انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri@gmail.com

ebitaheri@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 employer کارگُمار ، کارگمارنده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

2 concept فرایافته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

3 delicate دلنشین ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

4 boss سرکرده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

5 bill رسید ، برگه ، برگ‌نوشته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

6 album دفتر ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

7 agronomy خاک‌وَرزی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

8 adolescence بُرنایی ، بُرناشدگی ، بالندگی ، دوران بالندگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

9 abridgement کوتاه‌نویسی ، فشرده‌نویسی ، خلاصه‌نویسی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

10 tube تویی لاستیک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

11 melt گداخت ، گداختگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

12 abatement هزینه‌کاهی

تاوان‌بخشی
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

13 wisdom فرزانش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

14 biogenesis زیست‌پیدایش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

15 insight شناخت ، نگرش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

16 telefilm نمایش تلویزیونی(دنباله‌دار) ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

17 diagraph [ابزار رسم و طراحی]

دو نگاره‌کِش
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

18 film سینمایی

[فیزیک،شیمی]
نوار ، نوار باریک
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

19 doublet دوتایی کوچک ، دوگانه کوچک ، دوگانک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

20 chiropractic درمانگری دستی

مفصل‌درمانگری

مفصل جااندازی ، مفصل جابجاگری
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

21 magnitude بزرگا ، توان ، قدرت ، شدت ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

22 touch down برخورد ، لمس ، تماس ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

23 outdoor [جا،فضا،مکان]

باز ، سر باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

24 indoor [جا،فضا،مکان]

بسته ، سربسته
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

25 thermostat پایشگرِ دما ، دماپایشگر ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

26 curve خَمِه ، خمینه ، نمودار منحنی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

27 concrete ملاتِ شفته ، شفته‌ملات ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

28 courage بی‌باکی ، نترسی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

29 coupon کالابَرگ ، برگه خرید کالا ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

30 quiz آزمون کوتاه ، آزمون فشرده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

31 cooperative همیاری ، شرکت همیاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

32 communism توده‌سالاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

33 composition ساختار هنری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

34 cosmopolitan جهان‌سرزمین ، جهان‌کشور ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

35 cosmo جهان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

36 runner [در ترکیب]

-ران ، -باز
برای نمونه معنیِ kite runner میشود بادبادک‌ران یا بادبادک‌باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

37 multiverse چند جهان ، چند گیتی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

38 circumstellar پیراستاره‌ای ، پیرامون ستاره‌ای ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

39 carnivora گوشت‌خوارسانان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

40 hyaenodon [جانور باستانی]

کفتاردَندان
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

41 initiative نوآوری ١٣٩٨/٠١/٣١
|

42 sunroof [خودرو]

پنجره سقفی ، سقف آفتاب‌گیر
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

43 brutality آزارگری ، آزارگری جنسی

آزارگرایی ، آزارگرایی جنسی

آزاررسانی ، آزاررسانی جنسی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

44 sadism آزارگرایی ، آزاررسانی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

45 ridge [ریخت]

گُرده‌ماهی ، گرده‌ماهی شکل ، گرده‌ماهی حالت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

46 routine هر روزه

[کار،برنامه،روال،روند]
یکنواخت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

47 diarrhea [بیماری]

بیرون‌رَوی ، شکم‌رَوی ، ریق افتادگی ، به ریق افتادگی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

48 duration ماندگاری ، دیرپایی ، دیرهنگامی ، دراز هنگامی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

49 deform از ریخت افتادگی ، از ریخت افتادن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

50 gypsy چادرنشین ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

51 take off [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

52 takeoff [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

53 toxic زهردار ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

54 tension فشار روانی

کشمکش درونی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

55 lane گذرگاه ، گذرگاه پیوندی ، گذرگاه ارتباطی

راهِ پیوندی ، راه ارتباطی

مسیر پیوندی ، مسیر ارتباطی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

56 fovea [شبکیه چشم انسان]

گوده مرکزی
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

57 process پردازه ، پردازش

فرآوری ، فرآوردن
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

58 index نَماگر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

59 top [زن]

نیم‌تنه ، لباس نیم‌‌تنه‌‌
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

60 pincers اَنبرک ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

61 prince شاهزاده‌ِ پسر ، شاهزاده‌پسر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

62 morph گونه ، سان ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

63 ovulate تخمک‌افشانی ، تخمک افشاندن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

64 exotic ناآشنا

نابومی
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

65 elixir نوشدارو ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

66 exchange بِدِه بِستان

تبدیل ارز ، مبادله ارز ، تبادل ارز
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

67 escort همراهی

نگهبانِ همراه ، محافظِ همراه
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

68 skate یخ‌بازی ، یخ‌سُرخوری ، یخ‌سرخوری بازی ، بازی یخ‌سرخوری

کفش یخ‌سرخوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

69 stock مانده ، ماندهِ انبار ، ماندهِ کالایِ انبار

کالایِ انبار مانده ، کالایِ برگشتیِ انبار مانده

کالایِ برگشتیِ کم‌کارکردِ انبار مانده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

70 stalagmite قندیل آهکی چکیده ، قندیل آهکی کَف‌رُست

سنگ آهکی چکیده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

71 stalactite قندیل آهکی چِکَنده ، قندیل آهکی سقفی ، قندیل آهکی سقف‌آویز

سنگ آهکی چکنده

١٣٩٨/٠١/٢٦
|

72 orgasm اوج سرخوشی جنسی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

73 orchestra نوازندگان ، گروه نوازندگان

همنوازان ، گروه همنوازان ، دسته همنوازان
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

74 ethno نژاد ، تیره ، تبار ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

75 car wash خودروشویی ، خودروشوری

ماشین‌شویی ، ماشین‌شوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

76 atheism خدا ناباوری ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

77 epistemology دانایی‌شناسی

شناخت دانایی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

78 cover art [هنر و رسانه]
جلد هنری ، روجلدی ، جلدنما ، جلدنمایه ، جلدنگاره ، رونما ، نگاره روی جلد ، طرح روی جلد ، تصویر روی جلد
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

79 optic نورشناخت ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

80 opera نمایش ساز و آوازی

نمایش آوازی/آوایی/آهنگین
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

81 prompt اعلان

[نمایش،تئاتر،فیلم]
سخن‌رسانی ، سخن یاری‌رسانی ، سخن یادآوری
متن‌رسانی ، متن یاری‌رسانی ، متن یادآوری
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

82 overseas فرا دریا ، آنسوی دریا ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

83 anthropomorphic انسان‌ریخت ، انسان‌گونه ، انسان‌مانند ، انسان‌سان ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

84 digital [رایانش]
شماره‌ای

[اندازه،ارزش،کمیت،مقدار]
گسسته ، ناپیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

85 analog [رایانش]
سنجشی

[اندازه،ارزش،کمیّت،مقدار]
پیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

86 activate کار اندازی

راه‌اندازی ، راه انداختن

فعال‌سازی(کردن)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

87 modify دگرگون کردن ، دگرگون ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

88 refine [صنعت]

زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

89 fine [آمیزه‌ها و ترکیب‌ها]
ریزدانه

[صنعت]
زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

90 fire آتش‌گیری

پخت(با آتش) ، پختن(با آتش)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

91 determine [گیاه‌شناسی]

نام‌گذاری ، نام گذاشتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

92 date تاریخ‌گذاری

تاریخ‌زَنی ، تاریخ زدن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

93 core هسته‌گیری ، هسته گرفتن

مغزه‌گیری ، مغزه گرفتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

94 mesh دَرهَم

[شبکه رایانه‌ای و اینترنت]
همه‌پیوند ، درهم پیوند
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

95 consequence دنباله ، پی آیند ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

96 discharge بیرون‌ریزی ، بیرون‌دهی ، بیرون‌رَوی

[آب]
آبدِه ، آب‌گذری

[نیرو،توان،انرژی]
تُهی‌شد ، تهی‌شدگی ، از دست‌رَوی ، از دست‌دهی ، کاهش
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

97 flood رَوان‌آب ، روان‌آبه ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

98 as much as هر اندازه که ، هر اندازه‌ای که ، به اندازه‌ای که ، همان اندازه ، همان اندازه ... که ، همان اندازه‌ای که

تا آنجا که ، تا جایی که ، تا آن اندازه ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

99 already تا الان ، تاکنون ١٣٩٨/٠١/٢١
|

100 diversity گونه‌گونی ، فراوانی ، ناهمسانی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

101 carriageway راهِ سواره ، سواره‌رو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

102 bleach رنگ‌بَرداری(کردن) ١٣٩٨/٠١/٢١
|

103 radical [سیاست]
تندگرا ، تندرو گرا ، افراطی


[فناوری]
پر شتاب
١٣٩٨/٠١/٢١
|

104 relative آشنا ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

105 authoritarian خودکامه‌گرا

اقتدارگرا
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

106 audiometry شنوایی‌آزمایی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

107 all in one یک تکه ، یکپارچه ، سر هم ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

108 on the way سرِ راه ، در راه ، تو راه ، توی راه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

109 right now الانه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

110 condensation هم‌فشردگی ، هم‌فشرده سازی ١٣٩٨/٠١/١٩
|

111 contrail [هوانوردی]

دنباله بخار آب فشرده ، دنباله بخار آب تراکمی
١٣٩٨/٠١/١٩
|

112 article نوشتار ١٣٩٨/٠١/١٩
|

113 advisory رهنمودی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

114 before پیش از اینکه ١٣٩٨/٠١/١٨
|

115 impedance مقاومتِ جریانی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

