برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرزند ایران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به چم(معنی) لجباز و لجوج هست!

از اندیشه خُرد شاه سترگ
بیامد به ما بر زیانی بزرگ
فردوسی.
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

2 سر آمد کنون قصه ٔ یزدگرد
بماه سپندارمذ روز ارد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار
که پیوستم این نامه ناموار

فردوسی

5 در 80 برابر با ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

3 چونان ساختن دارابگرد(تخت جمشید امروزین)، و کاخ شوش در خوزستان:

یکی شارسان کرد، زرنوش نام
به اهواز گشتند از او شادکام
فردوسی
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

4 سه پاس تو چشم است و گوش و زبان
کزین سه رسد نیک و بد بی گمان

فردوسی
١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

5 اوروَتت نَرَ - نام پسر زرتشت است ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

6 همچنین نام پرنده ای است اساطیری ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

7 اشکان عزیز در پاسخ به شما که گفتین این واژه فارسی هست باید عرض کنم در زبان فارسی میانه اصلا ع نداریم که معطل فارسی باشه این رو از هم خانواده هاش در ع ... ١٣٩٨/٠١/٣١
|

8 واژه خاور به معنای غرب هست، همانطور که رودکی در وصف خورشید اینگونه میگوید:
از خراسان پر کشد طاووس وش سوی خاور می خرامد شاد و کش

اشاره به ای ...
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

9 کنیز تازی شده کنیچک هست واژه کنیچک در پهلویی کهن به معنای معشوقه کوچک هست که به دختر ان خردسال گفته میشد! پس از حمله اعراب به ایران و به اسرات بردن د ... ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

10 آمو دریا ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

11 وضوح میشه در فارسی معنی این واژه رو یافت که ژورنالیست یا به معنی روز نامه نگار و یا روشن کننده (حقایق)

ریشه: روچنگه(روشن گه) در اوستا = روئچ و ...
١٣٩٨/٠١/٢٦
|