برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

التن قاسمپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Arrived ١٣٩٨/١٢/٠١
|

2 حاشیه،نوار،بافتن،قیطان ١٣٩٨/١١/٢٧
|

3 Train program,برنامه قطار ١٣٩٨/١١/٢٣
|

4 مرز،حوزه،اطراف ١٣٩٨/١١/٢٣
|

5 سلطنتی ١٣٩٨/١١/١١
|

6 United Kingdom ١٣٩٨/١١/٠٩
|

7 باقاعده ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

8 بی قاعده ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

9 پایان،فرجام،نهایت ١٣٩٨/١٠/١٥
|

10 انگلیسی:passed away
فارسی:درگذشتن
١٣٩٨/١٠/١٥
|

11 زمانی که ما می‌خواهیم در کامپیوتر برای انتخاب یک برنامه با حرکت دادن موس روی صفحه نمایش یک فلش کوچک نیز حرکت میکند که به آن cursor می گویند.مکان نما، ... ١٣٩٨/١٠/١٥
|

12 تجربی،ازمایشی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

13 Enormous,giant, very big،عظیم،غولپیکر ١٣٩٨/١٠/١٥
|

14 Breed،بوجود اوردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

15 Problem،سختی،مشکل ١٣٩٨/١٠/١٥
|

16 شکوفه کردن،گل دادن،شکوفه ١٣٩٨/١٠/١٥
|

17 1.ارور کامپیوتر
2.حشره،ساس
3.اذیت کردن
١٣٩٨/١٠/١٤
|

18 قالیچه ١٣٩٨/١٠/١٤
|

19 بعلت،به سبب،به دلیل ١٣٩٨/١٠/١٤
|

20 چسباندن،پوشیدن،بستن،سفت کردن،چفت کردن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

21 قایق ته پهن،کشتی بزرگ برای حمل بار یا کانتینر های بزرگ ١٣٩٨/١٠/١٤
|

22 حصار،دیوار،خاکریز،پناه دادن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

23 اخیراً،تازگی ها،جدیدا ١٣٩٨/١٠/١٤
|

24 مداوم،پیوسته ١٣٩٨/١٠/١٤
|

25 تا،تاوقتی که،تا اینکه ١٣٩٨/١٠/١٤
|

26 واگذاری،انتقال،حمل کردن،بردن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

27 کم خرد،کم عقل،سست،ضعیف ١٣٩٨/١٠/١٤
|

28 باحال،خفن،سرد،خنک ١٣٩٨/١٠/١٤
|

29 اذیت،هیجان،جیغ،ترشرویی ١٣٩٨/١٠/١٤
|

30 پریز ١٣٩٨/١٠/١١
|

31 Change ١٣٩٨/١٠/١١
|

32 انرژی برق اب ١٣٩٨/١٠/١١
|

33 کسب کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

34 قالب بندی ١٣٩٨/١٠/١١
|

35 ابجو،ماالشعیر ١٣٩٨/١٠/١١
|

36 آلوده کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

37 انکار کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

38 زهر،سم،زهر آلود ١٣٩٨/١٠/١١
|

39 آلوده شده،آلوده
Contaminated water:آب الوده
١٣٩٨/١٠/١١
|

40 خراب کردن،فاسد کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

41 ترکیب،معجون، ١٣٩٨/١٠/١١
|

42 اسحال ١٣٩٨/١٠/١١
|

43 استفراغ کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

44 جوش،محل خارش ١٣٩٨/١٠/١١
|

45 حالت تهوع ١٣٩٨/١٠/١١
|

46 Signs of deasses
علایم،نشانه ها
١٣٩٨/١٠/١١
|

47 عیب کننده،کسی که کار عیب انجام میدهد ١٣٩٨/١٠/١١
|

48 نمایشگاه ١٣٩٨/١٠/١١
|

49 مصرف دوباره،بازیافت،به کار گیری مجدد ١٣٩٨/١٠/١١
|

50 بحر=دریا
بر(عربی)=خشکی
١٣٩٨/١٠/١١
|

51 بیرون بردن،صادر کردن،نشر دادن ١٣٩٨/١٠/١١
|

52 بد، بدیمن،شوم،پلید ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

53 دوگانه،دوچندان،دوبرابر ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

54 ترمیم کردن،تعمیر کردم،درمان کردن ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