116 orbit مدارپیمایی کردن ، مدارگردی کردن ، مدارنَوَردی کردن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

117 cartel اتحادیه انحصاری ١٣٩٨/٠١/١٧
|

118 crowdfunding سرمایه‌گذاری‌‌ گروهی

جذب سرمایه گروهی

تامین سرمایه‌ گروهی ، تامین سرمایه جمعی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

119 tactic رَوِش ، چاره

راهکار کوتاه‌هنگام ، راهکار کوتاه‌دوره ، راهکار کوتاه‌مدت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

120 chopsticks چوب غذاخوری ١٣٩٨/٠١/١٥
|

121 deliberation چاره‌اندیشی

هم‌فکری
١٣٩٨/٠١/١٥
|

122 synchronous هماهنگ ، هم‌پا ، هم‌رَوَند ١٣٩٨/٠١/١٤
|

123 rendezvous دیدار ، قرار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

124 period چرخه ، چرخه زمانی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

125 firmware برنامه‌افزار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

126 عرضه فراهم‌آوری ، فراهم‌سازی

واگذاری ، در دسترس گذاری ، در دسترس‌نهی

نمایش‌دهی ، به نمایش‌گذاری ، فراپیش نهی ، فراپیش گذاری ، در برابر دید گ ...
١٣٩٨/٠١/١٤
|

127 chili فلفل آتشین ، فلفل سرخ آتشین ١٣٩٨/٠١/١٤
|

128 manufacture ساخت‌وساز(کردن) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

129 additive رویِ همی ، هم‌گذاشته ، روی هم گذاشته ١٣٩٨/٠١/١٤
|

130 ins and outs پایین و بالا ، جیک و پوک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

131 neurosis روان‌نَژَندی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

132 exit بیرون‌رو

بیرون‌رفت ، بیرون‌روی
١٣٩٨/٠١/١١
|

133 ferry قایقِ کفی/کالابَر

قایق ترابر/ترابری

قایق فَرابر/فرابری
١٣٩٨/٠١/١٠
|

134 common پرکاربرد

هم‌کاربرد ، همسان کاربرد ، همسان کار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

135 impeach بازخواست کردن ، بازخواهی کردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

136 cheers [هنگام نوشیدن]

سر سلامتی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

137 bless رحمت کردن ، مورد رحمت قرار گرفتن ، مورد رحمت قرار دادن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

138 sure [هنگام تایید و پاسخ]

معلوم است ، معلومه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

139 instead به‌جای آن ، به‌جایش ، به‌جاش ، عوضش ، در عوض آن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

140 kitty گربه کوچک ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

141 petite ریز ، خُرد ، خرده ، خرده‌پا

[زن]
کوچک‌اندام
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

142 poor [با حالت دلسوزی]

حیوونی! ، طفلکی!
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

143 is that you [جمله پرسشی]

تو هستی؟ ، تویی؟

شما هستی؟ ، شمایید؟ ، شمایی؟

خودت هستی؟ ، خودتی؟
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

144 perfect بی‌کم‌وکاست

معرکه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

145 marina بندر تفریحی/تفرجی

بندرگاه تفریحی/تفرجی

لنگرگاه تفریحی/تفرجی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

146 cocktail چند نوشابه ، نوشابه چندگانه

نوشیدنی چندگانه/ترکیبی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

147 flash ناگهان ، ناگهانی ، لحظه‌ای

تُند ، پرشتاب ، برق‌آسا
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

148 log گزارش ، گزارش روزانه/کار/سفر

گزارش‌نگار ، دفتر گزارش ، دفتر گزارش روزانه ، دفتر گزاش کار ، دفتر گزارش سفر ، دفتر ثبت

گزارش نوشتن/دادن/ ...
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

149 lahar [زمین‌شناسی]

سیلاب گِلی ، گِل‌سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

150 fake دروغی ، ناراست ، ناراستین ، وانمودی ، وانمودین ، ناواقعی ، ناحقیقی

[خودمانی و عامیانه]
الکی ، چاخان
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

151 watercourse سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

152 مسیل سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

153 methodical رَوِشمندانه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

154 noise اخلال ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

155 overshoot فرارَوی

پرش بزرگ ، پرش بیش از اندازه

جهش بزرگ ، جهش بیش از اندازه
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

156 don't mention it قابلی ندارد ، حرفش را نزن ، حرفش را نزنید ، مهم نیست ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

157 singularity تکینه‌شدگی

یکسان‌شدگی ، یکسانگی

تکسان‌شدگی ، تکسانگی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

158 burnout [چرخ و تایر خودرو در هنگام هرزگردی و بکسوات]

دود درآمدن ، دود درآوردن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

159 availability دسترسی‌پذیری ، دسترسی‌داشتگی ، در دسترس‌بودگی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

160 marketplace فروشگاه روباز ، فروشگاه سرباز

میدان‌گاه ، میدان‌گاه فروش ، محوطه فروش ، فضای فروش
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

161 protocol آیینی

آیین‌نامه ، شیوه‌نامه ، پیمان ، پیمان‌نامه ، سازش‌نامه ، پذیرش‌نامه

روش کار ، کار رَوِش ، روش انجام ، روال ، کارکردنما
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

162 common sense خرد همگانی/عمومی/جمعی

شعور همگانی/عمومی/جمعی
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

163 follower [در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی]

پی‌گیر ، پی‌گیرنده
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

164 whatever it takes [اصطلاح]

هر جور (که) شده ، هر جوری (که) شده ، هر طور (که) شده ، هر طوری (که) شده ، هر قیمتی که شده ، به هر قیمتی (که) شده
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

165 a lot of شمار بسیار(از) ، شمار بسیاری(از) ، شمار افزون(از) ، شمار افزونی(از) ، شمار زیادی(از)

[خودمانی،عامیانه]
یک خروار ، یک عالمه ، کلی
١٣٩٧/١٢/٢١
|

166 see you later [اصطلاح]

به امید دیدار
١٣٩٧/١٢/٢١
|

167 miss دلتنگی کردن(برای) ، دل کسی برای کسی تنگ شدن

[وسیله جابجایی]
جا ماندن(از)

[جا و مکان]
گذشتن(از) ، رد کردن ، رد شدن

[تماس تل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

168 shoplifter دزد فروشگاه

[خودمانی و عامیانه]
دَلِه دزد
١٣٩٧/١٢/١٨
|

169 crew سرنشین ، سرنشین‌دار ١٣٩٧/١٢/١٢
|

170 post نامه رساندن ، نامه‌رسانی

نامه بردن ، نامه‌بَری
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

171 travel دوره‌گردی(کردن) ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

172 proterozoic [زمین‌شناسی]

پیشازیستی ، پیشین زیستی
١٣٩٧/١٢/٠٢
|

173 youtuber یوتوب‌کار ، یوتوب‌باز ١٣٩٧/١٢/٠١
|

174 band محدوده ١٣٩٧/١١/٣٠
|

175 toner [چاپ]

گردِ چاپ ، پودر چاپ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

176 flatbed هموار ، صاف ، تخت

[حالت قرار گیری ابزار یا دستگاه]
خوابیده ، رو کف ، روی کف ، به کف
١٣٩٧/١١/٣٠
|

177 cassette قاب

جای نوار ، جا نواری ، قاب نوار

جای فیلم ، جا فیلمی ، قاب فیلم

[دستگاه چاپ و چاپگر]
سینی کاغذ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

178 coolant خنک کُن ، خنک کننده ١٣٩٧/١١/٣٠
|

179 distortion تاب برداشتگی ١٣٩٧/١١/٣٠
|

180 actuator فرمان بَر ، فرمان پذیر ، فرمان گیر ١٣٩٧/١١/٣٠
|

181 stand ایستادگی ، پایداری ، مقاومت ١٣٩٧/١١/١٩
|

182 what the hell are you doing چه غلطی می‌کنی ، چه غلطی داری می‌کنی ١٣٩٧/١١/١٨
|

183 what the hell is this [خودمانی]

این چه کوفتی هستش ، این چه کوفتیه
١٣٩٧/١١/١٨
|

184 inn منزلگاه ١٣٩٧/١١/١٧
|

185 unlocked گشوده ، رها ، آزاد ، وِل ١٣٩٧/١١/١٧
|

186 lock بسته ، بسته شده ١٣٩٧/١١/١٧
|

187 OEM سازنده ابزار اصلی ، ابزارساز اصلی

سازنده قطعه اصلی ، قطعه‌ساز اصلی

تجهیزات‌ساز اصلی
١٣٩٧/١١/١٧
|

188 equipment ابزار ، قطعه ١٣٩٧/١١/١٧
|

189 magnetosphere مغناط‌سپهر ١٣٩٧/١١/١٧
|

190 replicate باز تولید ، باز تولید کردن ١٣٩٧/١١/١٧
|

191 world wide جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، سرتاسر جهان ، در سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

192 worldwide جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، در سراسر جهان ، سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

193 whistling در حال سوت زدن ، سوت‌زَنان ، سفیرکِشان ١٣٩٧/١١/١٥
|

194 black سیاهپوش ١٣٩٧/١١/١٣
|

195 night شبانگاه ، شباهنگام ١٣٩٧/١١/١٢
|

196 Valentine's Day روز عاشقان ١٣٩٧/١١/١١
|

197 adhesion جوش‌خوردگی ١٣٩٧/١١/١٠
|

198 transit جابجایی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

199 strike تازیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

200 equalize هموار کردن ، صاف کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

