برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی قناد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوشیدن و خوردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

2 لاک زدن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

3 سبد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

4 صدای بم ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

5 نوعی غسل ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

6 شاخه ای در مسیحیت ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

7 گوشت برجسته زیر گلو ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

8 نوعی درختچه سمی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

9 نوعی گل ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

10 شبکه شبکه شده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

11 همان داربند ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

12 خوردنی که با شیر در صبحانه میل می شود ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

13 قوانین ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

14 مو ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

15 سرهنگ ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

16 فرقه ای در مسیحیت ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

17 هر نوع بسته ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

18 دارا ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

19 دارو ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

20 مردنی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

21 قطعه طولانی موسیقی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

22 مقتول ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

23 از دست رفته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

24 سرد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

25 بیروح ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

26 پاک ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

27 مالیدن روغن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

28 سیاست ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

29 کوری تدریجی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

30 فراخ ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

31 دارای تورم ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

32 تبلوریافته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

33 جمع قاضی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

34 آب دهان ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

35 بازجویی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

36 نوعی کفش ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

37 جانشین ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

38 صندلی راحتی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

39 غول پیکر ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

40 پیاده روی در کوه ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

41 خلاص ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

42 خوشتیپ ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

43 طاقچه ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

44 درجا زدن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

45 بازدید از مکانهای دیدنی ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

46 تعبیه راه در زیرزمین ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

47 یک سبک نشستن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

48 قربب الوقوع ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

49 A hole or box in the garden with sand in it ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

50 شوخی آمیز ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

51 آمیخته با شوخی ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

52 بامزه ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

53 زنگ تفریح مدرسه ای ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

54 هر گونه نقل مکان ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

55 دلتنگی
١٣٩٧/٠٥/١٢
|

56 سفر ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

57 گرسنگی ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

58 بیابان ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

59 مو ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

60 خانه و پناه ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

61 قطعه زمین زراعت کرده ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

62 وسیله ای بسیار شبیه بیل که از آن کوچکتر است ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

63 کشت محصولات جالیزی ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

64 به ثمر رساندن یا هدیه آوردن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

65 گیاهی با دویست گونه که ریشه آن به آفریقا و استرالیا بر میگردد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

66 حیوانی 4 پا با پشم و شاخ ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

67 ترسناک و وحشتناک ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

68 به اثبات رسیده ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

69 خانواده ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

70 قوم و تبار ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

71 نامی زیبا ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

72 آرام جان ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

73 سربازی که پیش از دیگران برای دیده بانی حرکت میکند ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

74 صمغ درخت ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

75 غوطه خوردن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

76 رای گیری و همه پرسی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

77 بیحال ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

78 سبک شیوه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

79 تظاهر ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

80 وجه منحصر بفرد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

81 متداول و معمول ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

82 واژه ای عربی به معنای جاویدان ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

83 مزار قبر ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

84 دسته گل ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

85 آرامگاه قبرستون ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

86 تازه ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

87 کنده کاری کردن
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

88 گذشت ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

89 غرق کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

90 بهبود یافتن ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

91 فرو کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

92 باتلاق ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

93 مرغزار - آبادی ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

94 سفر - مسافرت ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

95 سیلی زدن ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

96 بیابان ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

97 بیهوش
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

98 چاقو
چاقو زدن
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

99 دارای تجربه و سابقه در انجام کاری ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

100 مکالمه-مصاحبه ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

101 انبار کردن کالا برای فروختن آن در زمان مناسب با قیمت بالا ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

102 سد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

103 در فوتبال کتونی ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

104 در فوتبالدچابکی بازیکن که باسنجش سن او مشخص میشود ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

105 شهری در اوکراین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

106 شهری بزرگ و پایتخت سابق روسیه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

107 صورت یا مجسمه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

108 سست اراده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

109 دارای ذات و نیت پاک ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

110 Remove marks or writing ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

111 Stop trying ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

112 به انگلیسی:candle
یک منبع نور که انرژی شیمیایی را به نورانی و گرمایی تبدیل میکند که از پارافین تولید میشود و کاربرد های مذهبی در دین مسیحیت دارد ...
١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

