انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 run [رنگ] شُره ، شُره داشتن ١٣٩٧/٠٣/٣٠

2 primer پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠

3 modifier کاهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠

4 antiwear ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠

5 are you kidding me سَر به سَرم میذاری؟ ، شوخی میکنی؟ منو دست میندازی؟ ١٣٩٧/٠٣/٣٠

6 unexpectedness ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧

7 long lasting دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٣/٢٧

8 all at once به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦

9 same here من هم همچنین ، من هم همین‌جور ، من هم همین‌طور ١٣٩٧/٠٣/٢٦

10 regolith سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦

11 cohabitation هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥

12 summit نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥

13 Be a match for someone [در حالت مقایسه دو یا چند شخص با هم] اندازه کسی بودن ، در حد و اندازه کسی بودن ١٣٩٧/٠٣/٢١

14 Be under the impression that به خیال اینکه ... بودن ، به این خیال که ... بودن ، به این خیال بودن که ... ١٣٩٧/٠٣/٢١

15 Its not for nothing that الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١

16 finisher پایان دهنده ١٣٩٧/٠٣/٢١

17 demoulding قالب‌زُدایی ١٣٩٧/٠٣/٢١

18 اکتسابی گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١

19 parameter اندازه ١٣٩٧/٠٣/٢١

20 induction [برق و الکترونیک] دراَندازی ، دراَندازش ، دراَنداختگی ، انگیختگی ، واداشتگی ١٣٩٧/٠٣/٢١

21 pleiotropism چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١

22 pleiotropy چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١

23 tomography لایه‌نگاری ، عکس‌برداری لایه‌ای ١٣٩٧/٠٣/١٦

24 bumblebee زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦

25 a few یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥

26 triceratops [دایناسور] سَر سه شاخ ، کَله سه شاخ ١٣٩٧/٠٢/١٩

27 cryptozoology نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩

28 tit for tat این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩

29 power bank شارژ همراه ، شارژر همراه ١٣٩٧/٠٢/١٩

30 conglomerate خوشه ١٣٩٧/٠٢/١٧

31 hologram فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧

32 viral [اینترنت] داغ ١٣٩٧/٠٢/١٥

33 scrolling لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١

34 docking [فضا] پیوند ، پیوست ، پهلوگیری ١٣٩٧/٠٢/١٠

35 epipaleolithic فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣

36 spectral شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠

37 endochondral درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨

38 ossification استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨

39 breaking news خبر جنجالی ، اخبار جنجالی ١٣٩٦/١٢/٢٢

40 donation کمک‌رسانی ، کمک هزینه‌ای ، کمک پولی ، کمک مالی ١٣٩٦/١٢/٢٢

41 feminism برابری جنسیتی زن و مرد ، برابری حقوق زن و مرد ١٣٩٦/١٢/١٨

42 insider افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦

43 conductor [تلویزیون و رادیو] برنامه‌چین ، برنامه‌گذار ١٣٩٦/١٢/١٦

44 monopoly ویژه‌شدگی ، تک قطبی ١٣٩٦/١٢/١٤

45 schematic نمایی ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠

46 cheap [فیلم یا هنر] بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل ١٣٩٦/١٢/٠٤

47 cryptocurrency رمز ارز ١٣٩٦/١٢/٠٤

48 asymmetric ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١

49 author پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١

50 armature [برق] هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده ١٣٩٦/١٢/٠١

51 adventitious رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی] ناجور ، ریشه و جوانه ناجور/نابجا روییده
١٣٩٦/١٢/٠١

52 administration گردانندگی ، رسیدگی ، کاردانی ١٣٩٦/١٢/٠١

53 appendix پی افزود

[پزشکی] فزون روده ، روده کور
١٣٩٦/١٢/٠١

54 abruption گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١

55 apartheid جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١

56 appointment دیدار ، جای دیدار ، قرار دیدار ، وعده‌گاه ١٣٩٦/١٢/٠١

57 logging گزارش‌گیری ، گزارش‌دهی ١٣٩٦/١١/٢٥

58 leading [آمار و اقتصاد] پیش‌نگر ١٣٩٦/١١/١٨

59 departed جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢

60 drain [الکترونیک و برق] جریان‌کِشی ، جریان کشیدن ١٣٩٦/١١/١١

61 covered با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠

62 ahead پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/١١/١٠

63 brute force [رایانه و شبکه] نوعی روش رخنه‌گری به نام جستجوی فراگیر ١٣٩٦/١١/٠٦

64 canalization سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤

65 as you wish [اصطلاح] هر جور (که) دوست داری ، هر جور که می‌خواهی ، هر جور (که) میل شماست ١٣٩٦/١١/٠٣

66 binding پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣

67 nucleosynthesis هسته‌زایی ١٣٩٦/١١/٠٣

68 aspect نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣

69 lithification سنگ‌سازی ١٣٩٦/١١/٠٣

70 eukaryote [زیست‌شناسی] هسته‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣

71 archaea /aːrˈkiːə/

[زیست‌شناسی] باستانیان ، دیرینه‌گان
١٣٩٦/١١/٠٣

72 bioarchaeology زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی ١٣٩٦/١١/٠٣

