برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 من حساب میکنم، مهمون من ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

2 گیج و مبهوتم. ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

3 من آماده ام. ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

4 بین خودمون باشه. ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

5 نخاله ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

6 دیلاق ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

7 کسخل ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

8 یه امتحانی بکن. ١٣٩٩/٠٥/١١
|

9 تُرمز کن. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

10 از ماشین سبقت بگیر ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

11 بزن دنده عقب ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

12 اون ماشین پیچید جلوم. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

13 ماشینم جوش آورده. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

14 یه کاریش میکنم. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

15 سرکوفت نزن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

16 با دقت انجامش بده ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

17 bear it in mind
یادت باشه
١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

18 بد رفتاری کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

19 گیج کننده
خارج از فهم
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

20 اعصابم خورده ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

21 حالا راضی شدی؟ ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

22 خدا شاهده ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

23 بهترین راه انجام کاری ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

24 بی‌مقدمه دور کسی رو خط کشیدن
قطع رابطه کردن
خود را از کسی قایم کردن
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

25 بحث رو عوض نکن. ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

26 بریم
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

27 چی بشه که... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

28 آدم احمق
بچه بی شعور
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

29 برای اولین و آخرین بار ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

30 به پر و پای من نپیچ ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

31 چیز قدیمی که هنوزم کار میکنه یا هنوزم دوست داشتنیه ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

32 وسط حرفم نپر ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

33 اینقدر خودت رو دست بالا نگیر. ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

34 نازپرورده
ژن خوب!
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

35 رشوه دادن
دَم کسی را دیدن
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

36 شما کجا، اینجا کجا ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

37 در اشتباه بودن
در مسیر غلط
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

38 تا آخر به حرفام گوش بده. ١٣٩٩/٠٤/١١
|

39 از رفتار تون تعجب میکنم! ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

40 گوشت قربونی
دیوار کوتاه
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

41 تاب آوردن چیزی
پذیرش احساسات منفی
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

42 مورد بعدی
در ادامه
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

43 دخالت نکن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

44 بزودی میفهمی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

45 خیلی خسته از چیزی بودن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

46 کاریه که شده. ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

47 هر کاری دلت میخواد بکن ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

48 تو راهم ، دارم میام ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

49 حرفم رو قبول کن ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

50 دیدی بهت گفتم ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|