برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان ا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قیمت حراج ١٣٩٩/٠١/١٠
|

2 غبار آلود ، ریزگردی ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

3 بررسی کردن محلی که به آن پی بردیم ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

4 گفتگوی کوتاه معمولا در اماکن عمومی ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

5 کتاب کار ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

6 گچ برای تخته سیاه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

7 تابلوی اعلانات یا اطلاعیه ها ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|