201 here's [در آغاز جمله برای تعارف و دادن چیزی به کسی،معمولا خودمانی]
بفرما ، بفرمایید ، بیا

برای نمونه here's your letter به معنی بفرما،نامه شما
...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

202 here it is این هستش ، همین است ، این همان است ، این آن است ، خودش است

[خودمانی و عامیانه]
ایناهاش ، اینه ، همینه ، این همونه ، این اونه ، خودشه
١٣٩٧/١١/٠٦
|

203 over here اینجا ، اینجاست ١٣٩٧/١١/٠٦
|

204 fitness ورزیدگی ، آمادگی بدنی ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

205 multiplex [پیام ، داده ، علامت ، سیگنال]

چندگانه‌فرستیِ همزمانِ تک بستر
جابجایی چندگانه همزمان تک بستر
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

206 teleport دور فرستی ، دور بَری

دور نوردی ، دورپیمایی ، دورپیمایش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

207 assign دادن ، گذاشتن ، نهادن

واگذاردن ، واگذاشتن

پیوند دادن/زدن/کردن ، پیوست کردن ، همراه کردن ، اِلصاق کردن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

208 endnote پا متنی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

209 footer پا صفحه ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

210 clan گروه ١٣٩٧/١٠/٢١
|

211 here you are [هنگام پذیرایی،تعارف یا دادن چیزی به کسی]

بفرما ، خدمتِ شما ، تقدیمِ شما
١٣٩٧/١٠/١٦
|

212 mature بزرگسال ١٣٩٧/١٠/١٤
|

213 replica نسخه جایگزین ١٣٩٧/١٠/١٣
|

214 predictably به گونه‌ای پیشبینی شده ١٣٩٧/١٠/١٣
|

215 gauge اندازه‌نما

سَنجه ، سنجش‌نما
١٣٩٧/١٠/١١
|

216 shoplift دَلِه دزدی(کردن)

دزدی از فروشگاه ، از فروشگاه دزدیدن

دزدی از مغازه ، از مغازه دزدیدن
١٣٩٧/١٠/١١
|

217 expanse فضای گسترده ، فضای پهناور ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

218 just تازگی ، همین تازگی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

219 be به پا شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

220 roadmap راه‌نگاشت ، رَه‌نگاشت ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

221 transformation دگرگون‌شدگی ، تحول ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

222 food court محوطه غذاخوری ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

223 teleworking دورکاری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

224 undo برگرداندن ، بازگرداندن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

225 surf وب‌گردی ، اینترنت‌گردی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

226 search engine جستجوگر ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

227 scroll سُریدن ، سُرِش ، سر خوردن

نَوَردیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

228 as به نامِ ، با نامِ ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

229 interface نما ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

230 weblog وب نوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

231 grill کباب‌پز

کباب با سیخ شبکه‌ای

١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

232 barbecue کباب سیخی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

233 banner پارچه‌نوشته ، بَرنوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

234 tanker [هواپیما ، کشتی ، کامیون ، خودرو]

سوخت‌رسان ، مخزنی ، مخزن‌دار
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

235 meditation پایش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان پایش ، درون پایش

آرامش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان آرامش ، روان آرامی ، درون آرامش ، درون آرامی
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

236 phototroph [زیست‌شناسی]

نور پَروَرد ، نور پَرواره
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

237 regular سامان‌یافته
سر و سامان گرفته/پذیرفته
قانونمند ، قاعده‌مند
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

238 regulated آراسته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

239 forming ریخت‌دهی ، ریخت‌سازی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

240 plastic ریخت‌پذیر ، ریخت‌گرفتنی

موم مانند ، مانند موم

خمیر مانند ، مانند خمیر ، خمیرگونه
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

241 anticipation [زیست‌شناسی]

پیش‌بُروزی ، بُروزیافتگی پیش‌افتاده ، بروزیافتگی پیشرِس ، جلو افتادن آهسته سن بُروز برخی از بیماری‌های ارثی در گذر نسل‌های متوالی
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

242 pseudohermaphroditism نَرمادگی‌نما ، شبه نرمادگی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

243 that's too bad متاسفم

چه بد ، چقدر بد
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

244 too bad چه بد ، چقدر بد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

245 emergent فوریتی

سر برآورنده

تازه پیدا ، نو پیدا ، نو پدید ، نو پدیدار
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

246 artifact دست‌سازه ، دست‌ساخته

کاردستی ، هنر دستی

ساخته هنری ، اثر هنری
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

247 aggregate انباشته ، هم انباشت ، هم انباشته ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

248 infusible گداخت ناپذیر ، ذوب نشدنی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

249 electrocardiogram قلب‌نگاره برقی ، قلب‌نگاشته برقی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

250 cardiogram قلب‌نگاشت ، قلب نگاشته ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

251 reservation جا نگهداری ، جا گیری ، جا کنارگذاری ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

252 تغذیه خوراک‌دهی ، خورد و خوراک ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

253 how is it going [سلام و احوال‌پرسی خودمانی و غیررسمی]

چطور می‌گذرد ، چطور پیش می‌رود
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

254 metallicity فلزینگی ، فلزی شدگی

ویژگی فلزی ، حالت فلزی ، شرایط فلزی
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

255 echocardiography پژواک‌نگاری قلب ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

256 accumulator گردآور ، گردآورنده

نگهدارنده
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

257 hustle نیرنگ ، نیرنگ‌بازی ، فریب

حقه‌بازی ، دغلکاری

اخاذی
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

258 supervisor گرداننده

سَر پرستار ، پرستار سرپرست
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

259 syndication هم نشری ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

260 currency ارز ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

261 boyhood پسرانگی

دوران بچگی ، دوران پسربچگی
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

262 trial آزمایشگری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

263 pricing ارزش‌گذاری ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

264 monitor نمایشگر

دیده‌بان

پایشگر
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

265 distractor حواس پرت کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

266 intonation آهنگینی

اُفت‌و‌خیز صدا
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

267 coding شماره‌گذاری ، شماره‌دهی ، شماره‌بندی

کُددهی ، کدبندی
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

268 cofounder همکار بنیان‌گذار ، بنیان‌گذار همکار

کمک بنیان‌گذار
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

269 go on به پیش رفتن ، جلو رفتن

سپری شدن ، گذر شدن ، در گذر بودن ، سِیْر شدن

دنبال شدن ، ادامه یافتن
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

270 fellowship یاری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

271 marriage پیوند ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

272 reload بازآوری

[نظامی]
خشاب‌گذاری ، باز خشاب‌گذاری ، خشاب‌گذاری دوباره
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

273 trajectory خط راهه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

274 gradualism پیوسته‌انگاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

275 overlap برهم افتادگی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

276 decouple وا شُدن ، واجُفتیدن ، واجُفت شدن ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

277 stand چهارپایه ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

278 course گام پیمایش ، دوره پیمایش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

279 megalodon بزرگ دندان ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

280 anachronism تاریخ‌نابهنجاری
تاریخ‌نابهنگامی ، نابهنگامی تاریخی
زمان‌بیگانگی ، بیگانگی با زمان
زمان‌نابهنجاری ، نابهنجاری زمانی
زمان‌پریشی ، زمان‌پریش ...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

281 remap بازنگاشت ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

282 anyhow باری ، به هر روی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

283 obscurantism تاریک‌ورزی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

284 immobilizer [دزدگیر خودرو]

جابجایی بازدار ، بازدارنده جابجایی
حرکت بازدار ، بازدارنده حرکت
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

285 spitfire آتش‌انداز

آتش‌مزاج
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

286 grade سال آموزشی ، سال تحصیلی

برای نمونه fifth grade به معنی سال پنجم آموزشی ، سال پنجم تحصیلی
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

287 feature قابلیت ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

288 long range بلند بُرد ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

289 prophet مُنادی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

290 proliferation گسترش ، افزایش ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

291 peek نگاه یواشکی ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

292 falling ریزان ، فرو ریزان ، اُفتان ، فرو اُفتان ، فرو کِشان

رو به پایین ، رو به سرنگونی
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

293 fall فرو افتادن ، بَر افتادن ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

294 down [رایانه]

خراب ، خارج از دسترس ، از دسترس خارج ، خارج از مدار ، از مدار خارج
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

295 rechargeable شارژی ، شارژپذیر ، شارژ شونده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

296 laptop رو زانو ، رو زانویی ، رو پا ، رو پایی ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

297 haste makes waste [ضرب‌المثل]

عجله باعث خرابی می‌شود ، عجله باعث خرابکاری می‌شود
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

298 fun شادی ، لذت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

299 patrol پایِش ، بازرسی ، نظارت ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

300 promotion پیش‌بَری ، پیش‌رانی ، پیش‌اندازی

١٣٩٧/٠٦/٢١
|

301 fallout ریزش ، اُفت ، فرو افت ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

302 edge بَر لبه ، در مرز

[فناوری]
پیشرفته ، بسیار پیشرفته ، نوین ، جلودار ، پیشرو ، پیشتاز ، پیشگام ، پیشاهنگ
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

303 developing رو به پیشرفت ، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

304 dismiss کنار گذاشتن/نهادن/افکندن

وا نهادن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

305 total بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
١٣٩٧/٠٦/١١
|

306 hold on [حالت دستوری]

وایستا! ، به ایست!
١٣٩٧/٠٦/١١
|

307 gala شادمانی ، سرخوشی ، پایکوبی ، دست‌افشانی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

