برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غزال ن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گروه موضوعی
special interest group : گروه موضوعی ویژه
١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 تثبیت کننده، دوام بخش ١٣٩٨/١١/٢٤
|