برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دوست

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نظر ساختن
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

2 پیش بینی ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

3 Edit picture
ویرایش عکس
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

4 up to the test
تا تست
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

5 بزن قدش ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

6 مخفف ابنوش ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

7 برای مثال :فیلم جدیدی را می سازند و بعد قسمت های کوتاهی از آن را تبلیغ یا نمایش میدهند ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

8 کل ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

9 به وجود آوردن تغییرات ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

10 یعنی آیتم یا آیکون جدید ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

11 تلاش کردن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

12 ملایم - روشن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

13 نمایشگاه
١٣٩٧/١٢/٢١
|