برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عبدپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معیار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

2 مشارکت کردن ١٣٩٦/١٠/١١
|

3 تقسیم شده
١٣٩٦/١٠/١١
|

4 اندازه ١٣٩٦/١٠/١١
|

5 پهنای باند ١٣٩٦/١٠/٠١
|

6 باس قدرت ١٣٩٦/١٠/٠١
|