308 abuse کاربرد نادرست/نابجا/بد

استفاده بی‌مورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

309 under the impression that به خیال اینکه ، با خیال اینکه
به این خیال که ، با این خیال که
به گمان اینکه ، با گمان اینکه
به این گمان که ، با این گمان که
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

310 rider راننده ، سرنشین

[در ترکیب]
-ران ، -سوار
برای نمونه ghost rider به معنی روح‌سوار ، روح‌ران
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

311 flaming سوزان ، زبانه‌کِشان ، شعله‌کُنان ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

312 meter [در ترکیب]
-نما
برای نمونه barometer به معنی فشارنما
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

313 dispenser جا ، انباره ، ظرف ، مخزن

پخش کننده ، رساننده

[در ترکیب]
-ریز ، -رسان ، -پخش کُن ، - فِرِست
برای نمونه water dispenser به معنی آب‌ ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

314 match هماهنگ ، هماهنگی
همخوان ، همخوانی
سازگار ، سازگاری
جفت‌وجور ، جفت‌وجوری
هماورد ، هماوردی
همتا یافتن ، همتایابی کردن

[در حالت مق ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

315 tip سَرِه

فراز
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

316 fraction [سیاست]

گروه ، گروه سیاسی ، فراکسیون
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

317 frequently هِی ، هَمَش

پُر ، پرشمار ، بسیار ، بَسی ، افزون ، زیاد

پِیاپِی ، پیوسته ، پشت هم ، پشت سر هم ، همیشه ، همواره ، یکسره ، یکدم ، بی اَمان
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

318 colostomy روده‌بُری ، روده‌بَرداری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

319 strategy راهکار درازهنگام/بلنددوره

راهکار درازمدت‌/بلندمدت
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

320 surf [اینترنت و وب]

گشت ، گشت‌وگذار ، گشت‌زنی ، پرسه‌زنی ، زمان‌گذرانی(در) ، زمان سِپَرانی(در)
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

321 facility داشته ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

322 shopaholic عشقِ خرید ، خوره خرید ، دیوانه خرید ، شیفته خرید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

323 climb کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

324 outline دُور تا دُور ، دُور و بَر ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

325 nominal نمایی ، نمادی ، نمادینه، نمایشی ، نِمودی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

326 conveyor جابجاگر

تسمه نواری/رونده
خط نواری/تسمه‌ای/رونده

نوار جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
تسمه جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

327 gigantic هیولایی ، هیولاوار ، هیولاسان ، هیولامانند ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

328 durable دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

329 predictably برابرِ پیشبینی ، برابر با پیشبینی ، بر پایه پیشبینی ، مطابق پیشبینی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

330 career مسیر زندگی/زندگانی

سپری کردن زندگی/زندگانی
زندگی سپری/سپرانی
زندگانی سپری/سپرانی
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

331 breathtaking نفس بُر ، نفس بندآور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

332 lift برداشت ، برداشت وزنه ، بالابَری

بالای سر بردن
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

333 moulding قالب‌زَنی ، قالب‌گذاری ، در قالب‌گذاری ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

334 at the end در پایان ، در فرجام ، در انتها ، در آخر ، آخرسَر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

335 monument یادمان ، بنای یادمان

نشان یادمان ، نشان یادبود

اثرِ یادمان ، اثر یادبود ، اثر یادواره ، اثر یادگاری
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

336 preference خواسته

گرایش ، تمایل
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

337 about to نزدیک به ، رو به ، در آغاز ، در شروع ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

338 trigger فرمان‌گر ، فرمان‌دهنده

راه‌انداز ، کارانداز ، آغاز کننده ، فعال‌گر ، فعال کننده
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

339 human being آدمی‌زاد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

340 hold چیره بودن ، مسلط بودن ، تسلط داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

341 hegemony چیره‌دستی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

342 miserable بینوا ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

343 proficiency کارآمدی

چیره‌دستی ، کارشناسی ، کارکشتگی ، کاربلدی، بلدیت
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

344 arid [میوه]

گس
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

345 reign فرمان راندن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

346 friendly با دوستی ، با مهربانی ، مهربانانه

[در ترکیب]
-دوست ، -پسند ، -گرا ، -راستا
برای نمونه user friendly به معنی کاربر دوست ، کاربر پسند ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

347 revenant باز آمده

از گور برآمده ، گور برخاسته
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

348 silencing خُفتگی ، از کار افتادگی ، خاموش شدگی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

349 aching دردکُنان ، دردکِشان ، درددار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

350 maleficent بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

351 on call هشیار ، آگاه

آماده ، آماده کار ، آماده به کار ، آماده پاسخ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

352 and so on و مانند این ، و مانند اینها
و همینگونه تا پایان/تا آخر ، و همینطور تا پایان/تا آخر
و دیگر چیزها ، و چیزهای دیگر
و دیگر نمونه‌ها ، و نمونه‌ه ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

353 dependent on در گرو ، بسته به ، در پیوند(با) ، گره خورده با ، در ارتباط(با) ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

354 on رو به
رو به جلو
سرگرم ، سرگرم کار ، در حال کار
رو به پیشرفت ، در حال پیشرفت
در گذر ، در جریان
در دست کار ، در دست انجام ، رو به انجام ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

355 regulation اندازه‌گذاری ، اندازه‌دهی ، اندازه‌سازی

قانون‌گذاری ، قانونمندسازی
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

356 untouchable دست‌نیافتنی ، دسترس‌ناپذیر ، دسترسی‌ناپذیر

چیره‌ناپذیر ، تسخیرناپذیر
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

357 origin برآمدن(از) ، برگرفتن(از) ، ریشه گرفتن(از) ، برخاستن(از) ، نشات گرفتن(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

358 genesis آفرینش

ریشه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

359 with thanks با سپاس(از) ، با تشکر(از) ، با قدردانی(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

360 have a good time [حالت مصدری]
خوش گذراندن

[حالت امری]
خوش بگذرد ، خوش بگذرانید
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

361 Look a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

362 Watch a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

363 keep out دوری کردن از

از ... دوری کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

364 vision نگاه ، دورنما ، فرادید ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

365 in case of هنگام ، در هنگام ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

366 hemorrhoid خونریزی مقعدی ، خونریزی دیواره مقعد ، درد و وَرَم رگ‌های دیواره مقعد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

367 judgement دادگری ، دادوَرزی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

368 superposition اَبَر جای‌گُزیدگی ، ابر برهم‌نِهی ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

369 mobility جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری ، جنبش‌پذیری ، تحرک پذیری ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

370 boosting توان‌افزایی ، افزایش توان

نیرو افزایی ، افزایش نیرو
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

371 booster پرتابگر

پرتاب‌افزا

کمک پرتاب/پرتابگر
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

372 demagnetize آهنربا زُدایی کردن ، مغناطیس‌زدایی کردن
زدودن حالت آهنربایی/مغناطیسی
نابود کردن حالت آهنربایی/مغناطیسی
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

373 overclock [رایانه]

کارکردافزایی ، افزایش کارکرد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

374 notify هشدار دادن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

375 spammer هرزنامه‌فرست ، فرستنده هرزنامه ، ارسال کننده هرزنامه ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

376 routing راه‌دهی ، مسیردهی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

377 jellyfish ژله ماهی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

378 away به دور ، به دور از

به کنار ، به کنار از
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

379 by the time تا ، تا هنگامِ ، تا هنگامیکه ، تا آنگاه(که) ، تا آن هنگام(که)

پیش از (اینکه) ، تا پیش از (اینکه)
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

380 catcher [بازی بیسبال]

توپ گیر ، بازیکن گیرنده توپ
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

381 distributed پخش(شده) ، پراکنده(شده) ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

382 habitant بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

383 rightful راستین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

384 it's kind of you لطف شماست ، این لطف شماست ، این از لطف شماست ، لطف شما را می‌رساند ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

385 lensing همگرا شدگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

386 lineman مامور خط
خط نگهدار
مامور خط نگهدار
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

387 divided by [ریاضیات]

بَر ، بر روی ، بخش بر
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

388 how به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

389 anyway به هر روی ، با همه اینها ، از اینها گذشته ، از همه اینها گذشته ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

390 powered با نیروی ، با توان ، با قدرت
به کمک ، با کمک ، با پشتیبانی ، با حمایت
نیرو گرفته(از) ، توان گرفته(از)
ساخته شده(از) ، پدید آمده(از)
برگرف ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

391 flaring [پالایشگاه و نفت و گاز]

گازسوزی ، گازسوزانی
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

392 my baby جانم ، دلبندم ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

393 convertibility دگرگونی پذیری ، تبدیل پذیری ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

394 crater کاسه آتشفشان ، کاسه آتشفشانی

گودال ، گودال برخورد(ی) ، گودال برخورد شهاب‌سنگ
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

395 refund باز سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری دوباره ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

396 couchsurfing مهمان‌گردی ، مهمان‌گردشگری ، مهمان گشت‌وگذاری ، مهمان سفری ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

397 look like مانند بودن ، همانند بودن ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

398 undeveloped ناپیشرفته ، پیشرفت نکرده ، پَس‌افتاده ، عقب مانده ، عقب افتاده ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

399 glimpse نگاه کوتاه ، نگاه تند و تیز ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

400 jet lag پرواز زدگی ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

401 dumping بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

402 farcry فریاد رَسا ، فریاد دوررَس ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

403 avant garde پیشاهنگ ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

404 waxing موم‌زَنی ، موم‌اندازی

واکس‌زنی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

405 epilation [آرایش]
مو کَنی ، موبَرداری
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

