برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چرت زدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

2 آدم ریاکار
دورو
پرهیزکار خودنما
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

3 یک میلیون تا جوک
هزار تا جوک
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

4 وضعیت دشوار
شرایط سخت
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

5 پیانو ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

6 در شرف یافتن (چیزی) بودن به یافتن (چیزی) نزدیک شدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

7 نوعی حرکت در موج‌سواری ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

8 نوعی صفحه موسیقی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

9 کسی را کشتن
کسی را به قتل رساندن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

10 مخمصه ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

11 (چیز) بی‌نقص (آدم) تراز اول ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

12 از کسی بازجویی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

13 هرگز
عمرا
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

14 آدم حقیر
آدم هیچی‌ندار
آدم بی‌ارزش
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

15 رفتن
جایی را ترک کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

16 سفارش (چیزی را) لغو کردن حذف کردن، قید چیزی را زدن، بی‌خیال چیزی شدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

17 بزن قدش!
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

18 از همان ابتدا ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

19 آدم
فرد
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

20 رستوران بی کیفیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

21 شک پنهانی (فزاینده) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

22 فرو دادن غذا به کمک نوشیدنی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

23 از ابتدا ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

24 انعام ندادن
کم انعام دادن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

25 رستوران همبرگر
برگری
برگر فروشی
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

26 گران و مجلل ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

27 گامبو
بشکه،خیلی چاق
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

28 اطلاع دادن
خبر دادن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

29 به حساب کسی بودن
کسی را اذیت کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

30 تا آخر خوردن
تا آخر نوشیدن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

31 غذای بی کیفیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

32 نظرت چیه... ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

33 آدم چاق
آدم پرخور
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

34 عصبانی شدن
ناراحت شدن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

35 دماغ بزرگ ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

36 امکان نداره! ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

37 تمام کردن (اجناس، پول...) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

38 اذیت کردن
دست انداختن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

39 روزنامه مزخرف ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

40 مچ کسی را گرفتن
سر بزنگاه کسی را دستگیر کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

41 زیر تیغ جراحی رفتن
عمل کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

42 مچ گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

43 از چرند گفتن دست کشیدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

44 ببین کی از راه رسید!
ببین کی آمد!
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

45 پُرخوری کردن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

46 تمام کردن
به تازگی جایی را ترک کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

47 به شدت بالا آوردن
به شدت استفراغ کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

48 تمام داستان
کل ماجرا
تمام اطلاعات
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

49 کاملا هشیار [مخالف مست] ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

50 توانایی کاری را داشتن
موفق شدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

51 مشغول کاری بودن
مشغول کاری مشکوک بودن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

52 نشئه
گیج و منگ
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

53 باهات موافقم ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

54 آدم مضطرب ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

55 به غذای درون یخچال حمله کردن
تمام غذاهای درون یخچال را خوردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

56 با ملاحظه رفتار کردن
مدبرانه رفتار کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

57 با لگد بیرون کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

58 بلند آروغ زدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

59 تلفن هم معنی میدهد.
تلفن را برداشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

60 به راحتی کاری را انجام دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

61 زدی تو خال ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

62 آدم سیری ناپذیر ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

63 مدام تمام غذای کسی را خوردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

64 تا دم صبح بیدار ماندن
تا آخر شب بیدار ماندن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

65 در چه حالی؟ ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

66 به آب و آتش زدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

67 دست به سیاه و سفید نزدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

68 حمام رفتن (در باشگاه) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

69 هرگز
هیچوقت
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

70 چرت و پرت نگو! ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

71 چاقالو ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

72 به شدت عرق کردن �مثل خوک عرق کردن� ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

73 بدتر شدن
فاسد شدن
خراب شدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

74 برای کاری ساخته شدن
به صورت ذاتی توانایی کاری را داشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

75 اوقات خوش ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

76 خود را غرق کاری کردن
توجه خود را کاملا متوجه چیزی کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

77 هیکلی ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

78 حاضر و آماده ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

79 چی اذیتت میکنه؟
چته؟
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

80 آماده و مشتاق عمل بودن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

81 با سرعت رفتن (اتومبیل)
سریع رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

