برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدحسین لشگری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از تخت به زیر کشیده شده ، از سلطنت خلع شده، از حکومت برکنار شده ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

2 جریان زندگی (این واژه اکنون دیگر منسوخ شده است اما در متون قدیمی همچنان به چشم میخورد) ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 این واژه ترکیبی تلفیقی از پله و مرحله ست! درک آن بر اساس نحوه حرکت روی پلکان است، به اینصورت که شما وقتی پا روی پله میگذارید، پیش از آنکه به پله بعد ... ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 کلید موفقیت ، راه دستیابی به اهداف ١٣٩٩/٠٤/١٠
|