکرد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

758 هشدار دادن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

759 هرزنامه‌فرست ، فرستنده هرزنامه ، ارسال کننده هرزنامه ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

760 راه‌دهی ، مسیردهی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

761 ژله ماهی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

762 به دور ، به دور از

به کنار ، به کنار از

آنسو ، آنسوتر(از) ، آن وَر ، آن وَرتر(از) ، آن طرف ، آن طرف‌تر(از)
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

763 تا ، تا هنگامِ ، تا هنگامیکه ، تا آنگاه(که) ، تا آن هنگام(که)

پیش از (اینکه) ، تا پیش از (اینکه)
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

764 [بازی بیسبال]

توپ گیر ، بازیکن گیرنده توپ
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

765 پخش(شده) ، پراکنده(شده) ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

766 بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

767 راستین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

768 لطف شماست ، این لطف شماست ، این از لطف شماست ، لطف شما را می‌رساند ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

769 همگرا شدگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

770 مامور خط
خط نگهدار
مامور خط نگهدار
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

771 [ریاضیات]

بَر ، بر روی ، بخش بر
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

772 به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

773 به هر روی ، با همه اینها ، از اینها گذشته ، از همه اینها گذشته ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

774 با نیروی ، با توان ، با قدرت
به کمک ، با کمک ، با پشتیبانی ، با حمایت
نیرو گرفته(از) ، توان گرفته(از)
ساخته شده(از) ، پدید آمده(از)
برگرف ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

775 [پالایشگاه و نفت و گاز]

گازسوزی ، گازسوزانی
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

776 جانم ، دلبندم ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

777 دگرگونی پذیری ، تبدیل پذیری ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

778 کاسه آتشفشان ، کاسه آتشفشانی

گودال ، گودال برخورد(ی) ، گودال برخورد شهاب‌سنگ
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

779 باز سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری دوباره ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

780 مهمان‌گردی ، مهمان‌گردشگری ، مهمان گشت‌وگذاری ، مهمان سفری ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

781 [توصیف ویژگی ظاهری یک نفر]

مانند بودن ، همانند بودن
به چیزی/کسی ماندن ، به چیزی/کسی خوردن
ریخت داشتن ، به ریختی بودن
شکل داشتن ، به ش ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

782 ناپیشرفته ، پیشرفت نکرده ، پَس‌افتاده ، عقب مانده ، عقب افتاده ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

783 نگاه کوتاه ، نگاه تند و تیز ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

784 پرواز زدگی ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

785 بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

786 فریاد رَسا ، فریاد دوررَس ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

787 پیشاهنگ ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

788 موم‌زَنی ، موم‌اندازی

واکس‌زنی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

789 [آرایش]
مو کَنی ، موبَرداری
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

790 [آرایش]
بنداندازی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

791 دریافت ، دستیابی ، گرفت

گردآوری
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

792 خدمات همگانی ، خدمات فراگیر ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

793 [شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

794 [شیمی ، زیست‌شناسی]

پاد همسان‌پار ، پاد قرینه‌پار
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

795 میان‌فضاپار ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

796 رخشان ، تابناک ، درخشنده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

797 [رنگ‌آمیزی و نقاشی]
شُره ، شُره داشتن
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

798 پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

799 کاهنده ، کاهش دهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

800 ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

801 سَر به سَرم میذاری؟

شوخی میکنی(با من)؟ ، شوخیت گرفته با من؟

منو دست میندازی؟ ، دستم میندازی؟
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

802 ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

803 دیرپا ، پایدار ، ماندگار ، پُر عُمر ، با عمر ، با دوام ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

804 ناگاه ، به ناگاه ، به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

805 و/نیز/هم همچنین
همین‌گونه ، و/نیز/هم همین‌گونه
به همین‌گونه ، و/نیز/هم به همین‌گونه
بدین‌گونه ، و/نیز/هم بدین‌گونه
همین‌جور ، و/نیز/هم هم ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

