برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرناز واصلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معلومه که ... ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

2 چشم چرونی کردن ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

3 شدیدا عاشق شدن
کراش
١٣٩٨/١٠/١٦
|

4 اظهار ناامیدی پس از فهمیدن اینکه اوضاع آنطور که برنامه ریزی شده بود پیش نرفته ١٣٩٨/١٠/١٣
|

5 تک و توک ١٣٩٨/١٠/١١
|

6 To do something for the first time ١٣٩٨/١٠/١١
|

7 توی یه فیلم به معنی شعر به کار رفته بود ! ١٣٩٨/١٠/١١
|

8 جلوی چشم کسی ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

9 دستشویی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

10 دامن شلواری ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

11 بار کج به مقصد نمی رسد ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

12 هر گردی گردو نیست ١٣٩٨/٠٩/١٠
|