برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد

حامد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (علوم نظامی) وسیله ای نظامی که توسط سرباز قابل حمل باشد، مانند بی سیم. ١٣٩٨/١١/٢٥
|