برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حمیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 علمی
مثل polite learning.. یادگیری علمی
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

2 برنامه هایی که برای دیدنشان نیاز به کارتهای مخصوصی است که باید خریداری شوند. ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

3 برنامه هایی که برای دیدنشان نیاز به کارتهای مخصوصی است که باید خریداری شوند. ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

4 قدم بر زمین گذاشتن ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

5 منطقی باش. ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

6 عطش داشتن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

7 وابسته به موقعیت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

8 مرحله نهایی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

9 شغل پر استرس ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

10  atta girl
در زبان محاوره ای آمریکایی، برای دختران استفاده می شود، به معنی آفرین، ماشاءالله.
١٣٩٩/٠١/٠٥
|