برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حدیث

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لبه زنی (شکل دهی فلزات) ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

2 لبه زنی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

3 تناسب ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|