برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خان زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 object در دستور زبان به معنی مفعول بکار میرود..برای مثال(me,you,him,her,it,us,them) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

2 ضمیر مفعولی(مثل:me,her,there..) ١٣٩٧/٠٤/٠٨
|

3 دوره،تاریخ ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

4 تک همسری ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

5 دسته جمعی ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

6 مهاجرت داخلی ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

7 برخورد ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

8 بوروکراسی = بورو (به معنای اداره و میز)
کراسی(به معنای حکومت کردن) بنابراین در لغت به معنای حکومت کارمندان بکار میرود.
١٣٩٧/٠٣/١٨
|

9 پای برهنه ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

10 bill=british english صورت حساب ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

11 any thing for buy ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

12 جشنی است مثل هالوین که همه لباس های عجیب و غریب میپوشند ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

13 رنگین کمان ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

14 متعدد , چند برابر ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

15 مستلزم ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

16 وجه اشتراک ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

17 نمرات،نتیجه ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

18 غیرتی,حسود ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

19 you have a good time with ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

20 منظور : شغل شما چیست؟
اما what are you do یعنی الان در حال انجام چکاری هستید؟مثل مطالعه کردن و..
١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

21 اصطلاح:گیس و گیس کشی ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

22 یادش بخیر ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

23 گوجه سبز ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

24 لوس ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

25 اصطلاح: آخ گفتی! ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

26 اصطلاح:شرم آوره! ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

27 اصلاح:خونه مجردی ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

28 اثبات ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

29 سنتها ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

30 دست یافتند ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

31 طرفدار ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

32 پیش غذا ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

33 غذای اصلی ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

34 سکو(gate) ١٣٩٦/١٢/١٩
|

35 کمک دادن ١٣٩٦/١٢/١٩
|

36 سبزی ١٣٩٦/١٢/٠٨
|