برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شبنم حاتمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 To fly solo:
اصطلاحی به معنی �تنهایی کار کردن�،‌ �تنهایی کاری رو انجام دادن�
١٣٩٨/١٢/١٥
|

2 زکی! اکه هه!
نه بابا!
١٣٩٨/١٢/٠٨
|

3 دکمه سردست یا دکمه سرآستین ١٣٩٨/١١/٣٠
|

4 شیشه یا آینه رفلکس ١٣٩٨/١١/٣٠
|

5 slang: A very small, weak, or inconsequential person
ریزه‌میزه
نحیف
جوجه
١٣٩٨/١١/١٤
|