406 threading [آرایش]
بنداندازی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

407 acquisition دریافت ، دستیابی ، گرفت

گردآوری
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

408 public service خدمات همگانی ، خدمات فراگیر ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

409 monosaccharide [شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

410 enantiomer [شیمی ، زیست‌شناسی]
پادهمسان‌پار
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

411 diastereomer میان‌فضاپار ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

412 shiny رخشان ، تابناک ، درخشنده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

413 run [رنگ‌آمیزی و نقاشی]
شُره ، شُره داشتن
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

414 primer پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

415 modifier کاهنده ، کاهش دهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

416 antiwear ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

417 are you kidding me سَر به سَرم میذاری؟

شوخی میکنی(با من)؟ ، شوخیت گرفته با من؟

منو دست میندازی؟ ، دستم میندازی؟
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

418 unexpectedness ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

419 long lasting دیرپا ، پایدار ، ماندگار ، پُر عُمر ، با عمر ، با دوام ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

420 all at once ناگاه ، به ناگاه ، به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

421 same here و/نیز/هم همچنین
همین‌گونه ، و/نیز/هم همین‌گونه
به همین‌گونه ، و/نیز/هم به همین‌گونه
بدین‌گونه ، و/نیز/هم بدین‌گونه
همین‌جور ، و/نیز/هم هم ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

422 regolith سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

423 cohabitation هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

424 summit نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

425 Its not for nothing that الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

426 demoulding قالب‌زُدایی ، قالب‌گشایی ، قالب‌درآوری ، از قالب درآوری ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

427 اکتسابی گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

428 parameter اندازه

نمایه

بخش ، فرابخش

عامل ، فراعامل
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

429 induction [برق و الکترونیک]
دراَندازی ، دراَندازش ، دراَنداختگی ، انگیختگی ، واداشتگی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

430 pleiotropism چند نِمودی ، چند نمودگری ، چند نمودگرایی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

431 pleiotropy چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

432 tomography بریده‌نگاری ، لایه‌‌نگاری

پرتونگاری لایه‌‌ای ، پرتونگاری لایه‌‌لایه

عکس‌برداری لایه‌ای ، عکس‌برداری لایه‌‌لایه
١٣٩٧/٠٣/١٦
|

433 bumblebee زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

434 a few یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

435 triceratops [گونه‌ای از دایناسور]

سَر سه شاخ ، کَله سه شاخ
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

436 cryptozoology نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

437 tit for tat این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

438 power bank شارژ همراه ، شارژر همراه ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

439 conglomerate [زمین‌شناسی]

سنگ جوش‌خورده ، سنگ‌جوشه
١٣٩٧/٠٢/١٧
|

440 hologram فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

441 viral [اینترنت]

داغ
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

442 scrolling لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١
|

443 docking [فضا]

پیوند ، پیوست ، پهلوگیری
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

444 epipaleolithic فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

445 spectral شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠
|

446 endochondral درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

447 ossification استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

448 breaking news خبر/اخبار جنجالی

خبر/اخبار داغ

خبر/اخبار فوری
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

449 donation کمکِ هزینه‌ای/پولی/مالی
کمک‌رسانیِ هزینه‌ای/پولی/مالی
پشتیبانی هزینه‌ای/پولی/مالی
حمایت هزینه‌ای/پولی/مالی
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

450 feminism برابرگرایی حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابرگرایی حقوقی زن با مرد/زنان با مردان

برابری حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابری حقوقی زن با ...
١٣٩٦/١٢/١٨
|

451 insider افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦
|

452 conductor [تلویزیون و رادیو]

برنامه‌ریز ، برنامه‌چین ، برنامه‌گذار
١٣٩٦/١٢/١٦
|

453 monopoly ویژه‌شدگی ، تک قطبی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

454 schematic نمایی ، نمایه‌ای ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

455 cheap [فیلم یا هنر]

بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

456 cryptocurrency رمز ارز ، ارز رمزگذاری شده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

457 asymmetric ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١
|

458 author پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١
|

459 armature [برق]

هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده
١٣٩٦/١٢/٠١
|

460 adventitious رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی]
ناجور ، ریشه و جوانه ناجور ، ریشه و جوانه نابجا روییده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

461 administration رسیدگی ، کاردانی

[سیاست]
سَردَمداری ، گردانندگی
١٣٩٦/١٢/٠١
|

462 appendix پِی افزود

[پزشکی]
روده کور ، فزون روده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

463 abruption گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

464 apartheid جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

465 appointment دیدار ، جای دیدار ، قرار دیدار ، وعده‌گاه ١٣٩٦/١٢/٠١
|

466 leading [آمار و اقتصاد]

پیش‌نگر
١٣٩٦/١١/١٨
|

467 departed جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢
|

468 drain [الکترونیک و برق]

جریان‌کِشی ، جریان کشیدن
١٣٩٦/١١/١١
|

469 covered با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠
|

470 ahead پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

١٣٩٦/١١/١٠
|

471 brute force [نوعی روش کشف رمز در رایانه و شبکه]

جستجوی فراگیر
١٣٩٦/١١/٠٦
|

472 canalization سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤
|

473 as you wish [اصطلاح]
هر جور(که)دوست داری ، هر جور( که) می‌خواهی ، هر جور(که)میل شماست ، هر جور(که)دلت میخواهد ، هر جور(که)مایلی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

474 binding پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

475 nucleosynthesis [فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

476 aspect نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

477 lithification سنگ‌سازی ، سنگی شدگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

478 eukaryote [زیست‌شناسی]

هسته‌نما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

479 archaea [زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان

ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
١٣٩٦/١١/٠٣
|

480 bioarchaeology زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی

زیست دیرینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی زیستی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

481 agnosticism ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

482 take it easy [اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
١٣٩٦/١١/٠٣
|

483 uncommon نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

484 tectonic زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣
|

485 coloring رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

486 zombie مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

487 tagging برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

488 misbehaving بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

489 allometric دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

490 probiotic پُر ریز مغذی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

491 coking [معدن]

کُک سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

492 sealed کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

493 chip [فوتبال]

ضربه نوک پا
١٣٩٦/١١/٠٣
|

494 shotgun تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣
|

495 bioluminance زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

496 intercooler [خودرو]

خنک‌کننده درونی ، خنک‌کننده درون موتوری
١٣٩٦/١١/٠٣
|

497 magentar [ستاره‌شناسی]

ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر
١٣٩٦/١١/٠٣
|

498 porky گوشتالو ، چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣
|

499 uniformism همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

500 choir همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣
|

501 membrane پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣
|

502 interoperability [رایانه و مخابرات]

هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

503 peer مانند ١٣٩٦/١١/٠٣
|

504 scramble [هواپیمایی]
تُند خیزی ، تُند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما

هشدار تندخیزی هواپیما ، هشدار برخاست تند هواپیما ، هشدار برخ ...
١٣٩٦/١١/٠٣
|

505 rally خودرو رانی ، خودرو رانی استقامتی

خودروپیمایی ، خودروپیمایی استقامتی

راهپیمایی(استقامتی) با خودرو
١٣٩٦/١١/٠٣
|

506 paradox ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

507 PCB [برق و الکترونیک]

صفحه مدار چاپی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

508 stand off دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

509 snowmobile خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

510 free climbing آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

511 deadline سَرآمد ، تمام‌شد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

512 non stop پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣
|

513 tower climber برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

514 traverse [کوه‌نوردی]

پَهناگذر ، پهناگذری
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

515 thriller [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

516 feeder [صنعت]
قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ، قطعه‌ پُرکن
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

517 ride گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

518 cover روپوش ، روتختی ، ملافه

سرپناه
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

519 slipper نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

520 spotty پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

521 tycoon کلان سرمایه‌دار ، سرمایه‌دارِ بزرگ/کلان

[خودمانی و عامیانه]
خر پول ، خر مایه ، کله‌گنده ، پولدار کله‌گنده
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

522 all terrain همه جا ، همه جایی

همه جا رو
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

523 canal راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

524 breaking جنجالی

افسارگسیخته
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

525 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

526 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

527 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١
|

528 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

529 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

530 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

531 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

532 resume کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

533 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

534 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

535 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

536 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

537 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

538 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

539 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

540 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

541 robotic روباتی ، روبات‌وار ، روبات‌مانند ، مانند روبات

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

542 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

543 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

544 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

545 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

546 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

547 by به کمک ، با کمک

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

548 keylogger [نوعی برنامهِ رایانه‌ای]

کلیدنگار ، کلید کارنما
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

549 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

550 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

551 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

552 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

553 Archaeopteryx [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

کهن‌بال ، باستانی‌بال، دیرینه‌بال
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

554 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

555 breakthrough خط‌شکن

دستاورد

دستاورد بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

پیشرفت بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

١٣٩٦/١٠/٠٦
|

556 hovering پروازِ ایستا/درجا

ایستا پروازی ، درجا پروازی

هوا ایستایی ، هواشناوری ، شناور در هوا
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

557 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

558 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

559 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

560 stall [هوانوردی]

واماندگی ، درجازدگی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

561 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

562 after burner [هوانوردی]

پس سوز
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

563 as در نقش ، به نقش ، با نقش ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

564 to رو به ، روی سخن با ، خطاب به ، معطوف به

[هنگام نوشیدن و گفتن نام شخصی]
به افتخارِ
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

