برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هدی صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Well built
خوش فرم
١٣٩٨/٠٦/٢١
|

2 تااخرش میری/تااخر ادامه بده ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

3 تااخرادامه بده ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

4 اوباش ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

5 جاعل،جعل کننده ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

6 موادفروش ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

7 خرابکار ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|