73 agnosticism ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣

74 take it easy [اصطلاح] بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش ١٣٩٦/١١/٠٣

75 uncommon نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣

76 tectonic زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣

77 coloring رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣

78 zombie مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣

79 tagging برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣

80 misbehaving بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣

81 walking پَرسه‌زنی ١٣٩٦/١١/٠٣

82 allometric دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣

83 probiotic پُر ریز مغذی ١٣٩٦/١١/٠٣

84 coking [معدن] کُک سازی ١٣٩٦/١١/٠٣

85 sealed کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣

86 chip [فوتبال] ضربه نوک پا ١٣٩٦/١١/٠٣

87 shotgun تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣

88 bioluminance زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣

89 by با کمک ١٣٩٦/١١/٠٣

90 intercooler [خودرو] خنک کننده درونی ١٣٩٦/١١/٠٣

91 magentar [ستاره‌شناسی] ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر ١٣٩٦/١١/٠٣

92 porky چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣

93 uniformism همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣

94 choir همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣

95 membrane پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣

96 interoperability [رایانه و مخابرات] هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی ١٣٩٦/١١/٠٣

97 peer مانند ١٣٩٦/١١/٠٣

98 scramble [هواپیمایی] تُند خیزی ، تند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما ، هشدار برخاست سریع هواپیما ١٣٩٦/١١/٠٣

99 rally خودروپیمایی ، راهپیمایی با خودرو ١٣٩٦/١١/٠٣

100 paradox ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣

101 drilling سوراخ‌کاری ١٣٩٦/١١/٠٣

102 PCB [رایانه] صفحه مدار چاپی ١٣٩٦/١١/٠٣

103 stand off دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣

104 snowmobile خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣

105 free climbing آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣

106 deadline سر آمد ١٣٩٦/١١/٠٣

107 non stop پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣

108 tower climber برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣

109 traverse [کوه‌نوردی] پَهناگذر ، پهناگذری ١٣٩٦/١٠/٣٠

110 thriller [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠

111 feeder [صنعت] قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ١٣٩٦/١٠/٣٠

112 ride گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠

113 cover روتختی ، ملافه

روپوش
١٣٩٦/١٠/٣٠

114 slipper نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠

115 spotty پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠

116 aerodynamics هوا جنبش‌شناسی ١٣٩٦/١٠/٣٠

117 tycoon سرمایه‌دار بزرگ ، کلان سرمایه‌دار ١٣٩٦/١٠/٣٠

118 all terrain همه جا ، همه جایی ، همه جا رو ١٣٩٦/١٠/٣٠

119 canal راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠

120 breaking افسارگسیخته

جنجالی
١٣٩٦/١٠/٢٩

121 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠

122 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠

123 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١

124 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩

125 USSD [موبایل]

unstructured supplementary service data
١٣٩٦/١٠/٠٩

126 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩

127 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩

128 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩

129 resume پیشینه کاری ، کارنامه ، کارنامه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩

130 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩

131 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩

132 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩

133 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩

134 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩

135 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩

136 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩

137 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩

138 robotic روباتی ، روبات‌مانند

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩

139 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩

140 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩

141 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦

142 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦

143 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦

144 by به کمک ، به دست

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦

145 keylogger [رایانه] کلیدنما

نوعی برنامه جاسوسی رایانه‌ای که کلیدهای فشار داده شده صفحه‌کلید را به سازنده برنامه گزارش می‌دهد
١٣٩٦/١٠/٠٦

146 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦

147 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦

148 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦

149 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦

150 Archaeopteryx ɑːrkiːˈɒptərɪks

کهن بال ، باستانی بال
١٣٩٦/١٠/٠٦

151 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦

152 breakthrough دستاورد ١٣٩٦/١٠/٠٦

153 hovering هواایستایی ، پرواز ایستا ١٣٩٦/١٠/٠٦

154 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦

155 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤

156 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤

157 stall [هوانوردی] واماندگی ١٣٩٦/١٠/٠٤

158 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤

159 after burner [هواپیمایی] پس سوز ١٣٩٦/١٠/٠٤

160 meditation تامل ١٣٩٦/١٠/٠٤

161 as در نقش

به نقش ، با نقش
١٣٩٦/١٠/٠٤

162 to رو به

معطوف به

خطاب به
١٣٩٦/١٠/٠٤

163 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤

164 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤

165 renewable بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤

166 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤

167 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤

168 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤

169 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤

170 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤

171 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠

172 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠

173 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠

174 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠

175 blackman مرد سیاه‌پوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠

176 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠

177 swap جابجایی ، جابجا کردن/شدن

دست به دست کردن/شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧

178 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک ١٣٩٦/٠٩/٢٧

179 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧

180 transportability ترابردپذیری ١٣٩٦/٠٩/٢٧

181 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧

182 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧

183 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

184 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦

185 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦

186 directory [رایانه] شاخه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

187 passenger رهگذر

سوار

[خودرو] پشت صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦

188 upcoming فرا رو ، فرارس ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦

