برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن ملاح‌زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حالت جمع واژه criterion می باشد.
[رایانه] criterion یعنی معیار.
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

2 [رایانه] مبهم از نظر معنایی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

3 در مقایسه با
مخفف واژه لاتین "confer" به معنی "مقایسه کردن" است.
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

4 به اندازه کافی زیاد
به اندازه کافی مکرر
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

5 امکان-احتمال-ممکن شدن ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

6 [علوم رایانه]: رایانش خواه ١٣٩٩/٠٥/١١
|

7 [علوم رایانه] :رایانش دهنده/ رایانش‌گر
زیرا منظور از سرویس در علوم رایانه همان رایانش است.
١٣٩٩/٠٥/١١
|

8 غیر زمانی (بدون رابطه با زمان) ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

9 قابلیت جانشین پذیری
قابلیت تعویض پذیری
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

10 فطری بودن (به عنوان نوع یک ویژگی) ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

11 عمدی (از روی قصد و نیت قبلی) ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

12 گسترش پذیر ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

13 منظم در زمان ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

14 بازگو شدن ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

15 جزء پذیر بودن (به عنوان یک ویژگی) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

16 بخش(جزء) پذیر ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

17 درباره فضا و زمان ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

18 کل‌واژگی ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

19 طرح‌واره‌ها (حالت جمع واژه scheme می‌باشد). ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

20 سازگار کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

21 زیر جمله (عبارتی که از یک جمله کوچکتر است-sub در اینجا یعنی زیرمجموعه) ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|