برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودروبانی ( محل نگهبانی از خودرو)
جاخودرو (جایی برای گذاشتن خودرو)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

2 نگهداربان ، نگهدارگاه (محل نگهداری خودرو، موتور و ...)
نگهبانگاه ( محلی که در آن از خودرو و ... نگهبانی می شود.)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

3 چرخواره، چرخانه ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

4 برخورد ، برخورد کردن ، به هم خوردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

5 برخورد ، به هم خوردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

6 در ریاضی: شمارنده ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

7 گروهان ، دسته، دستگان، گردانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

8 اندازگان، اندازه پایه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

9 ریشگی، خُردانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

10 بُن، ریشه، خُردیاب ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

11 در ریاضی:ریشه گیری، بن گیری، بُنش،خُردیاب ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

12 در ریاضز: آغازین ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

13 در ریاضی: پایانگاه، پایانه، پایان رس ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

14 درست ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

15 در ریاضی: منها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

16 مولفه ( بردار) = شمارگان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

17 راستاها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

18 بُعد= راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

19 چند بُعدی= چند راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

20 کانون راستایی، کیان راستایی، چله راستایی( اشاره به چله کمان) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

21 چند راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

22 راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

23 ریاضی: میله ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

24 تک، تکی، تک گانه، تکوار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

25 ریاضی : زوج، دوگان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

26 مضرب ۳ = سگان ( سه گان) یا نمایگان ۳ ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

27 در ریاضی: نما، نمای، نمایگان. ( ۳ ضربدر ۵ یعنی عدد ۳ پنج بار به نمایش در آمده و جمع می کنیم.) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

28 شکست ( به)، شکستن، خرد کردن، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

29 در ریاضی: کاستن، کاهش، منها، کم کردن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

30 در ریاضی برای چند ضلعی ها : بُرش کُنجانه، کنجانه، کنج برش
قطر دایره: نیمساز گردی
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

31 منشور چهار پهلو ( مکعب مربع = منشور همسان،منشور همسانه) و ( مکعب مستطیل= منشور چهارگان طا منشور چهار پهلو) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

32 کوهوار ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

33 همپرتو، قیفوار ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

34 لوله ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

35 در ریاضی: ابتدا، سر ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

36 برون کنج، کنج بیرونی، گوشه بیرونی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

37 درون کنج، کنج درونی، گوشه درونی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

38 میان کُنج، کنج میانه ، گوشه میانه، میان گوشه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

39 بیرون، برون ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

40 درون، توی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

41 کمانه، کمانی ، رودانه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

42 در ریاضی : تیز کمان ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

43 در ریاضی: کمانگون، قاچ تیز . ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

44 قاچ ( قطاع دایره= قاچ گردی) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

45 برخورد با لبه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

46 در ریاضی: برش،بزرگ.
در دایره، وتر = بُرش ( وتر دایره= برش گردی)
در مثلث، وتر =لبه بزرگ ، کنار بزرگ، ( وتر مثلث= لبه بزرگ مثلث)
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

47 برش گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

48 در ریاضی: نیمساز ( گردی) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

49 پرتو گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

50 نیمساز گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

51 کانون گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

52 سایه بردار ( روی محور) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

53 خاگی، خاگین (خاگ= بیضه، تخم مرغ)( خاگی: شبیه به
خاگ، شبیه به تخم مرغ)
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

54 کف بُرش ، لایه بُرش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

55 در ریاضی: کف ( سطح مقطع شکلبا زمین= کف شکل روی زمین)
مُقطع = برش
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

56 در ریاضی: مخرج کسر = فروبخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

57 فروبخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

58 فرابخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

59 (در ریاضی: صورت کسر = فرابخش) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

60 در ریاضی ، پیرو ( چون توسط اعداد اول یا اعداد پایه درست شده اند) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

61 در ریاضی : عدد پیرو، شماره پیرو
اعدادی که توسط اعداد اول ساخته شده اند و در واقع مضارب اعداد اول هستند. مثال همه ی اعداد زوج مرکب (پیرو) هستند که ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

62 عدد پایه ، شماره پایه، ( اعداد اول= شمارگان پایه)
این اعداد پایه ای برای ساختن سایر اعداد بوده و در واقع سایر اعداد را با ضرب کردن در اعداد طبیعی ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

63 دو راستان ( دارای دو راسته) ، دوراسگان. ( چهار ضلعی است که دو ضلع مقابل دو به دو با هم موازیند یعنی دارای دو راستای موازی می باشد. ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

64 تکراستان آینه ای ، تکراسگان همکنار ، تکراستان همکنار ، تکراستان هماینه ( هم آینه )، تکراسگان هماینه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

65 تکراستان راست ، تکراسگان راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

66 تکراستان ( تک راستان)، تکراسگان ( ذوزنقه چهار ضلعی است که تنها دو ضلع آن با هم موازیند. تک راستان یعنی تنها دو ضلع موازی یا تک راسته دارد. موازی یعنی ... ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

67 همکنار ( هم کنار)، هم لبه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

68 چهار گوش ، چهار گوش راست ، چهار سوی راست ، چهار بر راست ، چهار لبه راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

69 همسانه ، چهار گوش همسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

70 سه گوش ناهمکنار ، سه گوش ناهمسان ، سکُنج ناهمکنار ، سکُنج ناهمسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

71 کوهانه ، سه گوش کوهانه ، سه گوش کوهوار ، سه گوش بلند ، سه کنج ( سکُنج) بلند، سکنج کوهانه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

72 سه گوش راست ، سه کُنج راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

73 سه گوش همسان ، سه گوش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

74 سه گوش همسان ، سه کُنج همسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

75 سه کُنج ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

76 پنج بر ، پنج کنار ، پنج لبه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

77 چهار لبه ، چهار کنار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

78 دور ، (در ریاضی دورِ کانون ) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

79 کانون چرخش ، کانون گردش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

80 همچرخش ، همگردش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

81 نیمساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

82 پودمان مانندسازی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

83 مانندساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

84 هماینه ( هم آینه) ،آینه ای ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

85 میان ساز ، میان گذر ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

86 میان ساز راست، میان گذر راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

87 کنج های یکراستا، کنج های یکراستا، کنج های نمایی ، کنج های پروانه ای ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

88 ( در هندسه: پهلو، کنار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

89 کُنج های کناری ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

90 ( در ریاضی و هندسه : کناری ، همکِنار ، کنار هم) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

91 دو کُنج نَودساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

92 دو کُنج کران ساز ، دو کُنج راستا ساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

93 کران ساز ، راستا ساز ( در ریاضی و هندسه) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

94 نودساز ( در ریاضی و هندسه) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

95 درازا ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

96 بلندی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

97 کف ( شکل هندسی) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

98 کف شکل ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

99 بُرش راست می کشیم ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

100 بُرش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

101 بُرش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

102 کُنج راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

103 کنج تخت ، کنج نیم پهن، کنج نیم پهنه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

104 بُرش دادن ، برخورد کردن( در مورد خطوط) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

105 برخورد کردن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

106 راستای بُرنده ، راستای بُرش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

107 بُرنده ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

108 رودانه ،رودوار ، راستای کمانی ، راستای کمانه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

109 همراستا ها ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

110 همراستا ، همکران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

111 همراستا ، همکران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

112 راستا ، کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

113 کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

114 راستا ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

115 راستا ،کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

116 شمارگان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

117 پهنه ، لایه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

118 نیم پهنه ، نیم لایه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

119 لبه، کنار ، کناره ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

120 پُرانه ، پُرینه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|