565 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

566 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

567 renewable بازیافتی ، بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

568 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

569 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

570 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

571 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

572 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

573 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

574 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

575 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

576 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

577 blackman سیاه‌پوش ، آدم سیاهپوش ، مرد سیاهپوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

578 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

579 swap جابجایی

دست به دست کردن/شدن
از این دست به آن دست دادن
این دست آن دست شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

580 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک

سرمایه‌گذاری خطرپذیر/پرخطر/ریسک‌پذیر/پر ریسک
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

581 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

582 transportability تَرابُردپذیری

جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری
جابجایافتگی ، جابجایی‌یافتگی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

583 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

584 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

585 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

586 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

587 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

588 directory راهنما ، راهنمای تلفن

[رایانه]
شاخه
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

589 passenger رهگذر

سوار

[خودرو]
پشت صندلی ، پشتیِ صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

590 upcoming فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

591 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

592 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

593 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

594 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ، روده‌نگاری

نمایش درون روده ، دیدن درون روده
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

595 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

596 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

597 resident پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

598 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

599 rise بَردمیدن ، بَر زدن ، سَر برآوردن ، فراز آمدن

بَر آسمان شدن ، به آسمان پریدن ، به آسمان رفتن ، سر به آسمان گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

600 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

601 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

602 finding پِیِ ، در پی ، جست‌وجویِ ، در جست‌وجوی ، دنبالِ ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

603 wolverine گرگ‌نَما ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

604 coffee mate شیرِ قهوه ، همراه قهوه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

605 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

606 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

607 exposure نورگیری

در برابر نور گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

608 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

609 objective دیداری ، نمایشی

دیده‌شدنی ، در دید ، در چشم

نمادی ، نمودی ، نمود یافته
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

610 informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

611 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

612 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

613 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

614 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١
|

615 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١
|

616 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

617 libration [ستاره‌شناسی،درباره قمر زمین]

رُخ‌گردی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

618 conjunction [ستاره‌شناسی]

هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

619 wanted پیگرد ، در پیگرد ، در دست پیگرد

در تعقیب ، در دست تعقیب
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

620 misfire شکست ، ناکامیابی ، نافرجامی

[نظامی]
شلیک/آتش نافرجام
آتش‌گیری نابجا/نابهنگام/نادرست

[سوخت موتور]
ناسوزی ، بدسوزی
نادرست/نا ...
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

621 probiotic زیست سرشار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

622 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

623 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

624 nocebo زهرنما ، شبه زهر ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

625 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

626 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

627 shutdown بستن

[رایانه]

خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

628 red shift [ستاره‌شناسی]

سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

629 snack bar میان‌وعده فروشی ، تنقلات فروشی

فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

630 beam باریکه

[چیزی که تابش شده]
تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

631 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

632 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

633 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

634 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

635 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

636 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

637 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

638 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

639 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

640 osteoarthritis [بیماری]

ساییدگی استخوان/مفصل
١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

641 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

642 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

643 portfolio [اقتصاد،سهام،سرمایه‌گذاری‌‌،دارایی و ...]

بسته ، سبد ، مجموعه
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

644 homecoming در راه خانه ، رهسپار خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

645 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

646 bookworm [آدم یا شخص]

خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان ، کِرم کتاب ، خَر خوان
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

647 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

648 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذارده ، واگذار شده ، واگذاشته شده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

649 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

650 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

651 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

652 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

653 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

654 time lapse گذر زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

655 lapse گذر زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

656 mechanics کارکردشناسی ، کارایی شناسی
ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی
ابزار/دستگاه کارکردشناسی
شناخت ابزار/دستگاه
شناخت کارکرد ابزار/دستگاه
شناخت کارای ...
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

657 stator [موتور]

ایستانه
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

658 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

659 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

660 water dispenser آب‌ریز ، آب‌خوری ، آب پخش‌کن

جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

661 dimming نورکاهی ، کاهش نور ،کم‌نور سازی ، کم‌سو سازی ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

662 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

663 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

664 derived برآمده(از) ، برخاسته(از)

گرفته(از) ، برگرفته(از)

ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از)
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

665 gradient کشیدگی ، شیب آهسته ، تدریج ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

666 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

667 stand by آماده ، آماده‌باش ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

668 on demand هنگام نیاز ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

669 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

670 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

671 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

672 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی]
بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی
کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

673 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری

کم آبی ، کم آب‌شدگی ، آب از دست‌روی

١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

674 a couple of شماری(از) ، چندتا(از) ، تعدادی(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

675 incoming نزدیک شونده ، پیش‌آیند

فرا رِس ، فرا رسنده ، فرا رو ، پیش رو ، در پیش رو
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

676 take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

677 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

678 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

679 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

680 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

681 band دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

682 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

683 populism [سیاست]

مردم‌فریبی ، عوام‌فریبی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

684 tethering [اینترنت]

پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

685 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

686 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

687 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

688 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

689 positron [ذرات زیراتمی]

پاد الکترون
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

690 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

691 push button فشاری ، ضربه‌ای

دکمه ضربه‌ای ، شَستی فشاری/ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

692 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

693 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی

هوا جنبش‌شناسی ، جنبش‌شناسی هوا ، پویایی‌شناسی هوا
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

694 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

695 hell or high water [اصطلاح]
هر چه(که)بشود ، هر چه(که)پیش بیاید
سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد
در هر شرایطی(که شده)، به هر صورت ممکن ، به هر صورتیک ...
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

696 ivory [رنگ]

استخوانی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

697 lavender [رنگ]

گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

698 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

699 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

700 pilot [بخاری و ابزار گرمایی]

شَمعک
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

701 walking همراه ، همگام ، هم قدم

راه‌پیمایی ، پیاده‌پیمایی ، پرسه‌زنی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

702 morphology ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

703 snowing برف‌ریز ، برف‌ریزان

برف‌بار ، برف‌باری ، برف‌بارش ، برف بارندگی
١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

704 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

705 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

706 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

707 highland بلندی ، زمین بلند ، زمین مرتفع ، ارتفاع
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

708 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

709 dating تاریخ‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

710 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

711 automaton خودکار ، خودکاره ، خود کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

712 cupping بادکشی

[روش سنتی و قدیمی، به پشت کمر فرد] کوزه‌زَنی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

713 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

714 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

715 anarchy آشفتگی ، بی‌سامانی ، بی سر و سامانی

[سیاست]
دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

716 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

717 oreo بیسکویت کِرِم دار ، بیسکویت لایه کرم‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

718 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

719 fact نمود ، گواه ، نشانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

720 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

721 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

722 queen [معمولا برای توصیف مرد]

اِوا ، اِوا خواهر ، زن‌نما ، زن صفت
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

723 intersex میانه جنس ، بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

724 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

725 spike [برق و الکترونیک]

خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

726 medley هم خوانی ، هم خوانندگی

خوانندگی چندنفره/چندنفری/چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

727 amphitheater تالار نمایش ، تالار نمایش پلکانی/پله‌ای

سالن نمایش ، سالن نمایش پلکانی/پله‌ای

تماشاخانه ، تماشاخانه پلکانی/پله‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

728 mix کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

729 alternative جانشین

دگرگزین

دگرگون پذیر ، دگرگون شونده ، تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

730 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

731 benchmarking ابزارسنجی

توان‌سنجی

کارایی‌سنجی ، کارکردسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

732 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

733 geek خوره ، شیفته ، دیوانه ، عشق چیزی یا کاری

[در ترکیب]
-باز
برای نمونه computer geek به معنی رایانه باز ، کامپیوتر باز
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

734 flexible خَمِشی

تاشدنی ، تاشونده

نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

735 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

736 phishing [یک روش کلاهبرداری اینترنتی]

وانمودی ، وانمودین
وانمودگری ، وانمودسازی
داده‌گیری وانمودی/وانمودگرانه
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

737 electrode سَر ، سَرِه ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

738 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

739 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

740 beige [رنگ]

نُخودی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

741 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

742 magenta [رنگ]

سُرخابی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

743 effect دنباله

پدیده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

744 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

745 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

746 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

747 hotspot ناحیه ناآرام

[اینترنت و شبکه]
پخشگاه ، پخش کننده ، دسترس گاه ، نقطه دسترسی

١٣٩٦/٠٨/٢١
|

748 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

749 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

750 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

751 in addition to نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

752 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

753 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

754 diaphragm [کالبدشناسی]
پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی]
نورگیر ، نوربَند
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

755 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو]
بیراهه نَوَرد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

756 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

757 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

758 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

759 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

760 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

761 nozzle [سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

762 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

763 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

764 delay دیرشُد ، دیرآمد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

765 crew [شرکت،سازمان و ...]

