برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ذبیح اله اسلامی

ذبیح اله اسلامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با یک دست نمی شه دو تا هندوانه برداشت ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 هم خدا را می خواهی هم خرما را ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

3 هوامو داشته باشی هواتو دارم ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

4 دنیا عوض بدله ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

5 گل گفتی
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

6 قربان دهنت ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

7 جوابی ندارم ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

8 گرفتی منو ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

9 مته به خشخاش گذاشتن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

10 پایین شهر ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

11 محله فقیر نشین ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

12 اگر در خانه کس است یک حرف بس است ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

13 کاریه که شده ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

14 آبی که ریخته ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

15 هوشیار بودن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

16 از لپ لپ در آمدن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

17 تولد ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

18 دق دلی خود را خالی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

19 تنوع لازمه زندگیه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

20 ترک کردن به نشانه اعتراض ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

21 تا دیر وقت ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

22 در زیر آسمان ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

23 حق انتخاب زیاده ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

24 جا خوردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

25 تندی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

26 منبع موثق ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

27 مفت فروختن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

28 مفت فروختن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

29 بی نظیر ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

30 کار درست ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

31 به بن بست خوردن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

32 جان خود را نجات دادن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

33 راه صد ساله رو تو یه روز نمی شه رفت ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

34 آستین بالا زدن-همت کردن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|