806 سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

807 هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

808 نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

809 الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

810 قالب‌زُدایی ، قالب‌گشایی ، قالب‌درآوری ، از قالب درآوری ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

811 گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

812 اندازه

نمایه

بخش ، فرابخش

عامل ، فراعامل
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

813 [برق و الکترونیک]

انگیختگی ، انداختگی ، پدیدار کردگی ، واداشتگی ، باعث شدگی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

814 چند نِمودی ، چند نمودگری ، چند نمودگرایی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

815 چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

816 بریده‌نگاری ، لایه‌‌نگاری

پرتونگاری لایه‌‌ای ، پرتونگاری لایه‌‌لایه

عکس‌برداری لایه‌ای ، عکس‌برداری لایه‌‌لایه
١٣٩٧/٠٣/١٦
|

817 زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

818 یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

819 [گونه‌ای از دایناسورها]

سَر سه‌شاخ ، سه‌شاخ سر
کله سه‌شاخ ، سه‌شاخ کله
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

820 نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

821 این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

822 باتری پشتیبان ، باتری بیرونی پشتیبان ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

823 [زمین‌شناسی]

سنگ جوش‌خورده ، سنگ‌جوشه
١٣٩٧/٠٢/١٧
|

824 فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

825 [اینترنت]

پُردیدار ، پربازدید ، پربیننده ، پُر بین ، پر نگاه ، داغ
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

826 لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١
|

827 [فضا]

پیوند ، پیوست ، پهلوگیری
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

828 فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

829 شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠
|

830 درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

831 استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

832 خبر/اخبار جنجالی

خبر/اخبار داغ

خبر/اخبار فوری
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

833 همیاریِ پولی/مالی

کمک پولی/مالی

کمک‌رسانی پولی/مالی
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

834 برابرگرایی حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابرگرایی حقوقی زن با مرد/زنان با مردان

برابری حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابری حقوقی زن با ...
١٣٩٦/١٢/١٨
|

835 افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦
|

836 [تلویزیون و رادیو]

برنامه‌ریز ، برنامه‌چین ، برنامه‌گذار
١٣٩٦/١٢/١٦
|

837 ویژه‌شدگی

تک قطبی

انحصار تکی
١٣٩٦/١٢/١٤
|

838 نمایی ، نمایه‌ای ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

839 [فیلم یا هنر]

بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

840 رمز ارز ، ارز رمزگذاری شده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

841 ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١
|

842 پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١
|

843 [برق]

هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده
١٣٩٦/١٢/٠١
|

844 رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی]
ناجور ، ریشه و جوانه ناجور ، ریشه و جوانه نابجا روییده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

845 رسیدگی ، کاردانی

[سیاست]
سَردَمداری ، گردانندگی
١٣٩٦/١٢/٠١
|

846 پِی افزود

[پزشکی]
روده کور ، فزون روده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

847 گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

848 جُدازیستی ، جداگری ، جدایی ، جداسازی ، جدانمایی ، تبعیض

جدانژادی
١٣٩٦/١٢/٠١
|

849 دیدار ، قرار دیدار

جای دیدار ، وعده‌گاه ، میعادگاه
١٣٩٦/١٢/٠١
|

850 [آمار و اقتصاد]

پیش‌نگر ، پیش‌نما
١٣٩٦/١١/١٨
|

851 جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢
|

852 [الکترونیک و برق]

جریان‌کِشی ، جریان کشیدن
١٣٩٦/١١/١١
|

853 با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠
|

854 پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

١٣٩٦/١١/١٠
|

855 [نوعی روش کشف رمز در رایانه و شبکه]

جستجوی فراگیر
١٣٩٦/١١/٠٦
|

856 سو دهی ، جهت دهی ، خط دهی ١٣٩٦/١١/٠٤
|

857 [اصطلاح]
هر جور(که)دوست داری ، هر جور( که) می‌خواهی ، هر جور(که)دلت میخواهد ، هر جور(که)مایلی ، هر جور(که)میل شماست
١٣٩٦/١١/٠٣
|

