برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریدون ارجلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این واژه ازدوبخش کوز-درتشکیل شده .کوزهمان کوژ وبه معنی خمیدگی است .درتخفیف یافته دره است
کوزدر ازرستاقهای همدان ومتشکل ازچندین روستا بوده که درز ...
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

2 . آبشینه مرکز دهستان سنگستان از بخش مرکزی شهرستان همدان در استان همدان است. این روستا به علت قرارگرفتن در مسیر عبور رود آبشینه دارای باغات فراوانی اس ... ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

3 وجه امری شنیدن وشناختن درزبان فارسی وتلخیص بشنو وبشناس است . بنظر می رسد ازنظر محتوایی شناختن وشنیدن با صافی واعتماد وخلوصی ارتباط داشته باشند. ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

4 درترکی به نوعی مارکه دارای خطوط سیاه وسفید وخاکی رنگ است ودرحدود 50سانتیتربلنذی ان وبسیارچالاک است ومی گویند باپرش نیش می زند وبسیارخطرناک است واحتما ... ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

5 بنا به نوشته های مجمل التواریخ والقصص والبلدان ومعجم البلدان وتاج العروس ازجمله رستاق های همدان بوده ویکی ارقراء این رستاق اسفجین نام داشته که مناره ... ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

6 بنا به نوشته معجم البلدان ازجمله 24 رستاق همدان بوده است ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

7 نام این روستا درخوانش محلی فرساوا می باشد .این روستا دردامنه جنوبی کوههای وفس قرارگرفته که آخرین رشته ازرشته کوهای خرقان ساوه است . نام فرساوا ازدوبخ ... ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

8 این نام خوانش محلی روستای ولید آباد دراستان مرکزی است ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

9 خوانش محلی نام روستای چهرقان دراستان مرکزی چالاقان است ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

10 فردا مرکب ازدوبخش فر،دا می باشد .فر به معنی پیش ،جلوتر ودا تبدیل یافته دَه ومانند دهراست . دَه به معنی زما ن است .درنتیجه معنی فردا زمان درپیش رو ومت ... ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

11 گالیدن هم ریشه است با carrierانگلیسی وفرانسه وtragerالمانی ونیزGriktenانگلیسی وآلمانی ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

12 درزبان فارسی حرف ل باگذشت زمان به حرف ر تبدیل شده است .بعبارت دیگر گالیدن می تواند تبدیل به گاریدن شده باشد .که واژه گاری یعنی دورکننده وگاله بمعنی ا ... ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

13 این واژه ازترکیب درند ودشت بدست آمده است .
درند. [دَ رَ ] (اِ) شکل و صورت و شمایل. (جهانگیری ). شکل و شمایل و صورت. (برهان ) (آنندراج ). || مانند ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

14 درنواحی اراک برای توصیف فضاهای بزرگ وفراترازحدنیاز وحدمعمول آن فضا ازواژه درن دشت یا درنددشت استفاده می کنند .برای مثال برای توصیف یک اطاق نشیمن درمق ... ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

15 دشت دادن ودشت گرفتن ازآداب روزاول عید نوروز نواحی اراک وبخش زیادی ازاستان مرکزی است .بنا به باورمردم این منطقه اگرروزاول عید نوروز پولی که معمولا ی ... ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

16 خرقاهته. (کشاف اصطلاحات الفنون ). خرگاه. (کشاف )یکی ازمعانی گند وقبه است (دهخدا) ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

17 خان درزبان ترکی لقبی احترام آمیزاست که برای امیران وفرمانروایان و...بکارمیرود . این واژه برخاسته ازواژه مغولی چان است که ازواژه چینی شان گرفته شده که ... ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

18 تموچین نام چنگیزخان مغول است .چین واژه مغولی ومترداف شان درزبان چینی وبه معنی جهان با مفهوم منطبق درباور شمنسیم (طبعت خدایی ) است که تمام هستی با صفا ... ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

19 چان :1-درگویش ترکی نواحی وفس اراک به وسیله ای که برای خرمن کوبی بکارمی رفت ودارای تیغه های آهنی مدورکه درسه ردیف گردونه بود وبوسیله گاویا استرکشیده ... ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

20 درفرهنگ لغات فرس پنج بخشی درمعنی واژه سمج نوشته شده :نقب یعنی سوراخ کردن ،وسمجه حفره زده زده به زیرزمین وخانه نیز باشد (فرهنگ لغات الفرس پنج بخشی )ود ... ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

21 ملون وجه مرخم مزه است همانند اینکه گفته می شود مگس پگس ومزه پزه وآش ماش .این واژه درگویش فارسی نواحی اراک پس از مزه می آمده وگفته می شده مزه ملون ولی ... ١٣٩٩/٠١/٢١
|

22 درگویش فارسی نواحی اراک بعنوان صفت وبرای کسی بکارمی رود که کثیف وآلوده است . ونیز به قطعالت کوچک مدفوع باخروج بی اختیار شرتک می گویند . ١٣٩٩/٠١/٢١
|

23 درگویش ترکی مناطق وفس اراک بمعنی مگس است . ١٣٩٩/٠١/٢١
|

24 ولنگار واژه مرکبی است که ازترکیب ول انگار بوجودآمده است . ول بمعنی جدا،فاقد،رها ،گسسته و... .انگار ازمصدر فعل انگاریدن بمعنی موردتوجه قراردادن ودرنظ ... ١٣٩٩/٠١/٢١
|

25 انگار به چند معنی بکارمی رود .وازریشه فعل انگاریدن بمعنی درنظرگرفتن ومورد توجه قراردادن بوجودامده است .وبتدرج جایگزین ومترادف واژه چه بسا وشاید شده ا ... ١٣٩٩/٠١/٢١
|

26 الدنگ مرکب از از ال دنگ است. واژه ای ترکی است . ال بمعنی حیله گر ومکار است (فرهنگ ترکی آذربایجانی آکادمی باکو) ودنگ مترادف دِرنگ دراین زبان است وبمع ... ١٣٩٩/٠١/٢١
|

27 هست مترادف است می باشد و ماضی بعید آن بود می باشد .هست رامی توان بمعنی مطلق وجود که حالت های تولد،ایجاد،موجودیت، وبطورکلی جریانی ازحیات درآن جریان دا ... ١٣٩٩/٠١/٢١
|

28 النگ: درگویش فارسی اراک مرتبط شدن یا آمیختن ومربوط شدن باکسی ویابه کسی به اکراه که با میل نباشد ومترادف مزاحم است النگ گفته می شود . گفته می شود ال ... ١٣٩٩/٠١/٢١
|

29 سُنب گور واژه ایست مرکب ازسُنب گور .سُنب همان سُم است که شکل رایج کاربری این واژه به معنی �سُم ستوران) درحال حاضر است .
ولی معانی بسیار گسترده ...
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

30 ارشلو واژيه ایست ترکی ومرکب از اروش لویا لی ، لویا لی پسوند نسبت است . اروش در ترکی بمعنی ضرب (زدن) ودرترکیب با لو معنی ضرب زن ،یا ضربت زن را می دهد ... ١٣٩٩/٠١/٠٤
|