189 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥

190 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥

191 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥

192 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ١٣٩٦/٠٩/٢٥

193 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥

194 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

195 resident پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥

196 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

197 rise بَردمیدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

198 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥

199 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥

200 finding در جستجوی ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥

201 wolverine گرگ نما ١٣٩٦/٠٩/٢٥

202 coffee mate شیرِ قهوه

همراه قهوه
١٣٩٦/٠٩/٢٥

203 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥

204 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥

205 exposure نورگیری ١٣٩٦/٠٩/٢٤

206 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤

207 objective دیداری ، نمایشی

نمودی ، نمود یافته

تماشایی
١٣٩٦/٠٩/٢٤

208 Informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧

209 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧

210 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧

211 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧

212 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١

213 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١

214 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠

215 libration [ماه،قمر زمین] رُخ‌گردی ١٣٩٦/٠٩/١٠

216 conjunction [ستاره‌شناسی] هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری ١٣٩٦/٠٩/١٠

217 wanted پیگرد ١٣٩٦/٠٩/١٠

218 misfire ناکامیابی ، نافرجامی

شلیک نافرجام
١٣٩٦/٠٩/١٠

219 probiotic زیست سرشار ١٣٩٦/٠٩/١٠

220 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠

221 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠

222 nocebo US ---> nō'sēbō

UK ---> nəˈsiːbəʊ

زهرنما ، شبه زهر
١٣٩٦/٠٩/١٠

223 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠

224 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠

225 shutdown بستن

[رایانه] خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦

226 red shift [ستاره‌شناسی] سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ ، انتقال سرخ ١٣٩٦/٠٩/٠٤

227 snack bar میان‌وعده فروشی ، میان‌وعده سرا ، فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات ١٣٩٦/٠٩/٠٤

228 beam باریکه

[چیزی که تابش شده] تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤

229 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤

230 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤

231 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤

232 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣

233 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣

234 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣

235 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣

236 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣

237 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢

238 osteoarthritis [بیماری] ساییدگی مفصل ، ساییدگی استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢

239 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١

240 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١

241 portfolio سبد سهام ١٣٩٦/٠٩/٠١

242 homecoming در راه خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١

243 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١

244 bookworm [آدم یا شخص] خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان

این واژه به معنی خرخوان نیست ، چون خرخوان تنها برای کتاب‌های آموزشی و درسی بک ...
١٣٩٦/٠٩/٠١

245 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١

246 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذار شده ، واگذارده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠

247 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠

248 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩

249 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩

250 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩

251 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩

252 time lapse گذر زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩

253 lapse گذر زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩

254 mechanics ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی

کارکردشناسی
١٣٩٦/٠٨/٢٩

255 stator [موتور] ایستانه ١٣٩٦/٠٨/٢٩

256 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩

257 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩

258 water dispenser آب پخش‌کن ، جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب ١٣٩٦/٠٨/٢٨

259 dimming نورکاهی ، کاهش نور ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

260 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

261 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨

262 derived برآمده(از) ، برخاسته(از) ، برگرفته(از) ، گرفته(از) ، ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨

263 gradient کشیدگی

تدریج
١٣٩٦/٠٨/٢٨

264 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨

265 stand by آماده‌باش ، آماده به کار ١٣٩٦/٠٨/٢٨

266 on demand هنگام نیاز ١٣٩٦/٠٨/٢٨

267 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨

268 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨

269 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

270 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی] بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی ، کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨

271 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری ، آب از دست‌روی ، کم آبی ، کم آب‌شدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

272 a couple of شماری ، شماری از ، چندتا ، چندتا از ، تعدادی از ١٣٩٦/٠٨/٢٨

273 incoming فرارس ، فرارو ، پیش رو ١٣٩٦/٠٨/٢٨

274 Take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨

275 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

276 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧

277 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

278 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧

279 band دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٢٧

280 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

281 populism [سیاست] مردم‌فریبی ، عوام‌فریبی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

282 tethering [اینترنت] پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

283 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

284 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧

285 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧

286 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧

287 positron [ذرات زیراتمی] پاد الکترون ١٣٩٦/٠٨/٢٧

288 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧

289 push button شستی فشاری

فشاری ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧

290 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧

291 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی ، هواجُنبی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

292 aerodynamic هواپویا ، هواشکاف ١٣٩٦/٠٨/٢٧

293 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧

294 hell or high water [اصطلاح]
هر چه بشود ، هر چه پیش بیاید

سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد

در هر شرایطی ، به هر صورت ممکن
١٣٩٦/٠٨/٢٧

295 ivory [رنگ] استخوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

296 lavender [رنگ] گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ ١٣٩٦/٠٨/٢٧

297 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

298 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧

299 pilot [بخاری و ابزار گرمایی] شمعک ١٣٩٦/٠٨/٢٧

300 walking راه‌پیمایی

همگام ، همراه
١٣٩٦/٠٨/٢٧

301 master welding current meter سنجشگر اصلی جریان جوشکاری ، جریان‌سنج اصلی جوشکاری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

302 morphology ساختارشئاسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦

303 snowing برف ریزان ١٣٩٦/٠٨/٢٦

304 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦

305 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤

306 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤

307 highland [زمین‌شناسی]
بلندی ، زمین بلند

ارتفاع ، زمین مرتفع
١٣٩٦/٠٨/٢٤

308 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

309 dating تاریخ‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

310 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤

311 automaton خودکاره ١٣٩٦/٠٨/٢٤

312 cupping بادکشی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

313 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤

314 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤

315 anarchy آشفتگی

دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤

316 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

317 oreo بیسکویت کرم دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤

318 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

319 fact نمود ، گواه ، نشانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤

320 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣

321 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣

322 queen اِوا ، اِوا خواهر ١٣٩٦/٠٨/٢٣

323 intersex بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣

324 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣

325 spike [برق و الکترونیک] خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی ١٣٩٦/٠٨/٢٣

326 medley [آهنگ و موسیقی] هم خوانی ، هم خوانندگی ، خوانندگی چندتایی ، خوانندگی چندنفری/چندنفره ١٣٩٦/٠٨/٢٣

327 amphitheater تالار نمایش پله‌ای/پله‌دار

سالن نمایش پله‌ای/پله‌دار

تماشاخانه پله‌ای/پله‌دار
١٣٩٦/٠٨/٢٣

328 mix کنار هم گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٣

329 alternative دگرگزین ، دگرگون شونده ، دگرگون پذیر

تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣

330 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢

331 benchmarking کارایی سنجی ، کارکرد سنجی

توان سنجی

ابزارسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

332 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

333 geek خوره ، شیفته

عشق چیزی یا کاری

در ترکیب با معنای پسوندی -باز

برای نمونه computer geek به معنی خوره رایانه ، شیفته رایانه ، عشق را ...
١٣٩٦/٠٨/٢٢

334 flexible نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده

تاشدنی ، تاشونده

خمشی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

335 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢

336 phishing وانمودگری ، وانمودسازی

کلاهبرداری وانمودی/وانمودگرانه ، فریب دهی وانمودی/وانمودگرانه ، گول زنی وانمودی/وانمودگرانه

داده‌گیری وانمودی/وا ...
١٣٩٦/٠٨/٢٢

337 electrode سر ، سره ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢

338 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢

339 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢

340 beige [رنگ] نخودی ١٣٩٦/٠٨/٢١

341 moderator کاهنده ، سرعت کاه ١٣٩٦/٠٨/٢١

342 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١

343 magenta [رنگ] سُرخابی ١٣٩٦/٠٨/٢١

344 effect دنباله

پدیده
١٣٩٦/٠٨/٢١

345 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١

346 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١

347 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١

348 hotspot [اینترنت و شبکه] پخشگاه ، پخش کننده ، دسترس گاه ، نقطه دسترسی ، نقطه تماس

ناحیه ناآرام
١٣٩٦/٠٨/٢١

349 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١

350 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١

351 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١

352 in addition to افزون بر ، افزون بر این ، نیز ١٣٩٦/٠٨/٢١

353 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١

354 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١

355 diaphragm [کالبدشناسی] پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی] نورگیر ، نوربند
١٣٩٦/٠٨/٢١

356 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو] بیراهه نورد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١

357 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١

358 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١

359 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١

360 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١

361 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١

362 nozzle سَرِه (به معنی سر یا نوک چیزی) ١٣٩٦/٠٨/٢١

363 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١

364 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١

365 delay دیرشُد ، دیرآمد ١٣٩٦/٠٨/٢١

366 crew [شرکت،سازمان و ...] نیرو ، نیروی کار ،نیروی کاری ، نیروها ١٣٩٦/٠٨/٢١

367 catalog فهرست نما

راهنما ، راهنمای کاربرد ، راهنمای کاربردی ، راهنمای کاری

دفترچه راهنما ، کتابچه راهنما
١٣٩٦/٠٨/٢١

368 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١

369 dressing آرایش ، تراش

برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١

370 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١

371 parking meter پارک سنج ١٣٩٦/٠٨/٢١

372 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١

373 drag [هوانوردی] پَس ران ، بازدارنده ، جلوگیر ١٣٩٦/٠٨/٢١

374 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١

375 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠

376 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠

377 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠

378 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠

379 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠

380 Electrically به روش برقی ١٣٩٦/٠٨/٢٠

381 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠

382 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠

383 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠

384 Parkinsons desease [بیماری] لرزش اندام ، لغوه ، رعشه ١٣٩٦/٠٨/٢٠

385 SOS پیام کمک ، پیام هشدار ، پیام فوری ، پیام اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠

386 sympatric هم زیست‌بوم ، هم زیستگاه

هم میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩

387 Homoptera هم بالان ١٣٩٦/٠٨/١٩

388 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩

389 topography زمین‌پیمایی ، عارضه‌نگاری ١٣٩٦/٠٨/١٩

390 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩

391 mayday پیام کمک ، پیام هشدار ، پیام فوری ، پیام اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩

392 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ١٣٩٦/٠٨/١٩

393 extraterrestrial فراخاکی ، ١٣٩٦/٠٨/١٩

394 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩

395 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩

396 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩

397 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩

398 carrier جابجاگر ، رساننده ١٣٩٦/٠٨/١٩

399 router [رایانه] رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩

400 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩

401 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩

402 accretion برافزایش ١٣٩٦/٠٨/١٩

403 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی
١٣٩٦/٠٨/١٩

404 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩

405 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩

406 noise cancelling نویزگیری ، نویزبرداری ، نویززدایی ١٣٩٦/٠٨/١٩

407 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩

408 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩

409 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩

410 exo [پیشوند] فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از ١٣٩٦/٠٨/١٩