858 پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

859 [فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

860 نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

861 سنگ‌سازی ، سنگی شدگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

862 [زیست‌شناسی]

هسته‌نما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

863 [زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان
ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
١٣٩٦/١١/٠٣
|

864 زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی

زیست دیرینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی زیستی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

865 ندانم‌گری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

866 [اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
١٣٩٦/١١/٠٣
|

867 نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

868 زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣
|

869 رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

870 مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

871 برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

872 بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

873 دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

874 [معدن]

کُک سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

875 کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

876 [فوتبال]

ضربه نوک پا
١٣٩٦/١١/٠٣
|

877 تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣
|

878 زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

879 [خودرو]

خنک‌کننده درونی ، خنک‌کننده درون موتوری
١٣٩٦/١١/٠٣
|

880 [ستاره‌شناسی]

ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر
١٣٩٦/١١/٠٣
|

881 گوشتالو ، چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣
|

882 همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

883 همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣
|

884 پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣
|

885 [رایانه و مخابرات]

هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

886 مانند ١٣٩٦/١١/٠٣
|

887 [هواپیمایی]
تُند خیزی ، تُند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما

هشدار تندخیزی هواپیما ، هشدار برخاست تند هواپیما ، هشدار برخ ...
١٣٩٦/١١/٠٣
|

888 خودرو رانی ، خودرو رانی استقامتی

خودروپیمایی ، خودروپیمایی استقامتی

راهپیمایی(استقامتی) با خودرو
١٣٩٦/١١/٠٣
|

889 ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

890 [برق و الکترونیک]

صفحه مدار چاپی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

891 دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

892 خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

893 آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

894 سَرآمد ، تمام‌شد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

895 پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣
|

896 برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

897 [کوه‌نوردی]

پَهناگذر ، پهناگذری
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

898 [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

899 [صنعت]
قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ، قطعه‌ پُرکن

[در ترکیب با کلمه دیگر]
رسان ، گذار ، پُرکُن
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

900 گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

901 روپوش ، روتختی ، ملافه

سرپناه
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

902 نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

903 پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

904 کلان سرمایه‌دار ، سرمایه‌دارِ بزرگ/کلان

[خودمانی و عامیانه]
خر پول ، خر مایه ، کله‌گنده ، پولدار کله‌گنده
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

905 همه جا ، همه جایی

همه جا رو
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

906 راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

907 جنجالی

افسارگسیخته
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

908 برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

909 درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

910 قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١
|

911 به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

912 زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

913 زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

914 ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

915 کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

916 زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

917 point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

918 سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

919 کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

920 سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

921 سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

922 جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

923 شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

924 روباتی ، روبات‌وار ، روبات‌مانند ، مانند روبات

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

925 تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

926 قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

927 بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

928 سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

929 برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

930 به کمک ، با کمک

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

931 [نوعی برنامهِ رایانه‌ای با کاربری خوب یا بد]

کلیدخوان ، کلیدنگار
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

932 درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

933 برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

934 دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

935 نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

936 [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

کهن‌بال ، باستانی‌بال، دیرینه‌بال
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

937 چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

938 خط‌شکن ، خط‌شکنی

دستاورد ، دستاورد بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

پیشرفت بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

١٣٩٦/١٠/٠٦
|

939 پروازِ ایستا/درجا

ایستا پروازی ، درجا پروازی

هوا ایستایی ، هواشناوری ، شناور در هوا
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

940 دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

941 پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

942 برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

943 [هوانوردی]

واماندگی ، درجازدگی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

944 ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

945 [هوانوردی]

پس سوز
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

946 در نقش ، به نقش ، با نقش ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

947 رو به ، روی سخن با ، خطاب به ، معطوف به

[هنگام نوشیدن و گفتن نام شخصی]
به افتخارِ
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