82 وای!
یا مسیح
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

83 خوب پیچیدن (در مورد ماشین)
this baby corners like it's on rails
این اتومبیل خوب میپیچد.
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

84 بهتر بودن از ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

85 ساده لوح
زودباور
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

86 تا ته گاز دادن
تا آخر پدال گاز را فشار دادن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

87 اتومبیل
ماشین
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

88 ناگهانی ترمز کردن
پا روی ترمز گذاشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

89 زیادی پول گرفتن از مشتری
چاپیدن
گوش بریدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

90 وعده غذایی مفصل
سور
شکم چرانی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

91 از چراغ قرمز رد شدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

92 عجله کردن هم معنی میدهد.
we only have five minutes to get there.let's haul
فقط پنج دقیقه وقت داریم تا به آنجا برسیم،بیا عجله کنیم.
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

93 کسی را به زندان انداختن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

94 ناگهان توقف کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

95 لاستیک (چهار حلقه) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

96 فورا
سریع
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

97 طلسم
نحسی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

98 مقدار زیاد (کلی) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

99 عشق سرعت بودن
به رانندگی پرسرعت علاقه داشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

100 پنچر شدن لاستیک
پنچر کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

101 خیلی (برای شدت بخشیدن به چیزی استفاده میشود) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

102 به باد انتقاد گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

103 لذت بردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

104 کسی را به زور به جایی آوردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

105 تا جان داشتن خرید کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

106 به خرید رفتن
به مغازه رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

107 با مست کردن مشکلات خود را فراموش کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

108 چیز خیلی خنده دار ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

109 حالا داری منطقی حرف میزنی
حالا داری درست میگی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

110 برای کسی ساخته شدن
کاملا مناسب کسی بودن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

111 هرگز (کاری به خصوص را)انجام ندادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

112 در برخی موارد معنی �باورم نمیشود� یا �ای وای� هم میدهد.
oh,brother! how could she wear that?
باورم نمیشه!چطور میتونه اون لباس رو بپوشه؟
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

113 گران ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

114 به طور خارق العاده زیبا ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

115 عجب
نه بابا
بی خیال
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

116 به چیزی نگاه انداختن
چیزی را تماشا کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

117 ساکت بودن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

118 از کسی پول قرض گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

119 ست لباس ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

120 پول دار
مایه دار
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

121 جایی را ترک کردن
رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

122 آدم غیرقابل اعتماد ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

123 انگشت وسط خود را به کسی نشان دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

124 از کوره در رفتن
عصبانی شدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

125 اوقات خوش ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

126 به باد انتقاد گرفتن (فیلم و...) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

127 موافقم! ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

128 هرگز
هیچوقت
عمرا
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

129 دیالوگ های خود را اشتباه گفتن
در سینما و تئاتر
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

130 کسی را سرزنش کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

131 دروغ های شاخ دار گفتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

132 جذاب ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

133 پرخوری کردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

134 مستقیم به جایی رفتن
سریعا به جایی رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

135 منظورم این است که... ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

136 بدن خود را به نمایش گذاشتن
لباس لختی پوشیدن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

137 عصبانی بودن
خشمگین بودن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

138 به خاطر نیاوردن
به طور ناگهانی فراموش کردن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

139 عالی امتحان دادن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

140 به کسی علاقه داشتن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

141 از جلوی چشمان کسی دور شدن
کسی را راحت گذاشتن
کسی را تنها گذاشتن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

142 شوخی نکن
دروغ نگو
برو بابا
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

143 لذت بردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

144 مات و مبهوت
گیج بودن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

145 سوگلی معلم
دانش آموز مورد علاقه معلم
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

146 حالم را بهم میزند! ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

147 پاچه خواری کسی را کردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

148 همون دختره
همون زنه
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

149 همون پسره
همون مَرده
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

150 آزار دادن
عصبانی کردن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

151 به شدت عصبانی شدن
جوش آوردن
از کوره در رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

152 شوخی نکن!
عمرا
دروغ میگی!
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

153 گور باباش
بیخیالش
ک..لقش.
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

154 گور پدرش
کون لقش
١٣٩٩/٠١/٠٥
|