411 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩

412 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩

413 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩

414 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩

415 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩

416 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩

417 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩

418 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨

419 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨

420 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨

421 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨

422 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨

423 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨

424 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨

425 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

426 terminator [ستاره‌شناسی] سایه مرز ١٣٩٦/٠٨/١٨

427 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هجا ١٣٩٦/٠٨/١٨

428 aberration کجی ، کج شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

429 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨

430 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨

431 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨

432 doping [ورزش] نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨

433 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨

434 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨

435 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨

436 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨

437 flux شارش ، شاریدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

438 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨

439 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨

440 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨

441 ramp up افزایش ناگهانی ، افزایش یکباره ١٣٩٦/٠٨/١٨

442 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨

443 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨

444 Its none of my business به من ربطی نداره ١٣٩٦/٠٨/١٨

445 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨

446 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨

447 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨

448 robocop پلیس آهنی ١٣٩٦/٠٨/١٨

449 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨

450 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧

451 teal [رنگ]
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به خاکستری
سبز دودی ، سبزِ خاکستری ، سبز رو به خاکستری
سبزآبی
یشمی تیره/پررنگ
١٣٩٦/٠٨/١٧

452 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧

453 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧

454 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧

455 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو] بچه در خودرو ، بچه توی خودرو ، بچه سوار خودرو ١٣٩٦/٠٨/١٧

456 wizard [رایانه] راهنما ، برنامه راهنما ١٣٩٦/٠٨/١٧

457 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧

458 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧

459 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧

460 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧

461 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧

462 bourgeois خرده سرمایه‌دار ، خرده مالک

بازاری خرده پا ، بازرگان خرده پا ، کاسب خرده پا
١٣٩٦/٠٨/١٧

463 secular نادین مدار ١٣٩٦/٠٨/١٧

464 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧

465 come on زود باش ، شتاب کن ، عجله کن ١٣٩٦/٠٨/١٧

466 No way هیچگاه ١٣٩٦/٠٨/١٧

467 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧

468 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧

469 mechanism کارکرد ١٣٩٦/٠٨/١٧

470 mechanical ابزاری ، دستگاهی ١٣٩٦/٠٨/١٧

471 holding company شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧

472 Mars Global Surveyor نقشه‌بردار سراسری مریخ ١٣٩٦/٠٨/١٧

473 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧

474 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧

475 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧

476 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧

477 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧

478 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧

479 forum [رایانه] تالار گفتگو ، نظرگاه

میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایش‌گاه
١٣٩٦/٠٨/١٦

480 blood [در ترکیب] هم خون ، تنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦

481 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦

482 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦

483 disorder [پزشکی] نارسایی ، بدکاری ١٣٩٦/٠٨/١٦

484 hyper فرا- ، بسیار- ١٣٩٦/٠٨/١٦

485 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦

486 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦

487 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار ١٣٩٦/٠٨/١٦

488 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦

489 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[بصورت پیشوند] چند- برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت
١٣٩٦/٠٨/١٦

490 crossover [خودرو] شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری ١٣٩٦/٠٨/١٦

491 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦

492 news feed خبررسانی ١٣٩٦/٠٨/١٦

493 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥

494 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤

495 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤

496 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

497 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤

498 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

499 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

500 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤

501 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

502 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤

503 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤

504 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤

505 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤

506 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤

507 filament [ابزارهای نوری ] رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی] سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤

508 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤

509 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣

510 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣

511 here we go برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣

512 Schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣

513 hypnotism خواب‏گری ، خواب‏وارگی ، خواب انگیزی ، خواب کردگی ، خواب القایی ١٣٩٦/٠٨/١٣

514 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣

515 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣

516 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢

517 shuttle [هر نوع ابزار و ساخته] رفت و برگشتی ١٣٩٦/٠٨/١٢

518 positive [انسان] مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوشبین ١٣٩٦/٠٨/١١

519 negative [انسان] منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١

520 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١

521 ULA united launch alliance

اتحادیه یکپارچه پرتاب ، اتحادیه گروهی پرتاب ، اتحادیه مشترک پرتاب
١٣٩٦/٠٨/١١

522 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١

523 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١

524 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١

525 united مشترک ١٣٩٦/٠٨/١١

526 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١

527 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١

528 trailer [سینما] پیش نمایش ١٣٩٦/٠٨/١١

529 teaser [سینما] پیش نمایش ، پیش پرده

آگهی ، آگهی تلویزیونی ، پیام بازرگانی ، پیام بازرگانی تلویزیونی
١٣٩٦/٠٨/١١

530 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١

531 dessert پشت غذا ، پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١

532 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١

533 stress فشار روانی

فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١

534 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١

535 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١

536 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١

537 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١

538 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١

539 genome ژنگان ، ژن گاه ، ژن نامه ، ژن نما

گنجینه ژنی ، مجموعه ژنی ، ذخیره‌گاه ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١

