برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هادی نریمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مثل آب خوردنه(راحته) ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

2 اون با‌من ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

3 دست تو دماغت نکن ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

4 وقتم آزاده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

5 داری اُسکلم می‌کنی؟ ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

6 لعنت به تو _ گور بابات _ کردمت ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

7 خجالت بکش از سنت ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

8 به امید دیار ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

9 خرخون ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

10 هولم نکن ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

11 مشکوکی! ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

12 غُر نزن ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|