نیرو ، نیروها ، نیروی کار/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

766 catalog فهرست نما

دفترچه/کتابچه راهنما

راهنما ، راهنمای کاربرد/کاربردی/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

767 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

768 dressing آرایش ، آراسته‌سازی ، تراش

[در ترکیب]
-آرایی ، -تراشی
برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

769 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

770 parking meter پارک سنج ، دستگاه اندازه‌گیری هزینه پارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

771 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

772 drag [هوانوردی]

پَس ران ، بازدار ، بازدارنده ، جلوگیر
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

773 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

774 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

775 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

776 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

777 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

778 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

779 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

780 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

781 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

782 Parkinsons desease [بیماری]

لرزش اندام ، لَغوِه ، رعشه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

783 SOS پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

784 sympatric هم‌زیستگاه ، هم‌ زیست‌بوم

هم‌میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

785 homopteran [دسته‌بندی و رده‌بندی جانوران]

هم بالان
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

786 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

787 topography زمین‌پیمایی

پدیده‌نگاری ، پدیده جغرافیایی

عارضه‌نگاری ، عارضه جغرافیایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

788 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

789 mayday پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

790 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ، مدارنورد ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

791 extraterrestrial فراخاکی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

792 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

793 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

794 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

795 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

796 carrier جابجاگر ، جابجاکننده
رساننده

[در ترکیب]
-بَر
برای نمونه aircraft carrier به معنی هواپیمابر
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

797 router [رایانه]

رَهیاب
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

798 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

799 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

800 accretion افزایشی ، بَرافزایش ، برافزایشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

801 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

802 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

803 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

804 noise cancelling نوفه‌گیری ، نوفه‌زُدایی

نویزگیری ، نویززدایی

صداگیری ، سر و صدا گیری

از بین بردن صدا/سر و صدا/نوفه/نویز
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

805 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

806 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

807 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

808 exo [پیشوند]

فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

809 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

810 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

811 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

812 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

813 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

814 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

815 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

816 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

817 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

818 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

819 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

820 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

821 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

822 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

823 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

824 terminator [ستاره‌شناسی]

سایه مرز ، مرز روشنایی و سایه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

825 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هِجا ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

826 aberration آشفتگی ، کجی ، کج شدگی ، بهم ریختگی ، درهم شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

827 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

828 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

829 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

830 doping [ورزش]

نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

831 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

832 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

833 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

834 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

835 flux شارش ، شاریدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

836 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

837 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

838 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

839 ramp up افزایش ناگهانی/یکباره/آزمایشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

840 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

841 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

842 Its none of my business به من چه ، به من ربطی ندارد ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

843 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

844 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

845 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

846 robocop پلیس آهنی ، پلیس رباتی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

847 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

848 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

849 teal [رنگ]
سبزآبی دودی ، سبزآبی خاکستری ، سبزآبی رو به خاکستری
یشمی دودی ، یشمی خاکستری ، یشمی رو به خاکستری
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به ...
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

850 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

851 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

852 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

853 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو]

سرنشین بچه ، بچه سوار خودرو ، بچه در خودرو ، بچه توی خودرو
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

854 wizard [رایانه]

راهنما ، برنامه راهنما
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

855 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

856 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

857 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

858 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

859 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

860 bourgeois سرمایه‌دار ، کاسب ، مالک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

861 secular [سیاست و حکومت]

دین ناوابسته ، دین نامَدار
دین از سیاست جداخواه ، دین از سیاست جدااِنگار ، دین از سیاست جداگرا
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

862 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

863 come on [حالت دستوری و امری]

زود باش ، شتاب کن ، عجله کن
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

864 No way هیچگاه ، هیچ هنگام ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

865 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

866 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

867 mechanism کارکرد ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

868 mechanical ابزاری ، دستگاهی

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

869 holding company شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

870 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

871 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

872 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

873 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

874 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

875 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

876 forum میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایشگاه

تالار گفتگو ، انجمن گفتگو ، اتاق گفتگو
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

877 blood [در ترکیب]

هم خون ، تَنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

878 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

879 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

880 disorder [پزشکی]

نارسایی ، بدکاری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

881 hyper فرا ، بسیار ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

882 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

883 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

884 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار

بستر مشترک ، زیرساخت مشترک ، زیرساختار مشترک
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

885 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

886 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[در ترکیب]
چند ، مشترک
برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت ، بستر مشت ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

887 crossover [خودرو]

شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

888 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

889 news feed خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

890 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

891 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

892 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

893 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

894 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

895 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

896 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

897 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

898 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

899 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

900 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

901 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

902 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

903 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

904 filament [ابزارهای نوری ]
رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی]
سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

905 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

906 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

907 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

908 here we go بزن که بریم ، بزن که رفتیم ، برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

909 schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

910 hypnotism خواب‌وارگی ، خواب‌نمایی

خواب‏گری ، خواب‌کردگی ، خواب‌انگیزی ، خواب‌القایی
١٣٩٦/٠٨/١٣
|

911 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

912 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

913 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

914 shuttle [ابزار و دستگاه و وسیله جابجایی‌]

رفت‌وبرگشت ، رفت‌وبرگشتی
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

915 positive مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوش‌بین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

916 negative منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

917 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

918 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١
|

919 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

920 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١
|

921 united هم‌پیوند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

922 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

923 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

924 trailer دنباله

[خودرو و وسیله جابجایی]
بارکِش

[سینما و فیلم]
پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش بلند
١٣٩٦/٠٨/١١
|

925 teaser پیام بازرگانی نمایشی ، پیام بازرگانی تلویزیونی

آگهی نمایشی ، آگهی تلویزیونی

[سینما و فیلم]
پیش‌پرده ، پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش کوتاه ، ...
١٣٩٦/٠٨/١١
|

926 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١
|

927 dessert پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

928 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

929 stress فشار روانی ، تنش روانی ، تنش عصبی ، تنش روحی

[زبان‌شناسی و آواشناسی]
فشار آوا ، فشار صدا ، تکیه صدا ، تاکید صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

930 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

931 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

932 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١
|

933 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١
|

934 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١
|

935 genome ژنگان ، ژن گاه ، ژن نامه ، ژن نما

گنجینه ژنی ، مجموعه ژنی ، ذخیره‌گاه ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

936 corpus [زبان‌شناسی]

پیکره(زبانی) ، مجموعه(زبانی)
١٣٩٦/٠٨/١١
|

937 entry [واژه‌نامه و دیکشنری]

سَرواژه
١٣٩٦/٠٨/١١
|

938 tap [رایانه]

زبانه ، برگه ، سربرگ
١٣٩٦/٠٨/١١
|

939 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

940 wafer [رایانه]

پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

941 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

942 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

943 die [رایانه]

بستر ، بستر تراشه
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

944 landscape [رایانه]
افقی ، خوابیده ، به پهلو
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

945 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

946 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

947 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

948 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

949 entanglement گیر کردگی ، گیر افتادگی

درهم تنیدگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

950 hybrid دو کاره ، دو کاربُرده ، دو کاربردی ، دو کارکردی
چند کاره ، چند کاربرده ، چند کاربردی ، چند کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی

[خودرو] ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

951 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

952 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

953 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

954 multiplex همپارچگی
همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

955 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

956 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

957 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

958 paleo پیشین

کهنه ، کهن

پارینه ، دیرین ، دیرینه
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

959 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

960 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

961 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

962 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

963 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

964 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

965 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

966 billboard آگهی نما ، تابلوی آگهی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

967 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

968 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

969 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

970 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

971 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

972 data sheet داده‌نما ، برگه داده(ها) ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

973 check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

974 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

975 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

976 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

977 stand up comedy نمایش شاد ایستاده/سرَپا/سرپایی

نمایش طنز ایستاده/سرپا/سرپایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

978 portrait [رایانه]
ایستاده ، از درازا

[عکاسی]
رخ نما ، رخ نمایه ، نمای رخ ، رخ انداز ، رخ نگاره، چهره نما ، چهره نگاره
نمای ایستاده ، عکس ایستا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

979 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

980 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

981 tablet رایانه دستی تخت ، رایانه تخته‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

982 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

983 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری

حالت گرایی ، تجلی گرایی

آب و تاب نمایی

هیجان گرایی/نمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

984 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

985 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

986 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند

اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

987 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

988 comic strip داستان نمایشی دنباله‌دار ، داستان تصویری دنباله‌دار ، داستان نقاشی شده دنباله‌دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

989 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

990 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

991 accord [ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

992 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی

انحصار ، انحصارگرایی

اقتدار ، اقتدارگرایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

993 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

994 celebrity چهره سرشناس

سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

995 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

996 overhead سربالا ، بر فراز ، رو سر ، رو سری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

997 playable نمایشی ، نمایش پذیر

پخشی ، پخش شدنی

اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

998 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

999 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1000 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1001 Pleiades [ستاره شناسی]

هفت خواهران
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1002 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر

جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر

ناشکافتنی ، شکاف ناپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1003 غنی سازی بارورسازی

توانمندسازی

ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1004 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1005 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1006 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1007 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1008 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1009 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1010 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1011 enrichment بارورسازی

توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1012 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1013 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1014 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1015 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1016 lithography [چاپ]
سنگ‌نگاری

[طراحی پردازنده رایانه]
الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری
چاپ الگو/طرح/نقشه

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1017 head up [نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1018 velociraptor [گونه‌ای از دایناسورها]

شکارگر چالاک/سرعتی

شکارچی چالاک/سرعتی

رباینده چالاک/سرعتی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1019 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1020 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1021 interaction سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
ر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1022 action کارکرد

[سبک فیلم]
زد و خورد ، پُر زد و خورد ، پربرخورد ، پرتکاپو ، پرجنبش ، پر جنب‌وجوش
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1023 socket [پردازنده رایانه]

پایه ، بستر ، نشیمنگاه ، جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1024 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1025 issue واگذاردن ، واگذاشتن ، واگذار کردن

در دسترس گذاردن/گذاشتن/نهادن

در اختیار گذاردن/گذاشتن/نهادن
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1026 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1027 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه پذیرش/مُجاز

دامنه پذیرش/مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1028 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1029 ankylosaurus سوسمار/مارمولک خمیده

