برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حیرت سجادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هرجور که شده ،به هر بهایی که باشد ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

2 مردن ،فوت کرد
(معنای ادبی) بی استفاده وبدرد نخور،بی خاصیت
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

3 فرق گذاشتن ،تمییز دادن،جداسازی،تفکیک ١٣٩٨/٠٢/١١
|