برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان چابک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مخزن زیر پایه های شناور های جک آپ ١٣٩٧/٠٨/١١
|

2 فرورفتگی در آب (شناورها) ١٣٩٧/٠٨/١١
|

3 اندازه گیر سطح مخزن پنوماتیکی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

4 برزنت، بارپوش، روکش ١٣٩٧/٠٨/١١
|

5 لوله انتقال پسماند(حفاری دریایی) ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

6 سیستم سیمان فله(حفاری نفت دریایی)
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

7 پایداری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

8 چاه عمیق ١٣٩٧/٠٨/١٠
|