113 Make or shape something by sending air out of mouth ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

114 An empty ball of air or gas ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

115 قصر ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

116 A class for young children usually children four and five years old ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

117 پوست کندن ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

118 از جمله وظایف فیفا میتوان به وضع و به روز رسانی قوانین فوتبال و نظم و انضباط فدراسیون کشورها اشاره کرد و از جمله حامیان آن هم آدیداس و کوکاکولا و هیو ... ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

119 شعار آن برای بازی برای جهان است ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

120 مخفف federation internationale de football association ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

121 وزارت دارایی و اداره مالیات ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

122 شیرینی فروش. شخصی که شیرینی میفروشد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

123 آزمند سخت خواستار چیزی بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

124 ترک کردن تمرین که گاه نوعی قهر تلقی میشود و گاه اعتراض به سرمربی و بیشتر به دلیل ندادن پول بازیکن است ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

125 از نظر فوتبالی سن بازیکن ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

126 به معنای استعفای سرمربی میتواند باشد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

127 برنا-نوجو ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

128 درس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

129 رشت ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

130 پاداش آخرت-آرامش روحی-هدایت دنیوی-انس گرفتن با کلام خدا-درک مفاهیم کلام خدا-آمرزش گناهن - حفظ شفاعت-احیا قلب-نجات از تنهایی-تقویت حافظه ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

131 علی به معنای بلند مرتبه و اکبر به معنای بزرگ است ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

132 معنای قطره باران هم میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

133 البته هر دینی بوده یکتا پرستی آنان قطعی است ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

134 جانوری خزنده که به راحتی در آب شنا میکند،اما تخم خود را در خشکی میگذارد.در همه قاره ها زندگی میکند و تغذیه اش از برخی ماهی ها و پستان داران است.خصوصی ... ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

135 سازمان اطلاعات و امنیت کشور در عهد پهلوی ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

136 لایحه ای که بر مبنای آن شخص خارجی ساکن در ایران در صورت انجام خطا در کشور خودش محاکمه میشد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

137 But not
به جز
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

138 کلمه ای ترکی به معنای کسی که فرار میکند
نام یک سلسله پادشاهی
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

139 خاموشی کلام -بر تضاد سر و صدا ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

140 منصبی در عهد زندیه که از نفوذ فراوان برخوردار بود و همان وزیر جنگ محسوب میشد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

141 شخصی که در گذشته وظیفه ی سرپرستی و هماهنگی سفیران و هیئت های اعزامی دولت به کشور های خارجی و نیز ولایات و نواحی داخلی و ارسال پیام های حکومتی را بر ع ... ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

142 شخصی که در گذشته وظیفه تهیه اسناد و مدارک و صدور کلیه احکام آماده ساختن مکتوبات مهم مملکتی را به عهده داشت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

143 دوختن رشته ای طلا و نقره روی آستین یا یخه ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

144 شخصی که وظیفه خرید و فروش جواهرات سلطنتی را بر عهده داشت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

145 شخصی که زیر نظر معیر الممالک بر مراحل ضرب سکه نظارت میکرد ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

146 کسی که وظیفه ریاست نظارت بر عیار سنجی طلا و نقره و ضرب سکه را بر عهده داشت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

147 رییس تشریفات و انتظامات دربار ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

148 رییس تشریفات و انتظامات ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

149 در لغت در واقع وزیر دارایی در عهد زندیه بود اداره ای به نام مستوفی وجود داشت که بقیه مستوفیان زیر نظر او به اعمالی چون حسابداری،حسابرسی،دریافت مالیات ... ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

150 سفیر ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

151 Frightened
Afraid a lot
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

152 حیوانات در معرض انقراض مانند دلفین نهنگی یا پلنگ آمور یا تمساح پوزه کوتاه ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

153 گیاهی از راسته گندم سانان که میتواند تا 40 متر رشد کند
گیاهی گرمسیری در ساختمان سازی کاربرد دارد و جنگل های آن در چین وجود دارد
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

154 معمولا غول پیکر ولی در برخی موارد معنی آدم قد بلند یا شخص معروف را هم میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

155 از گروه شاخدرازان _ ساکن در اوراسیا و آفریقا ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|