برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه

فاطمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 interance of the home ١٣٩٨/١١/٢٨
|

2 Eid al-Adha ١٣٩٨/١١/٢٨
|

3 اُلوهیَت، پروردگاری، خدایی ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

4 خدایی، خداوندی ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

5 رانده شدن ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

6 کنایه از ادعا کردن ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

7 بیلان : توازن ١٣٩٨/١٠/١٨
|

8 The physical or mental power or skill to do something
FOR EXAMPLE: Human's "ability" to talk makes him different from animals
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|