برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد جوکار

حامد جوکار Translator and ESL Educator

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دو شیلینگ و شش پنس ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

2 قایق ویژه خدمه کشتی‌های بزرگ ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

3 ذبح شدن
سلاخی شدن
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

4 تعدیل نیرو

کنار گذاشتن
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

5 سفر بی هدف
on the bum
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

6 روشن
درخشان
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

7 بادهای آلیزه
بادهای بسامان
١٣٩٩/٠٤/١١
|

8 اصل کاری
آدم مهم
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

9 خلاص شدن
راحت شدن
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

10 وکالت مقید (حقوق) ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

11 procuration drawn up before a notary ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

12 fair equivalent ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

13 وکالت بلاعزل ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

14 اجتماع و جامعه

کتاب جامعه‌شناس آلمانی فردیناند تونیس
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

15 شماتت کردن
بدنام کردن
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|