948 غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

949 ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

950 بازیافتی ، بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

951 گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

952 بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

953 ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

954 کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

955 پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

956 دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

957 بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

958 هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

959 پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

960 سیاه‌پوش ، آدم سیاهپوش ، مرد سیاهپوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

961 زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

962 جابجایی

دست به دست کردن/شدن
از این دست به آن دست دادن
این دست آن دست شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

963 جسورانه ، خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک

سرمایه‌گذاری جسورانه/خطرپذیر/پرخطر/ریسک‌پذیر/پر ریسک
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

964 لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

965 تَرابُردپذیری

جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری
جابجایافتگی ، جابجایی‌یافتگی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

966 چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

967 یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

968 باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

969 نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

970 گیراُفتادگی ، گیر افتادن ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

971 راهنما ، راهنمای تلفن

[رایانه]
شاخه
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

972 رهگذر

سوار

[خودرو]
پشتیِ صندلیِ عقب ، پشت‌صندلی
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

973 فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

974 انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

975 انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

976 باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

977 روده‌نمایی ، روده‌بینی ، روده‌نگاری

نمایش درون روده ، دیدن درون روده
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

978 اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

979 اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

980 پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

981 شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

982 بَردمیدن ، بَر زدن ، سَر برآوردن ، فراز آمدن

بَر آسمان شدن ، به آسمان پریدن ، به آسمان رفتن ، سر به آسمان گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

983 دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

984 عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

985 پِیِ ، در پی ، جست‌وجویِ ، در جست‌وجوی ، دنبالِ ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

986 گرگ‌نَما ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

987 شیرِ قهوه ، همراه قهوه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

988 پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

989 یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

990 نورگیری

در برابر نور گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

991 داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

992 دیداری ، نمایشی

دیده‌شدنی ، در دید ، در چشم

نمادی ، نمودی ، نمود یافته
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

993 داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

994 نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

995 پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

996 پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

997 دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١
|

998 واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١
|

999 بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1000 [ستاره‌شناسی،درباره قمر زمین]

رُخ‌گردی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1001 [ستاره‌شناسی]

هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1002 پیگرد ، در پیگرد ، در دست پیگرد

در تعقیب ، در دست تعقیب
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1003 شکست ، ناکامیابی ، نافرجامی

[نظامی]
شلیک/آتش نافرجام
آتش‌گیری نابجا/نابهنگام/نادرست

[سوخت موتور]
ناسوزی ، بدسوزی
نادرست/نا ...
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1004 زیست سرشار ، زیست‌یار

پُر زیست‌مغذی ، پر ریزمغذی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1005 باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1006 کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1007 زهرنما ، شبه زهر ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1008 کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1009 سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

1010 بستن

[رایانه]

خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

1011 میان‌وعده فروشی ، تنقلات فروشی

فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

1012 باریکه

[چیزی که تابش شده]
تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

1013 شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

1014 میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

1015 بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

1016 زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

1017 گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

1018 اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

1019 پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

1020 تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

1021 خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

1022 [بیماری]

ساییدگی استخوان/مفصل
١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

1023 ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

1024 پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

1025 [اقتصاد،سهام،سرمایه‌گذاری‌‌،دارایی و ...]

بسته ، سبد ، مجموعه
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

1026 در راه خانه ، رهسپار خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

1027 ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

1028 [آدم یا شخص]

خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان ، کِرم کتاب ، خَر خوان
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

1029 [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

1030 داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذارده ، واگذار شده ، واگذاشته شده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

1031 سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

1032 خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1033 عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1034 راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1035 خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1036 گذرِ زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1037 گذرِ زمان ، زمان‌گذری ، زمان‌سپری ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1038 کارکردشناسی ، کارایی شناسی
ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی
ابزار/دستگاه کارکردشناسی
شناخت ابزار/دستگاه
شناخت کارکرد ابزار/دستگاه
شناخت کارای ...
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1039 [موتور]

