برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Farhadzilaei

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شریانی از ایده ها... جریانی از ایده ها ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

2 Inventer ساختن.. طراحی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

3 جدا شده ١٣٩٨/١٠/١٤
|

4 Show something for people to see ١٣٩٨/١٠/١٤
|

5 تزئین کردن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

6 محفوظ نگه داشتن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

7 The dictionary defines appealing to
دیکشنری معنی کرده کلمه جذاب رو به...
١٣٩٨/١٠/١٤
|