برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غلامرضا شیخ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جلاالعیون یعنی آنچه موحب روشنی چشمها و به تبع آن بصیرت در افراد شده و حقایق برای آنها آشکار میگردد ونام اثر پر آوازه علامه محمد باقر
مجلسی است.
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

2 بحار الاانوار نام اثر برجسته دیکر علامه محمد
باقر مجلسی است و به معنی دریاهای نور است.
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

3 جلا به معنی روشنی و آشکار کردن و عیون به معنی چشمها میباشد یعنی چیزی یا مطلبی که
باعث روشنی چشمهای بسته شده وراه درست
را آشکار میکند .ضمنا نام ...
١٣٩٨/٠٦/٣١
|