برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه رستگاری نیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هزینه کردن پول ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

2 چاق شدن
اضافه وزن پیدا کردن
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

3 اضافه کردن.به دست اوردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

4 خیلی کم ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

5 گشتن در اینترنت
اینترنت گردی
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|