برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی فرج زاده جبدرقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گم شو ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

2 پیام بازرگانی،آگهی بازرگانی
تبلیغاتی که در تلوزیون میان برنامه ها ارائه می شود
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

3 توانایی مالی داشتن
Able(to pay)
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

4 اولویت ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

5 پسماند اتمی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|