540 corpus [زبان‌شناسی] پیکره ، پیکره زبانی ، مجموعه ، مجموعه زبانی ١٣٩٦/٠٨/١١

541 entry [واژه‌نامه و دیکشنری] سرواژه ١٣٩٦/٠٨/١١

542 tap [رایانه] زبانه ، برگه ، سربرگ ١٣٩٦/٠٨/١١

543 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی] نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠

544 wafer [رایانه] پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی ١٣٩٦/٠٨/١٠

545 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠

546 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠

547 die [رایانه] بستر ، بستر تراشه ١٣٩٦/٠٨/١٠

548 landscape [رایانه] افقی ، خوابیده ، به پهلو ١٣٩٦/٠٨/١٠

549 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠

550 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠

551 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠

552 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩

553 entanglement گیر کردگی ، گیر افتادگی

درهم تنیدگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

554 hybrid [خودرو] دوگانه‌سوز

دو کاره/کاربُرده/کاربردی/کارکردی
چند کاره/کاربرده/کاربردی/کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

555 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩

556 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩

557 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩

558 multiplex همپارچگی ، همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی/شدگی/گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

559 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

560 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩

561 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

562 paleo پارینه ، پیشین ، دیرین ، دیرینه ، کهن ، کهنه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

563 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩

564 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

565 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

566 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

567 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

568 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

569 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

570 billboard تابلوی آگهی ، آگهی نما ١٣٩٦/٠٨/٠٩

571 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩

572 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

573 postmodern پسانو گرا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

574 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

575 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

576 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

577 data sheet داده‌نما ١٣٩٦/٠٨/٠٩

578 Check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩

579 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩

580 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩

581 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩

582 stand up comedy نمایش طنز ایستاده ، نمایش طنز سَرپا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

583 portrait [عکاسی] رخ نما ، رخ نمایه ، نمای رخ ، رخ انداز ، رخ نگاره ، چهره نما ، چهره نگاره

[رایانه] ایستاده
١٣٩٦/٠٨/٠٩

584 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

585 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

586 tablet رایانه تخت ، رایانه تخته ای ، رایانه دستی تخت ١٣٩٦/٠٨/٠٨

587 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

588 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری ، حالت گرایی ، تجلی گرایی ، آب و تاب نمایی ، هیجان گرایی/نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

589 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

590 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

591 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند ، اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨

592 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨

593 comic strip داستان نمایشی دنباله‌دار ، داستان تصویری دنباله‌دار ، داستان نقاشی شده دنباله‌دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

594 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨

595 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨

596 accord [ آهنگ و موسیقی] چند نُت نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ] کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨

597 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی ، انحصار ، انحصارگرایی ، اقتدار ، اقتدارگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

598 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

599 celebrity [آدم و شخصیت] چهره ، سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا ١٣٩٦/٠٨/٠٨

600 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨

601 overhead سربالا ، رو سر ، رو سری ، بر فراز ١٣٩٦/٠٨/٠٨

602 playable نمایشی ، نمایش پذیر ، پخشی ، پخش شدنی ، اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٨

603 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨

604 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

605 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨

606 pleiades [ستاره شناسی] هفت خواهران ١٣٩٦/٠٨/٠٨

607 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر ، جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر ، ناشکافتنی ، شکافت ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٨

608 غنی سازی بارورسازی ، توانمندسازی ، ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

609 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

610 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

611 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨

612 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

613 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

614 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

615 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

616 enrichment بارورسازی ، توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧

617 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧

618 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

619 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧

620 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

621 lithography [طراحی پردازنده رایانه] الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری ، چاپ الگو/طرح/نقشه

[چاپ] سنگ‌نگاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧

622 head up [نمایشگر] بالا سر ، بالا سری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

623 velociraptor شکارگر سرعتی ، شکارچی سرعتی ، رباینده سرعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

624 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

625 firmware نرم‌افزار پایدار ، نرم‌افزار بی تغییر ١٣٩٦/٠٨/٠٧

626 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

627 interaction همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه ، کارکرد دوسویه/بینابینی
رفتار دوسویه/دوطرفه ، برخورد دوسویه ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧

628 action کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٧

629 socket [پردازنده رایانه] بستر ، پایه ، جایگاه ، نشیمنگاه ١٣٩٦/٠٨/٠٧

630 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧

631 issue واگذاری ، در دسترس گذاری ، در اختیار گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

632 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧

633 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه/دامنه پذیرش ، بازه/دامنه مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧

634 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧

635 ankylosaurus سوسمار/مارمولک خمیده ، سوسمار/مارمولک گوژپشت ، سوسمار/مارمولک قوزی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

636 dinosaur سوسمار ترسناک ، مارمولک ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧

637 hatchback [خودرو] بی صندوق(عقب)

گوژپشت ، قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧

638 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧

639 hooligan [فوتبال] هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور ١٣٩٦/٠٨/٠٧

640 propaganda سر و صدا ، سر و صدای بیهوده ، سر و صدا راه‌اندازی ، غوغا ، غوغاگری ، قیل و قال ، قیل و قال گری ، قیل و قال راه‌اندازی ، هوچی گری ، هوچی بازی ، شلوغ ... ١٣٩٦/٠٨/٠٧

641 pantomime نمایش اشاره ای ، بازی/بازیگری بی گفتار ، بازی/بازیگری بی صدا ، اَدابازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

