برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد فاتحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مرافات یا همان مراپات
یکی از روستاهای دهستان سب هست.
علت تسمیه مراپات
طبق روایت در زمان قدیم اقوام سردار مراد علی در این منطقه ساکن بوده ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 شجره نامه طایفه چاکربر:بیشتر افراد این طایفه فرزندان میرتهلوک ثانی هستند؛میرتهلوک ثانی فرزند میر شیهی فرزند میر مولا ف میرچاکر و این میرچاکر از نواد ... ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

3 میر رند یکی از فرزندان میرجلال خان ناجی بلوچستان از دست مغول ها است. ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

4 قهرمان اسطوره ای بلوچ ؛از نوادکان میر ند خان.یکی از حاکمان خان کلات ،فرزندانش به چاکرانی یا چاکرزهی یا چاکربر معروف هستند که در چندین کشور ایران ،پاک ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

5 طایفه ای از طوایف بلوچ شهرستان مگس یا مهرستان از نوادگان قریش فرزند میرچاکر خان اعظم هستند. ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

6 شیحک ثانی فرزند میر چاکر اعظم هست که نوادگانش به شیهک زهی ؛شیهکانی و چاکربر سب معروف هستند. ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

7 یکی از ایل های معروف بلوچ ؛از نوادگان میر رند خان فرزند میر جلال خان ناجی بلوچستان در زمان حمله مغول ها
ایل رند شامل طوایف چاکربر یا چاکرانی ؛شاه ...
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

8 به روایتی دیگر اسم میر تهلوک میر طلحه بوده که در گویش سراوانی تهلوک می شه.میر طلحه دوم از نوادگان میر مرادعلی خان فرزند میر طلحه اول فرزند میر مولاخا ... ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

9 ملا عوض فرزند چاکر ثانی رند
قلعه ملا در مرافات سب متعلق به ملا عوض هست.
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

10 سرادار مرادعلی فرزند گل محمد فرزند میرتهلوک خان رند هست.سردار طایفه چاکربر در زمان دلاور خان بوده است. ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

11 از نوادگان میرچاکر خان اعظم ؛سردار طایفه چاکربرسب ؛ اسمش میر عبدالله بوده همدوره محمود خان میرمرادزهی
تهلوک خان لقب میرعبدلله خان بوده است درباره ...
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|