برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شرایط ناسالم ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

2 خط نجات در زمان جنگ ١٣٩٩/٠١/٢١
|

3 ماسک ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

4 ادم سبک و بی اصالت (noun) ١٣٩٩/٠١/١٢
|

5 شیوه های جادوگری ، تمرینات جادوگری ١٣٩٩/٠١/١٢
|

6 منطقه بدون اشنایی ، منطقه گم ١٣٩٩/٠١/١١
|

7 سانسور کردن خبر ، خاموش شدن شهر ١٣٩٩/٠١/١١
|

8 پول دیر کرد بهره ١٣٩٩/٠١/١١
|

9 مطلوب کسی بودن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

10 مطلوب کسی بودن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

11 رنگ زغالی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

12 بطور فوق العاده و برجسته ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

13 بطور فوق العاده ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

14 کسی که با زبان اشاره حرف میزند ١٣٩٨/١١/٢٧
|

15 جلسه مشاوره تحصیلی ١٣٩٨/١١/٢٧
|

16 برای امتحان خواندن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

17 متحد شدن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

18 پیوند زدن (درخت ، اعضای انسان) ١٣٩٨/١١/١٦
|

19 قلمه زدن ١٣٩٨/١١/١٦
|

20 ساق پا بند که در قدیم استفاده میشد ١٣٩٨/١١/١٥
|

21 مستقر شده ، پناه داده شده ١٣٩٨/١١/١٣
|

22 ویزیت بیماران

His practice improved

ویزیت بیماران بیشتر شد
١٣٩٨/١١/١٠
|

23 سهم ١٣٩٨/١١/٠٨
|

24 بی نظمی اقتصادی ١٣٩٨/١١/٠٤
|

25 بحران وام ١٣٩٨/١١/٠٤
|

26 اخراجی (از کار به علت بحران اقتصادی) ١٣٩٨/١١/٠٤
|

27 همزمان ، دوسوی ١٣٩٨/١١/٠٤
|

28 بیش از حد لوس کننده ، خیلی پررو کننده

Overindulgent parents پدرومادر لوس کننده
١٣٩٨/١١/٠٣
|

29 مجازی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

30 بوی غیر قابل استفاده دادن ١٣٩٨/١١/٠١
|

31 طعمی که در اولین استفاده بد ولی به مرور زمان خیلی خاص و دلچسب میباشد

مثل طعم زیتون
١٣٩٨/١١/٠١
|