ایستانه
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1040 شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1041 پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

1042 آب‌ریز ، آب‌خوری ، آب پخش‌کن

جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1043 نورکاهی ، کاهش نور ،کم‌نور سازی ، کم‌سو سازی ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1044 جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1045 نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1046 برآمده(از) ، برخاسته(از)

گرفته(از) ، برگرفته(از)

ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از)
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1047 کشیدگی ، شیب آهسته ، تدریج ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1048 شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1049 آماده ، آماده‌باش ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1050 درخواستی ، بر پایه درخواست ، بنا به درخواست

هنگام نیاز ، هنگام نیازمندی ، بر پایه نیاز ، بنا به نیاز
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1051 پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1052 پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1053 پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1054 کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی]
بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی
کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1055 آب‌گیری ، آب‌بَرداری

کم آبی ، کم آب‌شدگی ، آب از دست‌روی

١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1056 شماری(از) ، چندتا(از) ، تعدادی(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1057 نزدیک شونده ، پیش‌آیند

فرا رِس ، فرا رسنده ، فرا رو ، پیش رو ، در پیش رو
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1058 نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

1059 گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1060 شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1061 جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1062 تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1063 دار و دسته

دست‌بند

محدوده
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1064 استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1065 [سیاست]

مردم‌فریبی ، مردم‌گرایی

عوام‌فریبی ، عوام‌گرایی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1066 [اینترنت]

پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1067 آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1068 داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1069 هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1070 دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1071 [ذرات زیراتمی]

پاد الکترون
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1072 دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1073 فشاری ، ضربه‌ای

دکمه ضربه‌ای ، شَستی فشاری/ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1074 زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1075 هوا پویایی ، هواشکافی

هوا جنبش‌شناسی ، جنبش‌شناسی هوا ، پویایی‌شناسی هوا
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1076 دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1077 [اصطلاح]
هر چه(که)بشود ، هر چه(که)پیش بیاید
سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد
در هر شرایطی(که شده)، به هر صورت ممکن ، به هر صورتیک ...
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1078 [رنگ]

استخوانی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1079 [رنگ]

گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1080 خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1081 پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1082 [بخاری و ابزار گرمایی]

شَمعک
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1083 همراه ، همگام ، هم قدم

راه‌پیمایی ، پیاده‌پیمایی ، پرسه‌زنی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

1084 ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

1085 برف‌ریز ، برف‌ریزان

برف‌بار ، برف‌باری ، برف‌بارش ، برف بارندگی
١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

1086 یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

1087 تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1088 [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1089 بلندی ، زمین بلند ، زمین مرتفع ، ارتفاع
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1090 بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1091 تاریخ‌سنجی ، دیرینه‌سنجی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1092 تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1093 خودکار ، خودکاره ، خود کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1094 بادکشی

[روش سنتی و قدیمی، به پشت کمر فرد] کوزه‌زَنی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1095 ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1096 جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1097 آشفتگی ، بی‌سامانی ، بی سر و سامانی

[سیاست]
دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1098 همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1099 بیسکویت کِرِم دار ، بیسکویت لایه کرم‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1100 جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1101 گزاره

نمود ، گواه ، نشانه
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

1102 دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1103 برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1104 [معمولا برای توصیف مرد]

اِوا ، اِوا خواهر ، زن‌نما ، زن صفت
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1105 میانه‌جنس ، بِیْناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1106 سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1107 [برق و الکترونیک]

خیزه ، تیزه ، فراجهش ، تَپ سوزنی ، پالس سوزنی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1108 هم خوانی ، هم خوانندگی

خوانندگی چندنفره/چندنفری/چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1109 تالار نمایش ، تالار نمایش پلکانی/پله‌ای

سالن نمایش ، سالن نمایش پلکانی/پله‌ای

تماشاخانه ، تماشاخانه پلکانی/پله‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1110 کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1111 جانشین

