برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابراهیم شیرمحمدلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یکی از دسته بندی های ارسطو از انواع حکومت ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

2 لغتی کردی که به انسان های بزرگ دینی اطلاق می شود. ١٣٩٨/١٢/١٧
|