برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یاری زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 A person who that doesn’t have any hair on her or his head.
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

2 Make up ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

3 ماساژ دادن
rub elbow with Someone to meet them with spend time with famous person
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

4 بالابر صورت ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

5 عمل جراحی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

6 زنی که ماساژ می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|