برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انجمن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

2 شرح‌زندگی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

3 کار
کردار
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

4 استثمارگر ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

5 ظلم کردن
ناراحت و مشوش کردن
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

6 غی قابل استفاده ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

7 کم
زیر در مورد صدا
زیرپوستی وار
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

8 گدا ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

9 شرکت دانش بنیان ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

10 چرخش ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

11 شیب دار ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

12 موج شکن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

13 سمبل چیزی بودن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

14 مزاحم ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

15 پر ازدحام با توریست ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

16 تصور کردن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

17 یافته ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

18 برتری ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

19 رتبه ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

20 تنزیل رتبه ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

21 سماجت ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

22 تقسیم کردن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

23 نقل قول ١٣٩٩/٠٢/١٤
|