642 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦

643 relay بازپخشی ، بازفرست ، بازفرستی

بازفرستنده

رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦

644 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

645 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦

646 connecting rod دسته/میل/میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦

647 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

648 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

649 pylon [هواپیما] گیره ، پایه ، آویزه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

650 suspension [خودرو] زیربندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

651 packet switching بسته گزینی

کلیدزنی/راه گزینی/مدارگزینی بسته ای
١٣٩٦/٠٨/٠٦

652 switching کلیدزنی ، مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

653 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦

654 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

655 underbody [در خودرو] زیر تنه ، زیر بدنه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

656 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری ، هدایت پذیری ، رانش ١٣٩٦/٠٨/٠٦

657 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[صفحه اینترنتی]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦

658 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦

659 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦

660 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦

661 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی] پخشی ، پخش شونده ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

662 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦

663 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

664 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦

665 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو

همچنین در ترکیب pop up window به معنی پنجره حبابی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

666 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦

667 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

668 gallery نمایشگاه عکس ، نمایشگاه هنری ، نمایشگاه خودرو

کارگاه هنری ، کارگاه نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦

669 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦

670 featured نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٠٦

671 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦

672 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦

673 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦

674 hub [شبکه رایانه‌ای] پخشگاه ، میان گاه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

675 Digital Living Network Alliance پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه زنده

پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه پویا
١٣٩٦/٠٨/٠٦

676 phonics آواشناسی ، شناخت آوا/صدا ، دانش شناخت آوا/صدا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

677 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

678 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

679 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦

680 driver راه‌انداز ، کارانداز
گرداننده ، سرپرست ، مسئول

در ترکیب ، با معنای پسوندی -ران ، برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران

...
١٣٩٦/٠٨/٠٦

681 backup پشتیبانی ، کمکی

جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦

682 stereo [آوا و صدا] دوکانالی ، دوکاناله ١٣٩٦/٠٨/٠٦

683 profile شناسه

ویژگی ، مشخصه ، مشخصات

حالت ، وضعیت

[ساخت و ساز] قوطی آهنی/پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦

684 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

685 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥

686 Responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

687 transition روند ، روندی ، رونده ، روند آهسته/آرام/تدریجی

دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی

آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده

آرام ...
١٣٩٦/٠٨/٠٥

688 stand alone خود ایستا ، خود بسنده ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥

689 hitman آدمکش ، آدمکش مزدور ، جنایتکار ، تبهکار ١٣٩٦/٠٨/٠٤

690 selfie خویش انداز , عکس خویش انداز ١٣٩٦/٠٨/٠٤

691 Estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤

692 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤

693 aphelion فرازینه ، فراز مداری ، بیشینه مداری‌‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٤

694 perihelion فرودینه ، فرود مداری ، کمینه مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤

695 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤

696 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

697 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤

698 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

در ترکیب ، با معنای پسوندی -پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مری ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

699 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ١٣٩٦/٠٨/٠٤

700 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤

701 parallax دیدگشت ، جایگشت ١٣٩٦/٠٨/٠٤

702 perspective فرادید ١٣٩٦/٠٨/٠٤

703 panorama سراسر نما ، نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

704 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

705 pan [فیلمبرداری ] افق گرد ، افق گردی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

706 عرضه واگذاری ، در دسترس گذاری ، نمایش دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

707 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤

708 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤

709 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤

710 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤

711 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤

712 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

713 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی ، انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری/هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤

714 necrosis بافت تباهی ، تباهی/نابودی بافت ١٣٩٦/٠٨/٠٣

715 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣

716 budgeting هزینه‌کَرد ، هزینه‌شُد ، هزینه‌گذاری ، هزینه‌دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

717 budget هزینه‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٣

718 monitoring بررسی ، دیدزنی ، نمایشگری ، پایشگری ، زیر نظر گیری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

719 estimated اندازه‌گیری شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

720 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

721 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

722 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣

723 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

724 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، کم بافت شدگی مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣

725 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣

726 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

727 theater نمایش ، تالار/سالن نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

728 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣

729 array چینش ، چیدمان ١٣٩٦/٠٨/٠٣

730 brand نماد بازرگانی/تجاری/صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

731 showman نمایش گردان ، نمایش پرداز ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

732 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

733 comedian طنزنویس ،طنزپیشه ، طنزپرداز ، بازیگر/هنرپیشه طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

734 start up کارانداز ی

در زمینه کار آفرینی نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار
١٣٩٦/٠٨/٠٣

735 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣

736 Spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣

737 On the go در راه ، همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت ، همسفر ١٣٩٦/٠٨/٠٣

738 hack [ رایانه ] رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

739 First things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣

740 resolution [نمایشگر رایانه و تلویزیون] خوانایی ، دقت نمایش

جدانمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٣

741 flashback گذشته نما ١٣٩٦/٠٨/٠٣

742 forward در زمینه رایانه بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

743 favourite پسندیده ، پسند شده ، مورد پسند ، گزیده ، گزیده شده ، گزینش شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

