برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن معصومی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برق تماسی: تولید الکتریسیته به واسطه تماس‌ دو صفحه با هم، که‌ این‌ دو صفحه سری تریبو الکتریک متفاوتی دارند. ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

2 تبلت، تلفن همراه، کامپیوتر ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

3 تخلیه مکانی به خاطر بودن خطری نزدیک آن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

4 داشتن رابطه دوستانه/همدلانه ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

5 رابطه ای را خوب‌ شروع کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

6 رابطه ای را بد شروع کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

7 رنگی شبیه سبز/زرد، سبز چمنی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

8 میفهمی چی میگم؟ ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

9 حیوانی که حیوان دیگر را می‌کشد و می خورد ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

10 پس از مشکلات عدیده ١٣٩٨/٠٥/١٧
|