برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه فتوحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شانه تخت ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 شانه تخت ١٣٩٩/٠١/٠٧
|