انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودروبانی ( محل نگهبانی از خودرو)
جاخودرو (جایی برای گذاشتن خودرو)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

2 نگهداربان ، نگهدارگاه (محل نگهداری خودرو، موتور و ...)
نگهبانگاه ( محلی که در آن از خودرو و ... نگهبانی می شود.)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

3 چرخواره، چرخانه ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

4 برخورد ، برخورد کردن ، به هم خوردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

5 برخورد ، به هم خوردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

6 در ریاضی: شمارنده ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

7 گروهان ، دسته، دستگان، گردانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

8 اندازگان، اندازه پایه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

9 ریشگی، خُردانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

10 بُن، ریشه، خُردیاب ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

11 در ریاضی:ریشه گیری، بن گیری، بُنش،خُردیاب ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

12 در ریاضز: آغازین ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

13 در ریاضی: پایانگاه، پایانه، پایان رس ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

14 درست ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

15 در ریاضی: منها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

16 مولفه ( بردار) = شمارگان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

17 راستاها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

18 بُعد= راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

19 چند بُعدی= چند راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

20 کانون راستایی، کیان راستایی، چله راستایی( اشاره به چله کمان) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

21 چند راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

22 راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

23 ریاضی: میله ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

24 تک، تکی، تک گانه، تکوار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

25 ریاضی : زوج، دوگان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

26 مضرب ۳ = سگان ( سه گان) یا نمایگان ۳ ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

27 در ریاضی: نما، نمای، نمایگان. ( ۳ ضربدر ۵ یعنی عدد ۳ پنج بار به نمایش در آمده و جمع می کنیم.) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

28 شکست ( به)، شکستن، خرد کردن، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

29 در ریاضی: کاستن، کاهش، منها، کم کردن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

30 در ریاضی برای چند ضلعی ها : بُرش کُنجانه، کنجانه، کنج برش
قطر دایره: نیمساز گردی
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

31 منشور چهار پهلو ( مکعب مربع = منشور همسان،منشور همسانه) و ( مکعب مستطیل= منشور چهارگان طا منشور چهار پهلو) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

32 کوهوار ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

33 همپرتو، قیفوار ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

34 لوله ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

35 در ریاضی: ابتدا، سر ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

36 برون کنج، کنج بیرونی، گوشه بیرونی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

37 درون کنج، کنج درونی، گوشه درونی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

38 میان کُنج، کنج میانه ، گوشه میانه، میان گوشه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

39 بیرون، برون ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

40 درون، توی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

41 کمانه، کمانی ، رودانه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

42 در ریاضی : تیز کمان ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

43 در ریاضی: کمانگون، قاچ تیز . ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

44 قاچ ( قطاع دایره= قاچ گردی) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

45 برخورد با لبه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

46 در ریاضی: برش،بزرگ.
در دایره، وتر = بُرش ( وتر دایره= برش گردی)
در مثلث، وتر =لبه بزرگ ، کنار بزرگ، ( وتر مثلث= لبه بزرگ مثلث)
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

47 برش گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

48 در ریاضی: نیمساز ( گردی) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

49 پرتو گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

50 نیمساز گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

51 کانون گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

52 سایه بردار ( روی محور) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

53 خاگی، خاگین (خاگ= بیضه، تخم مرغ)( خاگی: شبیه به
خاگ، شبیه به تخم مرغ)
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

54 کف بُرش ، لایه بُرش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

55 در ریاضی: کف ( سطح مقطع شکلبا زمین= کف شکل روی زمین)
مُقطع = برش
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

56 در ریاضی: مخرج کسر = فروبخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

57 فروبخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

58 فرابخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

59 (در ریاضی: صورت کسر = فرابخش) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

60 در ریاضی ، پیرو ( چون توسط اعداد اول یا اعداد پایه درست شده اند) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

61 در ریاضی : عدد پیرو، شماره پیرو
اعدادی که توسط اعداد اول ساخته شده اند و در واقع مضارب اعداد اول هستند. مثال همه ی اعداد زوج مرکب (پیرو) هستند که ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

62 عدد پایه ، شماره پایه، ( اعداد اول= شمارگان پایه)
این اعداد پایه ای برای ساختن سایر اعداد بوده و در واقع سایر اعداد را با ضرب کردن در اعداد طبیعی ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

63 دو راستان ( دارای دو راسته) ، دوراسگان. ( چهار ضلعی است که دو ضلع مقابل دو به دو با هم موازیند یعنی دارای دو راستای موازی می باشد. ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

64 تکراستان آینه ای ، تکراسگان همکنار ، تکراستان همکنار ، تکراستان هماینه ( هم آینه )، تکراسگان هماینه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

65 تکراستان راست ، تکراسگان راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

66 تکراستان ( تک راستان)، تکراسگان ( ذوزنقه چهار ضلعی است که تنها دو ضلع آن با هم موازیند. تک راستان یعنی تنها دو ضلع موازی یا تک راسته دارد. موازی یعنی ... ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

67 همکنار ( هم کنار)، هم لبه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

68 چهار گوش ، چهار گوش راست ، چهار سوی راست ، چهار بر راست ، چهار لبه راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

69 همسانه ، چهار گوش همسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

70 سه گوش ناهمکنار ، سه گوش ناهمسان ، سکُنج ناهمکنار ، سکُنج ناهمسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

71 کوهانه ، سه گوش کوهانه ، سه گوش کوهوار ، سه گوش بلند ، سه کنج ( سکُنج) بلند، سکنج کوهانه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

72 سه گوش راست ، سه کُنج راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

73 سه گوش همسان ، سه گوش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

74 سه گوش همسان ، سه کُنج همسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

75 سه کُنج ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

76 پنج بر ، پنج کنار ، پنج لبه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

77 چهار لبه ، چهار کنار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

78 دور ، (در ریاضی دورِ کانون ) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

79 کانون چرخش ، کانون گردش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

80 همچرخش ، همگردش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

81 نیمساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

82 پودمان مانندسازی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

83 مانندساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

84 هماینه ( هم آینه) ،آینه ای ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

85 میان ساز ، میان گذر ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

86 میان ساز راست، میان گذر راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

87 کنج های یکراستا، کنج های یکراستا، کنج های نمایی ، کنج های پروانه ای ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

88 ( در هندسه: پهلو، کنار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

89 کُنج های کناری ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

90 ( در ریاضی و هندسه : کناری ، همکِنار ، کنار هم) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

91 دو کُنج نَودساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

92 دو کُنج کران ساز ، دو کُنج راستا ساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

93 کران ساز ، راستا ساز ( در ریاضی و هندسه) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

94 نودساز ( در ریاضی و هندسه) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

95 درازا ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

96 بلندی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

97 کف ( شکل هندسی) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

98 کف شکل ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

99 بُرش راست می کشیم ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

100 بُرش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

101 بُرش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

102 کُنج راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

103 کنج تخت ، کنج نیم پهن، کنج نیم پهنه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

104 بُرش دادن ، برخورد کردن( در مورد خطوط) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

105 برخورد کردن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

106 راستای بُرنده ، راستای بُرش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

107 بُرنده ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

108 رودانه ،رودوار ، راستای کمانی ، راستای کمانه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

109 همراستا ها ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

110 همراستا ، همکران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

111 همراستا ، همکران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

112 راستا ، کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

113 کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

114 راستا ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

115 راستا ،کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

116 شمارگان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

117 پهنه ، لایه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

118 نیم پهنه ، نیم لایه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

119 لبه، کنار ، کناره ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

120 پُرانه ، پُرینه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|