744 Engaged برگزیده ، گزیده شده ، گزینش شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

745 Omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣

746 Real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

747 Render [رایانه] بافت گذاری ، بافت پوشانی ، بافت پردازی ، بافت نمایی ، نمایش بافت ، نما پردازی

پرداخت ، پردازش
١٣٩٦/٠٨/٠٣

748 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

749 charismatic گیرا ، کِشَنده ،جذاب ، جذب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

750 charisma کشش ، کشندگی ، اثرگذاری ، تاثیرگذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

751 leasing کرایه‌فروشی ، فروش کرایه‌ای ، فروش اجاره‌ای ، فروش اعتباری ١٣٩٦/٠٨/٠٢

752 synchronous هماهنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٢

753 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢

754 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢

755 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢

756 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢

757 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢

758 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢

759 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢

760 commission کارگروه ، گروه کاری ، ١٣٩٦/٠٨/٠١

761 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده ، به طور شایسته/درخور/پسندیده ١٣٩٦/٠٨/٠١

762 overwhelming سرکوب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١

763 Infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١

764 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١

765 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

766 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠

767 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠

768 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

769 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

770 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

771 presentation نشان دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

772 presenting نمایانگر ، نمایش دهنده ، نشانگر ، نشان دهنده ، ارائه‌دهنده ١٣٩٦/٠٧/٣٠

773 Inferring دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

774 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠

775 nonexpansive ناگسترده ، ناگسترشی ، ناگستردنی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

776 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

777 modulation یکپارچه‌سازی ، وابسته سازی ، سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی، درهم آمیزی ، درهم آمیختگی ، بخش‌بندی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

778 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

779 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

780 family friendly خانواده‌دوست ، خانواده‌پسند ١٣٩٦/٠٧/٣٠

781 Benefits سود ، سودمندی ، فایده ، امتیاز ١٣٩٦/٠٧/٣٠

782 recovery room اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

783 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

784 authentication شناسایی ، هویت سنجی ، نمایش هویت ، تایید ، احراز ١٣٩٦/٠٧/٣٠

785 identification شناسه ، شناسه سنجی ، هویت سنجی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

786 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠

787 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

788 context نوشته ، نوشتار

شرایط
١٣٩٦/٠٧/٣٠

789 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠

790 sub فرو ، فرودست ، کنار ، کناری ، کناردست ، زیردست ، پایین دست ، زیرشاخه ، شاخه فرعی ، فرعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

791 dispatching پخش ، پخش بار ، پخش سازی ، تقسیم

[صنعت برق] نیرورسانی ، برق‌رسانی ، پخش نیرو/برق
١٣٩٦/٠٧/٣٠

792 Rangefinder بُردیاب ١٣٩٦/٠٧/٣٠

793 dispatch پخش ، پخش بار ، پخش کردن ، رساندن ١٣٩٦/٠٧/٣٠

794 cover روکش ، روپوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

795 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

796 campaign در زمینه سیاست به معنی کارزار ، جنبش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

797 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه جلب رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩

798 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، از جا درآمدگی ، از جا دررفتگی ، خارج شدگی ١٣٩٦/٠٧/٢٩

799 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣

800 destroying نابودی ، نابودگری ، نابودسازی ، ویرانی ، ویرانگری ، ویران‌سازی

نابودکننده ، نابودگر ، نابودساز ، ویران کننده ، ویران‌گر ، ویران‌ساز
١٣٩٦/٠٧/٢٣

801 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١

802 mobilized جابه‌جا شده ، همراه شده ١٣٩٦/٠٧/٢١

803 capturing ضبط ، تصویرگیری
گیراندازی

در ترکیب ، با معنای پسوندی -گیری ، -ستانی ، برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکترون س ...
١٣٩٦/٠٧/٢١

804 shale oil نفت ماسه سنگ ، نفت سنگ رُس ، نفت لایه رس ١٣٩٦/٠٧/٢١

805 shale ماسه سنگ ، سنگ رُس ، لایه رس ١٣٩٦/٠٧/٢١

806 organic زیستی ، زیست پایه ، زیست بنیان ، زیست نهاد

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد
١٣٩٦/٠٧/٢١

807 modernism پیشرفت‌گرایی ، پیشرفتگی ١٣٩٦/٠٧/٢١

808 postmodernism پَسانوگرایی ١٣٩٦/٠٧/٢١

809 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١

810 drilling سوراخ زَنی ، سوراخ کَنی

[صنعت نفت] چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١

811 Popsicle یخمک ، نوشمک یخی ١٣٩٦/٠٧/٢١

812 drill stem ساق مته ، دسته مته ١٣٩٦/٠٧/٢١

813 crosstalk هم‌پوشانی ، روی هم افتادگی ، درهم روی ، نشت ١٣٩٦/٠٧/٢١

814 embedded درون ساز ١٣٩٦/٠٧/١٨

815 crowdsourcing انبوه‌سپاری ، گروهی سپاری ، جمعی سپاری ١٣٩٦/٠٧/١٨

816 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨

817 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨

818 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨

819 suburban کنار شهری ، پیراشهری ، دور شهری ١٣٩٦/٠٧/١٨

820 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧

821 endangered در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧

822 bionics زیست ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٧/٠٦

823 hitch hike رایگان سواری ، مفت سواری ١٣٩٦/٠٧/٠٢

824 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١