55 A place where wild birds can live in saftly ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

56 Architecture ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

57 بد،نافرخنده،نا مبارک ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

58 ذخیره گاه،منبع،مخزن غذا ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

59 شنونده
مستمعان:شنوندگان
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

60 انرژی زمین گرمایی ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

61 یگانگی،بی همتایی،تکی ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

62 مخالف (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عربی‌‍):بدایة
اخر،پایان
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

63 تخفیف دادن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

64 لیف مثل موی خرگوش ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

65 پنجه ها ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

66 نوک خودکار ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

67 توخالی ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

68 خود ستایی،نازیدن،افتخار کردن،کبر فروشی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

69 مجهول،بی حس،تابع
متضاد: active
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

70 قضاوت شده ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

71 مغز مداد،گرافیت،سرب مداد ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

72 خاک رس،گل رس ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

73 دوده بخاری،غبار غلیظ،دوده سیاهرنگ ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

74 شایعه،پخش کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

75 غول پیکر،عظیم
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

76 نزدیک به،به طور تقریبی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

77 شکلک دراوردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

78 تشویق،گرایش،القاء ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

79 پیشرفت،پشروی،توسعه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

80 ایجاد کردن،پرورش دادن،توسعه دادن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

81 موفقیت،دستیابی
Success
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

82 تبلیغ شده،اعلان شده ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

83 پنجره های قایق یا کشتی ها ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

84 خشت،اجر
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

85 شمردن،امار گرفتن،حساب کردن
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

86 دایره ای،حلقه ای ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

87 تحریم،مانع،محظور،ممنونع کردن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

88 کنج،گوشه
زاویه های مثلث:گوشه های مثلث
١٣٩٨/٠٩/١١
|

89 پر تلاش،کسی که تلاش فراوان میکند،درس خوان ١٣٩٨/٠٩/١١
|

90 فرستادن،صادر کردن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

91 سرخ کردن،کباب کردن،بریان کردن
١٣٩٨/٠٩/١١
|

92 هدیه،کادو ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

93 ظن،گمان،پندار،ترس،اظطراب ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

94 ضروری،لازم ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

95 Polar bears claws
چنگال های خرس قطبی
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

96 بی ارزش،کم اهمیت بودن،غیر مهم
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

97 اتفاق،حادثه،تخریب ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

98 باید،should,بایست،ضرورت دارد ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

99 پیش بینی کردن
If you look ahead,you think about the future
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

100 به دور و بر نگاه کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

101 زیر دریایی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

102 سنتی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

103 ورژن اموزشی،نسخه آموزشی
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

104 مهمان ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

105 درخواست ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

106 فرزند قاسم ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

107 بار سنگین ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

108 تپه های شنی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

109 طول مدت سیستم ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

110 میل،علاقه،گرایش،گیرایی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

111 در دنیای آخرت دو تا جا برای ما وجود دارد،اولی بهشت است که فرمانروای آن خداوند متعال است و دومی جهنم است که فرمانروای آن ابلیس یا همان شیطان است ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

112 راه،روش،وسیله،چاره،راه حل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

113 جلوگیری از ترافیک ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

114 رهبر گروه یا جامعه ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

115 اسم دختر
دختری مانند ماه
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

116 دوستدار محیط زیست ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

117 کنجکاو ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

118 نبرد سلطنتی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

119 از قصد،کار عمدی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

120 پایان سال ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

121 نقش اساسی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

122 نقش مهم ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 nonrenewable
• All countries are being asked to cut down on their use of non-renewable resources .
• از همه کشور ها درخواست می شود که استفاده از منابع غیر قابل تجدید را کم کنند و کاهش دهند
١٣٩٨/١٠/١٥
|

2 restore
• The military regime has promised to restore democracy soon.
• رژیم نظامی قسم خورده است که به زودی دموکراسی را باز میگرداند
١٣٩٨/١٠/١٥
|