دگرگزین

دگرگون پذیر ، دگرگون شونده ، تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

1112 سخت‌دوست ، شدیددوست ، افراط‌دوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1113 ابزارسنجی

توان‌سنجی

کارایی‌سنجی ، کارکردسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1114 بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1115 خوره ، شیفته ، دیوانه ، عشق چیزی یا کاری

[در ترکیب]
-باز
برای نمونه computer geek به معنی رایانه باز ، کامپیوتر باز
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1116 خَمِشی

تاشدنی ، تاشونده

نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1117 بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1118 [یک روش کلاهبرداری اینترنتی]
وانمودگری ، وانمودسازی
داده‌گیریِ وانمودی/ساختگی
داده‌گردآوریِ وانمودی/ساختگی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1119 سَر ، سَرِه ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1120 طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1121 دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

1122 [رنگ]

نُخودی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1123 کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1124 [رنگ]

سُرخابی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1125 دنباله

پدیده

[هنر و سینما]
جلوه‌نما
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1126 زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1127 ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1128 کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1129 ناحیه ناآرام

[اینترنت و شبکه]
پخش‌گاه ، نقطه پخش ، پخش‌کننده

١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1130 پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1131 انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1132 جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1133 نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1134 برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1135 سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1136 [کالبدشناسی]
پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی]
نورگیر ، نوربَند
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1137 بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو]
بیراهه نَوَرد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1138 ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1139 راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1140 پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1141 دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1142 دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1143 [سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1144 دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1145 برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1146 دیرشُد ، دیرآمد ، دیرآیند ، دیررس ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1147 [شرکت،سازمان و ...]

نیرو ، نیروها ، نیروی کار/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1148 فهرست نما

دفترچه/کتابچه راهنما

راهنما ، راهنمای کاربرد/کاربردی/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1149 ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1150 آرایش ، آراسته‌سازی ، تراش

[در ترکیب]
-آرایی ، -تراشی
برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1151 ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1152 پارک سنج ، دستگاه اندازه‌گیری هزینه پارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1153 پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1154 [هوانوردی]

پَس ران ، بازدار ، بازدارنده ، جلوگیر
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1155 دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1156 سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1157 گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1158 پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1159 آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1160 جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1161 تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1162 صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1163 ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1164 [بیماری]

لرزش اندام ، لَغوِه ، رعشه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1165 پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1166 هم‌زیستگاه ، هم‌ زیست‌بوم

هم‌میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1167 [دسته‌بندی و رده‌بندی جانوران]

هم بالان
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1168 باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1169 زمین‌پیمایی

پدیده‌نگاری ، پدیده جغرافیایی

عارضه‌نگاری ، عارضه جغرافیایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1170 شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1171 پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1172 مدارپیما ، مدارگرد ، مدارنورد ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1173 فراخاکی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1174 پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1175 دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1176 روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1177 پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1178 جابجاگر ، جابجاکننده
رساننده

[در ترکیب]
-بَر
برای نمونه aircraft carrier به معنی هواپیمابر
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1179 [رایانه]

رَهیاب
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1180 رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1181 زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1182 افزایشی ، بَرافزایش ، برافزایشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1183 درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی ، رهایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1184 نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1185 خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1186 نوفه‌گیری ، نوفه‌زُدایی

نویزگیری ، نویززدایی

صداگیری ، سر و صدا گیری

از بین بردن صدا/سر و صدا/نوفه/نویز
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1187 آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1188 سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1189 بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1190 [پیشوند]

فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1191 به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1192 خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1193 خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1194 فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1195 سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1196 پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1197 لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1198 گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1199 رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1200 شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1201 دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1202 خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1203 گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1204 گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1205 آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1206 [ستاره‌شناسی]

سایه مرز ، مرز روشنایی و سایه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1207 ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هِجا ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1208 آشفتگی ، کجی ، کج شدگی ، بهم ریختگی ، درهم شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1209 گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1210 دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1211 ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1212 [ورزش]

نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1213 گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1214 دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1215 فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1216 آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1217 شارش ، شاریدگی

روان‌ساز
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1218 رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1219 هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1220 بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1221 افزایش ناگهانی/یکباره/آزمایشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1222 افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1223 فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1224 به من چه ، به من ربطی ندارد ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1225 در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1226 اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1227 پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1228 پلیس آهنی ، پلیس رباتی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1229 سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1230 [رنگ]
سبزآبی دودی ، سبزآبی خاکستری ، سبزآبی رو به خاکستری
یشمی دودی ، یشمی خاکستری ، یشمی رو به خاکستری
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به ...
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1231 نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1232 کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1233 جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1234 [پیام هشدار پشت خودرو]

سرنشین بچه ، بچه سوار خودرو ، بچه در خودرو ، بچه توی خودرو
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1235 [رایانه]

راهنما ، برنامه راهنما
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1236 قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1237 نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1238 هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1239 بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1240 پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1241 سرمایه‌دار ، کاسب ، مالک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1242 [سیاست و حکومت]

دین ناوابسته ، دین نامَدار
دین از سیاست جداخواه ، دین از سیاست جدااِنگار ، دین از سیاست جداگرا
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1243 نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1244 [حالت دستوری و امری]

زود باش ، شتاب کن ، عجله کن
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1245 هیچگاه ، هیچ هنگام ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1246 سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1247 ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1248 کارکرد ، روشِ انجام ، روشِ کار ، کار روش

١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1249 کارکردی ، ابزاری ، دستگاهی

١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1250 شرکتِ سهامدارِ مادر ، شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1251 پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1252 گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1253 آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1254 نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1255 آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1256 اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1257 میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایشگاه

تالار گفتگو ، انجمن گفتگو ، اتاق گفتگو
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1258 [در ترکیب]

هم خون ، تَنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1259 کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1260 اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1261 [پزشکی]

نارسایی ، بدکاری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1262 پُرشتاب ، افسارگسیخته ، لگام‌گسیخته ، لجام‌گسیخته

[پیشوند]
فرا ، بسیار ، افزون
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1263 کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1264 پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1265 چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار

بستر مشترک ، زیرساخت مشترک ، زیرساختار مشترک
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1266 کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1267 هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[در ترکیب]
چند ، مشترک
برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت ، بستر مشت ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1268 [خودرو]

شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1269 گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1270 خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1271 درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

1272 نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1273 شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1274 پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1275 بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1276 نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1277 پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1278 پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1279 کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1280 هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1281 ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1282 نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1283 نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1284 اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1285 [ابزارهای نوری ]
رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی]
سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1286 افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1287 به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1288 به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1289 بزن که بریم ، بزن که رفتیم ، برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1290 طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1291 خواب‌وارگی ، خواب‌نمایی

خواب‏گری ، خواب‌کردگی ، خواب‌انگیزی ، خواب‌القایی
١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1292 زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1293 جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1294 پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

1295 [ابزار و دستگاه و وسیله جابجایی‌]

رفت‌وبرگشت ، رفت‌وبرگشتی
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

1296 مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوش‌بین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1297 منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1298 شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1299 بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1300 پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1301 هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1302 هم‌پیوند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1303 جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1304 واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1305 دنباله

[خودرو و وسیله جابجایی]
بارکِش

[سینما و فیلم]
پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش بلند
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1306 پیام بازرگانی نمایشی ، پیام بازرگانی تلویزیونی

آگهی نمایشی ، آگهی تلویزیونی

[سینما و فیلم]
پیش‌پرده ، پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش کوتاه ، ...
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1307 بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1308 پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1309 نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1310 فشار روانی ، تنش روانی ، تنش عصبی ، تنش روحی

