برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه خرم جاه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نشد ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

2 تازه کار ها
بی تجربه ها
کسانی که در کاری تجربه ندارند
١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

3 افتاد ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

4 بال و پرش را باز کرد ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

5 بچه ی کبوتر
گنجشک کبوتر
١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

6 موعظه
نصیحت
اندرز
سفارش
١٣٩٨/٠٨/٢٨
|