برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین سالک نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فاعل، مطلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

2 Reopen means open after closing ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

3 Opisite of large
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

4 نابود کردن ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

5 زانو زدن ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

6 مزرعه ی شیک ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

7 نشان دادن روش انجام کار ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

8 زین پالان ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

9 قرار داده شده ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

10 Help
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

11 به هم آوردن ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

12 ترکیبات ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

13 Enter meams add your name
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

14 Must not be knwon ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

15 طرز پخت
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

16 پایکوبی ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

17 هم آوری
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

18 رقابت چالش ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

19 مایوس
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

20 Jealus
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

21 ضایع شده ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

22 Wonderful
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

23 Give up/cheer up ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

24 منصفانه ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

25 Be happy
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

26 منصفانه
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|