[زبان‌شناسی و آواشناسی]
فشار آوا ، فشار صدا ، تکیه صدا ، تاکید صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1311 گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1312 گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1313 موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1314 پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1315 گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1316 ژنگان ، ژن‌گاه

گنجینه ژنی ، پیکره ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1317 [زبان‌شناسی]

پیکره(زبانی) ، مجموعه(زبانی)
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1318 [واژه‌نامه و دیکشنری]

سَرواژه
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1319 [رایانه]

زبانه ، برگه ، سربرگ
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1320 توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1321 [رایانه و الکترونیک]

پولک سیلیکونی ، پولکی سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1322 فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1323 پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1324 [رایانه]

بستر ، بستر تراشه
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1325 [رایانه]
افقی ، خوابیده ، به پهلو
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1326 شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1327 گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1328 ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1329 پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1330 درهم تنیدگی ، وابستگی

گیر کردگی ، گیر افتادگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1331 دو کاره ، دو کاربُرده ، دو کاربردی ، دو کارکردی
چند کاره ، چند کاربرده ، چند کاربردی ، چند کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی

[خودرو] ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1332 گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1333 کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1334 انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1335 همپارچگی
همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1336 واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1337 آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1338 پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1339 پیشین

کهنه ، کهن

پارینه ، دیرین ، دیرینه
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1340 گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1341 داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1342 اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1343 بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1344 ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1345 نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1346 لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1347 آگهی نما ، تابلوی آگهی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1348 بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1349 رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1350 کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1351 نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1352 باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1353 داده‌نما ، برگه داده ، برگه داده‌ها ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1354 برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1355 آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1356 رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1357 پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1358 نمایشِ شادِ صحنه‌ای/سرِ صحنه/رویِ صحنه

نمایشِ طنزِ صحنه‌ای/سر صحنه/روی صحنه
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1359 [رایانه]
ایستاده ، از درازا

[عکاسی]
رخ نما ، رخ‌نمایه ، نمای رخ ، رخ‌نگاره ، رخ انداز ، چهره‌نما ، نمای ایستاده ، عکس ایستاده
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1360 همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1361 پیکر آسمانی ، پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1362 رایانه دستی تخت ، رایانه تخته‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1363 نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1364 نمودگرایی ، نمودارگری

حالت گرایی ، تجلی گرایی

آب و تاب نمایی

هیجان گرایی/نمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1365 رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1366 داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1367 پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند

اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1368 نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1369 داستان نمایشی(دنباله‌دار)

داستان تصویری(دنباله‌دار)

داستان نقاشی شده(دنباله‌دار)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1370 شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1371 گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1372 [ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1373 ویژه سازی ، ویژه گرایی

انحصار ، انحصارگرایی

اقتدار ، اقتدارگرایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1374 موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1375 سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا

چهره رسانه‌ای ، چهره نمایشی ، چهره سینمایی ، چهره سرشناس
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1376 جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1377 سربالا ، بر فراز ، رو سر ، رو سری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1378 نمایشی ، نمایش پذیر

پخشی ، پخش شدنی

اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1379 ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1380 گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1381 رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1382 [ستاره شناسی]

هفت خواهران
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1383 نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر

جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر

ناشکافتنی ، شکاف ناپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1384 بارورسازی

توانمندسازی

ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1385 آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1386 نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1387 international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1388 پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1389 لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1390 ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1391 هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1392 بارورسازی

توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1393 آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1394 باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1395 آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1396 خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1397 [چاپ]
سنگ‌نگاری

[طراحی پردازنده رایانه]
الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری
چاپ الگو/طرح/نقشه

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1398 [نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1399 [گونه‌ای از دایناسورها]

شکارگر چالاک/سرعتی

شکارچی چالاک/سرعتی

رباینده چالاک/سرعتی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1400 شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1401 نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1402 سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
ر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|