سوسمار/مارمولک گوژپشت

سوسمار/مارمولک قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1030 dinosaur سوسمار ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1031 hatchback گوژپشت ، قوزی

[خودرو]
بی صندوق ، بدون صندوق(عقب)

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1032 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1033 hooligan [فوتبال]

هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1034 propaganda سر و صدا ، سر و صدای بیهوده ، سر و صدا راه‌اندازی
غوغا ، غوغاگری ، غوغا راه‌اندازی
قیل و قال ، قیل و قال گری ، قیل و قال راه‌اندازی
هوچی گر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1035 pantomime نمایش اشاره ای

بازی بی‌گفتار/بی‌صدا

بازیگری بی‌گفتار/بی‌صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1036 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1037 relay بازپخشی ، بازپخش کننده

بازفرست ، بازفرستی ، بازفرستنده

رساننده ، باز رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1038 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1039 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1040 connecting rod دسته پیستون ، میل پیستون ، میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1041 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1042 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1043 pylon [هواپیما]

گیره ، پایه ، آویزه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1044 suspension [خودرو]

زیربندی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1045 switching مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1046 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1047 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1048 underbody [خودرو]

زیر تنه ، زیر بدنه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1049 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری

رانش

هدایت پذیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1050 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[اینترنت و وب]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1051 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1052 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1053 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1054 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی]

نمایشی ، پخشی ، پخش شونده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1055 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1056 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، بازگذاری ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1057 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1058 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1059 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1060 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1061 gallery نمایشگاهِ عکس/خودرو/هنری

تالار هنری ، کارگاه هنری/نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1062 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1063 featured ویژه

نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1064 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1065 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1066 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1067 hub پخشگاه ، میان گاه ، پیوندگاه ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1068 phonics آواشناسی

شناخت آوا/صدا

دانش شناخت آوا/صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1069 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1070 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1071 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1072 driver راه‌انداز ، کارانداز

گرداننده ، سرپرست ، مسئول

[در ترکیب]
-ران ، -گردان ، -چرخان
برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1073 backup پشتیبانی ، کمکی ، جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1074 stereo [صدا]

دوکاناله ، دوکانالی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1075 profile شناسه

ویژگی ، مشخصه ، مشخصات

حالت ، وضعیت

[صنعت و ساختمان]
قوطی آهنی/پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1076 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1077 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1078 responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1079 transition روند ، روند آهسته/آرام/تدریجی
روندی ، رونده
دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی
آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده
آرام گذر ، آرام رو
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1080 stand alone خود ایستا ، خود بَسَنده ، خود وابسته ، به خود وابسته ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1081 hitman آدمکش ، آدمکش مزدور ، آدمکش اجیر(شده) ، آدمکش اجاره‌ای

تبهکار ، جنایتکار
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1082 selfie خویش انداز , عکس خویش انداز ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1083 estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1084 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1085 aphelion بیشینه مداری‌‌ ، بیرون‌زدگی مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1086 perihelion کمینه مداری(خورشید) ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1087 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1088 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1089 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1090 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

[در ترکیب]
-پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو
برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مریخ نورد ، مریخ گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1091 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ، زمین رو ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1092 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1093 parallax دیدگشت ، جایگشت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1094 perspective فرادید ، فرانگاه ، فرانما ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1095 panorama سراسر نما

نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1096 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1097 pan [فیلمبرداری]

افق گرد ، افق گردی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1098 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1099 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1100 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1101 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1102 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1103 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1104 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی
انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری کار با بدن انسان
دانش هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1105 necrosis بافت تباهی

تباهی بافت ، نابودی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1106 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1107 budget هزینه‌گذاری ، هزینه گذاشتن

[اقتصاد]
هزینه‌ ، هزینه‌کَرد ، هزینه‌شُد

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1108 monitoring نمایشگری

بررسی

دیدزنی ، پایشگری ، زیر نظر گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1109 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1110 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1111 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1112 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1113 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1114 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1115 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1116 theater نمایش

تالار/سالن نمایش
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1117 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1118 array چینه ، چینش ، چیدمان

دسته ، گروه
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1119 brand نماد بازرگانی ، نماد تجاری ، نماد صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1120 showman نمایش‌پرداز ، نمایش‌گردان ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1121 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1122 comedian طنزپیشه ، طنزپرداز ، بازیگر طنز ، هنرپیشه طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1123 start up کار اندازی ، به کار اندازی ، به راه‌اندازی

[کار آفرینی]
نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار ، تازه راه‌انداز ، تازه پاگرفته
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1124 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1125 spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1126 on the go در راه

همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1127 hack [ رایانه ]

رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1128 first things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1129 resolution حل‌وفصل

[نمایشگر رایانه و تلویزیون]

خوانایی ، دقت نمایش ، جدانمایی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1130 flashback [سینما و فیلم]

گذشته نما ، نمایش بخشی از گذشته در هنگام نمایش فیلم
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1131 forward [رایانه]

بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1132 favourite دوست داشته

گزیده(شده) ، گزینش شده

پسندیده ، پسند شده ، پسند کرده ، مورد پسند
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1133 engaged درگیر(شده)

نامزد ، برگزیده(شده) ، گزیده(شده) ، گزینش شده

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1134 omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1135 real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1136 render [رایانه]
پرداخت ، پردازش
نماپردازی
نمایش بافت
بافت‌نمایی/پردازی/گذاری/پوشانی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1137 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1138 charismatic گیرا ، کِشَنده ، جذاب ، جذب کننده ، جلب کننده ، جلب‌توجه کننده

اثرگذار ، تاثیرگذار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1139 charisma گیرایش ، کشش ، کشندگی ، جلب ، جلب‌توجه

اثرگذاری ، تاثیرگذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1140 leasing کرایه‌فروشی

فروش کرایه‌ای/اجاره‌ای/اعتباری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1141 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1142 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1143 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1144 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1145 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1146 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1147 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1148 commission کارگروه ، گروه کاری ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1149 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده

به طور شایسته/درخور/پسندیده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1150 overwhelming سرکوب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1151 infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1152 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1153 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1154 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1155 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1156 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1157 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1158 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1159 presentation نشان دهی ، نمایش‌دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1160 presenting نشانگر ، نشان دهنده ، نمایشگر ، نمایش دهنده ، نمایانگر

ارائه‌دهنده
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1161 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1162 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1163 modulation بخش‌بندی

سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی

١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1164 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1165 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1166 benefit سود ، سودمندی ، فایده

امتیاز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1167 recovery room اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1168 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1169 authentication شناسایی ، شناسه‌نمایی ، شناسه‌سنجی ، هویت سنجی ، نمایش هویت

تایید ، احراز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1170 identification شناسه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1171 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1172 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1173 context نوشته ، نوشتار

شرایط ، حال و هوا
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1174 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1175 sub فرو ، فرودست ، زیردست ، پایین دست

کنار ، کناری ، کناردست

زیرشاخه ، شاخه فرعی

فرعی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1176 dispatch پخش بار /نیرو/برق

برق‌رسانی ، نیرو رسانی

پخش ، پخش سازی ، پخش کردن ، تقسیم

رساندن
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1177 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1178 campaign [سیاست]

کارزار ، جنبش
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1179 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه تحمیل ، گروه تحمیل رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

1180 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، خارج شدگی

درآمدگی ، از جا درآمدگی ، دررفتگی ، از جا دررفتگی
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

1181 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣
|

1182 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1183 capturing ضبط ، تصویرگیری

گیراندازی

[در ترکیب]
-گیری ، -گیراندازی ، -سِتانی
برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکتر ...
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1184 shale ماسه‌سنگ ، سنگ رُس ، سنگ رُسی ، لایه رس ، لایه رسی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1185 organic زیستی

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد ، طبیعی کِشت ، طبیعی کاشت
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1186 modernism پیشرفت‌گرایی

پیشرفتگی ، پیشرفته‌شدگی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1187 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1188 drilling سوراخ‌زَنی ، سوراخ‌کَنی ، سوراخ‌کاری

[صنعت نفت]
چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1189 popsicle آبنبات دسته چوبی

بستنی دسته چوبی

یخمَک ، نوشمَک یخی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1190 crosstalk [پیام ، سیگنال ، صدا]

هم‌افتادگی ، روی هم افتادگی ، درهم رَوی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1191 embedded درونی ، درون‌ساز ، درون‌ساخته ، درون‌سازی شده

جاساز ، جاساز شده ، جاسازی شده ، درون جاسازی شده ، درون کار گذاشته
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1192 crowdsourcing انبوه‌سپاری ، انبوه برون‌سپاری

برون‌سپاری انبوه/گروهی/جمعی

گروه‌سپاری ، گروهی‌سپاری

جمع‌سپاری ، جمعی‌سپاری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1193 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1194 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1195 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1196 suburban کنار شهری

پیراشهری ، پیرامون شهری ، دُور شهری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1197 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

1198 endangered رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

1199 bionics زیست‌سازه پژوهی
زیست‌ابزار شناسی ، زیست‌ابزار پژوهی
شناخت کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
پژوهش کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
شناخت کارکرد زیست ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

1200 hitch hike رایگان‌سَواری ، مفت‌سواری

جابجایی به روش رایگان‌سواری ، جابجایی به روش مفت‌سواری

سفر به روش رایگان سواری ، سفر به روش مفت‌سواری
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1201 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١
|