برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد دهقان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به طور ژولیده
به طور درهم و برهم
١٣٩٨/١١/٢٩
|

2 به طور گیج کننده ای
به طور آشفته ای
به طور سردگم
١٣٩٨/١١/٢٩
|

3 خصوصيات‌
ويژگی ها
ويژه‌، اختصاصى‌، خاص‌
(جمع‌) مشخصات‌، جزئيات‌
١٣٩٨/١١/٢٨
|

4 مسحور کننده
سحرآمیز
مجذوب کننده
١٣٩٨/١١/٢٨
|

5 از همان نگاه اول.
از اغاز
از اولین نگاه
با اولین نگاه
١٣٩٨/١١/٢٨
|

6 قابلیت تعمیرپذیری ١٣٩٨/١١/٢٨
|

7 شرح یک خطی
توضیح در یک سطر
١٣٩٨/١١/٢٥
|

8 ارسال کردن
فرستادن
١٣٩٨/١١/٢٥
|

9 بی علاقه.بی میل. بدون اشتیاق ١٣٩٨/١١/١٨
|

10 یادآوری کردن. اعلام کردن. ١٣٩٨/١١/١٣
|

11 شخصا تجربه کردن ١٣٩٨/١١/١٠
|

12 از نزدیک.
از نزدیک دیدن.
به طور حضوری مشاهده کردن.
از نزدیک لمس کردن.
١٣٩٨/١١/١٠
|

13 از نزدیک ١٣٩٨/١١/١٠
|