برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Elham

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سالن سینما ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

2 سهل _ آسان ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

3 کارفرما ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

4 گیرا ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

5 تمثیل ، نمونه آوری ، مثال آوری ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|